Veelgestelde vragen

In het onderstaande overzicht wordt per onderdeel een antwoord gegeven op veel gestelde vragen.

Activiteiten.

 • Veel verenigingen.
  Teteringen kent een groot aantal verenigingen op allerlei gebied. Vooral op muzikaal terrein staat Teteringen goed bekend. De meest belangrijke activiteiten worden zo goed mogelijk bijgehouden op de agenda van deze site. Meer informatie is te vinden op de vele websites gericht op de eigen activiteiten van verenigingen en organisaties.

Huurwoningen.
 • Beschikbaarheid.
  Bijna alle huurwoningen in Teteringen zijn in beheer van de woningbouwstichting AlleeWonen–Singelveste. Recent zijn er nieuwe een beperkt aantal huurwoningen beschikbaar gekomen in het bestemmingsplan Om de Haenen. Ook worden er huurwoningen gerealiseerd in het bouwplan van MFA De Mandt aan de Espakker. Een groot deel daarvan maken deel uit van een apart woonblok en een klein deel worden óp het gebouw gerealiseerd.


 • Voorkeur Teteringen.
  In Breda is sprake van een centrale toewijzing van sociale huurwoningen. Daardoor is het niet mogelijk om inwoners van Teteringen bij voorkeur in aanmerking te laten komen van een huurwoning. Voor veel inwoners is dat erg teleurstellend gezien velen in de eigen omgeving willen blijven wonen.


 • Nieuwbouw.
  Door het gemeentebestuur is besloten om het aantal woningen voor starters en sociale huur te verlagen van 30 naar 10%. Reden hiervoor is de realisatie van dergelijke woningen op andere plaatsen in de Gemeente Breda. Een voorbeeld daarvan zijn de woningen in Waterdrieblad in de Waterdonken (bij de rotonde). Door de firma NBU wordt er volop gebouwd in het plan de Bouverijen. Na het gereed komen van deze woningen zal er een nieuw bouwblok worden gerealiseerd ten noorden van De Mandt. Het betreft naar verwachting een 10-tal woningen via het systeem ban bouwen in eigen beheer en een 25-tal duurdere huurwomningen.
Informatie.
 • Aller–Lei.
  Zonder meer het best gelezen informatieblad voor Teteringen is Aller–Lei, dat zonder kleurendruk en met een witte kleur opvalt tussen het vele reclamewerk dat bij bewoners in de brievenbus wordt gedeponeerd. Helaas blijven door de nee/nee en nee/ja–sticker sommige inwoners van Teteringen verstoken van deze compacte informatiebron. Om deze reden is aan deze website een digitale versie van Aller–Lei gekoppeld. Veelal is de meest recente versie aan het eind van iedere week beschikbaar. Ook door belangstellenden buiten het verspreidingsgebied wordt daar dankbaar gebruik van gemaakt.


 • BN De Stem.
  Veel belangrijk nieuws over Teteringen wordt vermeld door BN De Stem. Redacteuren daarvan zijn bijna steeds aanwezig bij belangrijke bijeenkomsten. Reclamebladen. In Teteringen worden naast “het Stadsblad“ (met vooral informatie van de Gemeente Breda), “de Oosterhouter“ en de “Bredase Bode“ nog enkele andere periodieken verspreid welke soms informatie geven over Teteringse activiteiten.


 • Digitale informatie.
  Steeds meer informatie is digitaal beschikbaar. Vrijwel alle grotere verenigingen en organisaties hebben inmiddels een eigen website. Ook de gemeente Breda probeert steeds meer zaken digitaal te kunnen afwerken. Aangezien de frequentie van bepaalde zaken laag is, moet vaak een beroep worden gedaan aan anderen om wegwijs te worden in de uitgebreide mogelijkheden. De Dorpsraad en de KBO (Katholieke Bond van Ouderen) willen daarbij graag digitaal en persoonlijk behulpzaam zijn. Via het onderdeel “Vraagbak“ van deze site kunnen veel vragen worden opgelost.
Sociaal maatschappelijke voorzieningen.
 • Bibliotheek.
  Teteringen heeft een vestiging van de Bibliotheek Breda. In verband met de uitbreiding van het aantal woningen is besloten om voor onze bibliotheek nieuwbouw te plegen in MFA De Mandt.
  Deze nieuwe bibliotheek zal echter in de loop van 2017 haar deur sluiten in verband met de concentratie. na dieze periode zal er in het dorp een haal- en brengpunt worden gerealiseerd, uitgasngspunt is wel dat de boeken digitaal moeten worden besteld.


 • Dorpshuis.
  Op dit moment is Dorpshuis ’t Web gehuisvest op het Scheperijplein. In verband met de uitbreiding van de winkelvoorziening wordt voor ’t Web een vervangende ruimte gebouwd in MFA De Stee aan het Zuringveld. De organisatie van ’t Web zal tevens de sportzalen in De Stee beheren.


 • Jeugd en Jongeren.
  In Teteringen zijn naast de sportverenigingen twee organisaties actief voor activiteiten voor de jeugd en jongeren. Voor de leeftijdsgroep van het lager onderwijs vindt dit plaats door het Jeugdcomité en voor de ouder jeugd (t/m 16 jaar?) door de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Teteringen. 


 • Kinderopvang.
  Naast verschillende organisaties van buiten Teteringen vindt de kinderopvang en buitenschoolse opvang vooral plaats door Bellle Fleur in een pand bij Zorgcentrum Zuiderhouit en de Kobergroep. Deze laatste organisatie is gevestingd  in de beide MFA’s ( De Stee en De Mandt)

 • Scholen.
  Naast het VMBO–onderwijs door Scala heeft Teteringen een viertal scholen. De Springplank en de Wegwijzer zijn gevestigd in MFA De Mand.  De Helder Camara is gevestigd in MFA De Stee
  De Nutsschool gevestigd in het centrum va het dorp.
   

 • Zorgcentra.
  Teteringen beschikt over een uitgebreid zorgcentrum (Zuiderhout). Bijna alle soorten zorg kunnen hier worden verleend. In het verleden zijn plannen voor de realisatie van een tweede zorgcentrum in de kom van Teteringen. Deze bleken helaas niet financieel verantwoord.


 • Zorg aan huis.
Sport.

 • Sportpark.
  Teteringen beschikt over een uitgebreid sportpark met tennisbanen (TTV), voetbalvelden (Dia) en hockeyvelden (MHCT), een locatie voor de twee schutterijen en een grote overdekte sporthal.


 • Sportzalen.
  Om de voldoen aan de behoefte voor meer beweging voor jong en oud vervalt met ingang van eind 2011 de sportzaal in ’t Web (230m2) en half 2012 in de Wegwijzer (230m2). Deze worden vervangen door twee grote sportzalen (340m2) met meer faciliteiten in zowel De Stee als De Mandt. Het beheer hiervan zal in handen komen van Dorpshuis ’t Web
Verkeer.
 • Afsluiting Aanstede.
  Bij de zuidelijke entree van Teteringen maakt de weg een knik naar rechts. Bij de plannen voor de reconstructie van de Oosterhoutseweg was sprake van de afsluiting van de Aanstede om het verkeer op de kruising met de Aanstede/Langelaar optimaal te laten verlopen. Door de vertraging van de woningbouw in de Bouverijen is besloten de afslag van de Aanstede voorlopig open te laten. Mocht het verkeer alsnog problemen gaan opleveren dan zal de afslag van de Aanstede vanuit de zuidelijke richting alsnog worden afgesloten. In dat geval zal er als ontsluiting van de woningen in de Aanstede/Espakker een alternatieve verbinding worden gemaakt vanaf de nieuwe weg door de Bouverijen.


 • Busbanen.
  Bij de reconstructie van de Oosterhoutseweg is ervoor gekozen om de bus voorrang te geven op het overige autoverkeer en bij de entree van Teteringen vrije busbanen aan te leggen. Daarnaast zijn er plannen om de busverbinding naar het nieuw aan te leggen station van Breda via een nieuwe weg welke vanaf de spoorwegovergang in de Oosterhoutseweg in Breda evenwijdig aan deze spoorlijn wordt aangelegd.


 • Bushaltes.
  Een van de voorwaarden om te voldoen aan de eisen van een HOV–systeem (Hoogwaardige Openbaar Vervoer) mogen er in totaal maximaal drie stopplaatsen worden gerealiseerd. Om daaraan te voldoen en tevens de noordelijke en zuidelijke wijken te ontsluiten is de halte bij de kop van de Hoolstraat komen te vervallen.


 • Fietsverbindingen.
  Tijdens de reconstructie van de Oosterhoutseweg zijn er vrijliggende fietspaden aangelegd die in het centrum tweezijdig zijn ingericht. Buiten de kom zijn deze fietspaden eenzijdig. Bij de aanleg van de Bouverijen zal er een nieuwe fietsverbinding ontstaan vanuit Breda Noord. Deze komt te lopen vanuit de rotonde in Breda Noord (ingang Waterdonken) via een brug over de Waterakkers, de Espakker, Hofpad en Poststraat naar de Oosterhoutseweg.


 • Verkeerssysteem.
  Op deze pas gereconstrueerde weg is een verkeerssysteem gerealiseerd. Dit systeem is zodanig ingesteld dat het totale aantal voertuigen niet hoger wordt dan 1200 voertuigen per uur op beide rijbanen of maximaal 800 op één rijbaan. Indien dat aantal wordt overschreden worden de stoplichten bij de ingangen van Teteringen langer op rood gezet. Om in dat geval het openbaar vervoer niet te hinderen, zijn lange vrije busbanen aangelegd aan de noord– en zuidzijde van Teteringen.


 • Zorgroute.
  Om de toegankelijkheid van de voorzieningen ook voor minder validen te waarborgen wordt gewerkt aan het realiseren van een zorgroute. Om dit te bereiken zullen de nodige aanpassingen worden gedaan op de route van MFA De Stee (Zuringveld) via het winkelcentrum, de kruising met de Oosterhoutseweg, de omgeving huisartsenpost/apotheek naar de winkelstrip op het Willem Alexanderplein.
Winkels.
 • Een of twee winkelcentra?
  In het verleden is vaak gesproken over de behoefte aan winkels. Uit onderzoek is gebleken dat bij de vestiging van twee supermarkten in een dorp deze het best kunnen worden gerealiseerd op één locatie. Daarnaast is het gewenst dat deze supermarkten elkaar aanvullen en dat deze gecombineerd worden met andere kleinere winkels (kruidenier, bakker, slager, bloemenwinkel, postagentschap, e.d.).


 • Plannen Willem Alexanderplein.
  In 2010 is het plan voor de bouw van twee supermarkten op het Willem Alexanderplein komen te vervallen. Reden hiervan was de slechte toegankelijkheid, het feit dat het plein voor 50% werd volgebouwd en (mede daardoor) het gebrek aan parkeerruimte. In de winkelstrip onder het appartementengebouw De Azuree kunnen veel bestaande voorzieningen (fysiotherapie, kapper, reisbureau, opticien, bank) blijven gehandhaafd.


 • Plannen Scheperijplein.
  In december 2010 is door het gemeentebestuur een besluit genomen dat na overleg met de projectontwikkelaars de winkelvoorziening gaat worden gerealiseerd op het Scheperijplein. Dat plan voorziet in twee supermarkten, 1400 m2 aan overige winkels (z.g. dagwinkels) en erboven te realiseren appartementen welke kunnen voorzien in de behoefte aan woningen met zorgmogelijkheid.
Woningbouw.
 • Bestemmingsplannen.
  Door de kredietcrisis zal de woningbouw in Teteringen gefaseerd worden uitgevoerd. Hierbij kan en moet tevens meer rekening gehouden worden met de wensen van de toekomstige kopers.
  De bouw van de eerste 100 woningen in het noordelijke deel van de Bouverijen is begin 2014 begonnen. De overige ruim 400 woningen in dat plan zullen gefaseerd worden gebouwd.splannen worden gerealiseerd. Naar verwachting zal de bouw hiervan over meerdere jaren (5–8) worden gespreid. Het bestemmingsplan De Woonakker (met ruim 500 woningen) is door de Gemeente Breda tot ten minste 2020 in de ijskast gezet.


 • Vrije percelen.
  In het bestemmingsplan de Bouverijen komt een klein aantal vrije kavels voor verkoop beschikbaar. Veel meer vrije (met name grote kavels) zullen in het voorjaar van 2011 ter verkoop worden aangeboden in de plannen Hoge– en Lage Gouw en minder grote kavels langs de Laanzichtweg en aan de Oosterhoutseweg.