Nieuws

Gemeente wil bouwen in de Woonakker.   18 /11 / 2020


Het beleid van de Gemeente Breda is gericht op het oplossen van het woningtekort. Doel is de bouw van 6.000 extra woningen op korte termijn. Zoals al eerder door de Dorpsraad is gemeld, is ook het gebied Woonakker (gebied tussen Mortelweg, Hoeveneind, Bolderstraat en Heistraat inclusief de daar aanwezige boomkwekerij) in beeld. Direct na de gemeentelijke herindeling was al duidelijk dat hiervoor plannen waren als onderdeel van de VINEX-opgave. Door vertragingen in de realisatie van nieuwbouw en de kredietcrisis is het plan Woonakker in de mottenballen gezet. Van de oorspronkelijke VINEX-wijken zijn alleen De Haenen, Meulenspie, Hoge en Lage Gouw en de Bouverijen ontwikkeld. Op 3 november jl. heeft het College van B&W besloten om de procedure te starten om te komen tot een nieuw omgevingsplan Woonakker dat de bouw van 500 tot 600 woningen mogelijk maakt. Al in een eerder stadium heeft de Dorpsraad aandacht gevraagd voor de verkeersafwikkeling op de Oosterhoutseweg en voor mogelijk negatieve effecten op het interne verkeer in Teteringen. Daarnaast is al meerdere malen samen met het GWI aangedrongen op een gedifferentieerde bouw waarbij meer aandacht nodig is voor starters, huurwoningen, bouwen in eigen beheer en vooral kleine woningen voor ouderen. Naar verwachting zal er de komende tijd meer duidelijkheid komen over de stedenbouwkundige opzet van de nieuwe woonwijk. Gezien de nog te doorlopen procedures en de mogelijke bezwaren zal de werkelijke bouw nog wel even op zich laten wachten. Wilt u met ons meedenken over oplossingen, meldt u bij ons secretariaat via secretariaat.drt@xs4all.nl

Slibt Breda-Noord dicht?   20/03/ 2020


In Breda wordt steeds meer gebouwd binnen het stedelijk gebied, dat veroorzaakt meer verkeersproblemen. Om deze reden is de Gemeente Breda druk bezig met het opzetten van en mobiliteitsvisie om op basis daarvan besluiten te nemen over de aanpassingen. Daarbij spelen veel factoren een rol: gaan we meer gebruik maken van het openbaar vervoer, de deelauto, de leenfiets en zelfs de leenstep? Daarnaast wordt het parkeren een probleem ook voor bezoekers aan de binnenstad. Wel maken de bewoners van de binnenstad steeds meer het openbvaar vervoer (bus en trein). Het meest opvallend is een in nieuw bouwplan waarbij slechts ?n parkeerplaats beschikbaar is voor 5 woningen!! Onlangs zijn de dorp- en wijkraden rond de noordelijke rondweg bijgepraat over de verschillende lopende onderzoeken, die nog voor de zomer moeten uitmonden in een plan voor aanpassingen. Hoofdprobleem daarbij is het feit dat weliswaar de huidige verkeersstromen bekend zijn, maar dat geen duidelijkheid is over de effecten van de nog te bouwen/gebruiken woningen in de Bouverijen, Het Hero-terrein, de tuinbouwzone(tussen de tuinbouwschool en het spoor), het Digi-park en niet te vergeten het grote opslagcomplex van Sligro/Heineken aan de Kapittelstraat. Om deze reden roept de Dorpsraad ieder op zijn/haar mening te geven over de mobiliteitsvisie en de problemen en oplossingen op de noordelijke rondweg. Maak daarbij gebruik van de beide links. www.planbreda.nl/mobiliteitsvisie en www.breda.nl/noordelijke-rondweg Uw mening is belangrijk voor het maken van goede plannen!!!

Gouden Aller-Lei in de emailbus?   22/01/ 2020


Oplettende lezers van Aller-Lei hebben het wellicht gezien: Ons trouwe informatieblad Aller-Lei dat behalve in de vakantie vrijwel wekelijks verschijnt is begonnen aan haar 50-ste jaargang. Met dank aan Drukkerij Zopfi uit Oosterhout. Toch ontvangen veel inwoners dit blad niet door de aanwezigheid van nee-nee-stickers en een niet goede bezorging. Veel personen geven dat door aan de verspreidingsorganisatie, maar er komt nauwelijks verbetering in, dit mede bij gebrek aan bezorgers. Ook missen we de laatste weken het Stadsblad. Een vriendelijk verzoek aan ieder om vooral het klachtennummer 0165-578222 te blijven bellen. Dat drukkerij Zopfi met de tijd meegaat blijkt wel uit het feit dat een digitale versie van het blad al twee jaar via de website van de Dorpsraad beschikbaar is, zelfs de versies van het afgelopen jaar blijven bewaard. Onlangs is daar een extra service aan toegevoegd Naast de gedrukte versie in de brievenbus kan ook gebruik gemaakt worden een wekelijkse digitale versie via email. Reeds meer dan 200 ge?teresseerden maken daar gebruik van. Heeft u hiervoor ook belangstelling, stuur dan een mail naar het Dorpsinformatiepunt via dipteteringen@gmail.com Wij stellen het op prijs dat u deze mogelijkheid ook deelt met anderen en via andere media. Uiteraard blijft de verspreiding van de gedrukte versie het uitgangspunt.

Meer aandacht voor sociale woningbouw en woningen voor ouderen.   10/12/ 2019


Onlangs heeft de gemeente een zogenaamde “gebiedsvisie” uitgebracht, dit ook voor Teteringen. Bij bestudering ervan door de Dorpsraad en het GWI (werkgroep Geschikt Wonen voor Iedereen) bleek wel dat in Teteringen veel zware zorgplaatsen zijn (Park Zuiderhout en Het Gastenhuis), maar dat er een tekort is aan sociale woningbouw en met name woningen voor ouderen. Dat was voor de Dorpsraad reden om een indringende brief te schrijven aan het College van B & W om daaraan meer aandacht te schenken bij de invulling van de beschikbare woningbouwlocaties in Teteringen. Dit heeft alles te maken met het verdwijnen van de vroegere bejaardenhuizen waar veel mensen snel na hun pensionering naar toe vertrokken. Indien geen zware zorg nodig is, wordt op dit moment de nodige zorg alleen aan huis geleverd. In veel gevallen is daarom een andere woning of een zware aanpassing aan de woning noodzakelijk. De Dorpsraad hoopt dat de gemeente ingaat op de uitnodiging voor een gesprek samen met een vertegenwoordiging van het GWI en andere belanghebbenden. De brief heeft ook aandacht gekregen van de redactie van BN De Stem, maar door de kop die suggereert dat ons Park Zuiderhout zou sluiten, is de inhoud uit zijn verband getrokken. We kijken vol verwachting uit naar een reactie van ons wijze College van B & W.

Stap verder voor een nieuw winkelcentrum?!   14/ 11 / 2019


Begin vorig jaar is het ontwerp voor een nieuw winkelcentrum aan de Scheperij gepresenteerd. Niet voor niets is op het Scheperijplein al in 2013 het Dorpshuis met bibliotheek en gymnastiekzaak voor de scholen afgebroken om daar plaats voor te maken. Door de crisis in de bouw heeft de ontwikkeling langer op zich laten wachten dan toen was voorzien. Ook heeft de uitwerking van het plan door de ontwikkelaar is samenspraak met de gemeente langer geduurd dan werd verwacht. Pas in juni van dit jaar is een wijziging van het bestemmingsplan voorgesteld waartegen bezwaren (zogenoemde zienswijzen) konden worden ingediend. Vooral op voorstel van een kerngroep van omwonenden hebben 27 personen gebruik van gemaakt. De bezwaren richten zich vooral op de omvang van het complex, de hoogte, gebrek aan groen, de ontheffing van de geluidsnorm en de verkeersafwikkeling. Ook de Dorpsraad heeft door middel van een zienswijze aangedrongen op aanvullende verkeersmaatregelen. Deze bezwaren worden door het ambtelijk apparaat van commentaar voorzien en op basis daarvan neemt op voorstel van College van B&W de Gemeenteraad een besluit. Inmiddels is de procedure zover afgehandeld dat vertegenwoordigers van Dorpsraad en Kerngroep op 11 november op de hoogte zijn gesteld van het voorgenomen besluit. Komt er na lang wachten dan eindelijk duidelijkheid over ons winkelplein waar bijna alle inwoners van het groeiende Teteringen eigenlijk al meer dan 20 jaar op zitten te wachten?

Op 11 november zijn vertegenwoordigers van omwonenden van de Scheperij en van de Dorpsraad door de gemeente bijgepraat over de behandeling van de bezwaren (zogenaamde zienswijzen) tegen de nodige aanpassing van het bestemmingsplan. Op basis van een toelichting door een juridisch medewerker bleek duidelijk dat er geen reden is om het plan niet goed te keuren. Centraal hierin staat het feit dat binnen het huidige bestemmingsplan al veel meer oppervlakte en massa mocht worden wordt niet groter, de massa niet groter en de groenvoorziening niet aangetast. Ook ten aanzien van verkeer en ontsluiting voldoet het plan aan de wettelijke eisen. Het argument dat het te drukker wordt op de Oosterhoutseweg door de groei van Teteringen naar 13.000 inwoners is niet relevant aangezien dergelijke plannen er niet zijn. Ook de hogere geluidsbelasting op de gevels voldoet aan de wettelijke eisen. Het zal duidelijk zijn dat met name de kerngroep van omwonenden teleurgesteld is in deze reactie en had gehoopt dat door de ingediende bezwaren het plan werd aangepast (minder winkels, meer groen en minder hoog en massief gebouw). Zoals het er naar uitziet zal de gemeenteraad in januari/februari een positief besluit nemen over een aanpassing van het bestemmingsplan, waarna door de indieners van de zienswijzen nog een gang naar de Raad van State kan worden gemaakt. Door de bekende stikstofcrisis samen met alle bouwvoorbereiding is de kans klein dat de eerste steen van dit fraaie plan nog in 2020 zal worden gelegd.

Maar! Achteraf bleek deze info enigzins voorbarig te zijn. Om deze reden heeft de Gemeente Breda ons verzocht de volgende informatie er aan toe te voegen. De gemeente is nog bezig met de beantwoording van de zienswijzen en er is nog geen enkel besluit genomen. Uiteindelijk is de gemeenteraad het bevoegd gezag om een besluit te nemen over de beantwoording van de zienswijzen en het bestemmingsplan. Op het moment dat besluitvorming door het college heeft plaatsgevonden, suurt de gemeente Breda iedereen persoonlijk een inhoudelijke reactie op de ingediende zienswijze en informatie over de behandeling van het voorstel door de gemeenteraad.

Vers bloed voor de Dorpsraad!   18/ 9 / 2019


De Dorpsraad Teteringen is een belangrijke gesprekspartner van de gemeente voor een groot aantal uiteenlopende zaken die van groot belang zijn voor Teteringen. Het gaat onder meer om woningbouw, verkeer en de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. Door een goed contact met zowel het College van B&W, de Raadsleden, de specialisten van de gemeente en niet te vergeten de wijkbeheerders kunnen problemen snel aan de orde worden gesteld en kan naar concrete oplossingen worden gezocht. De Dorpsraad heeft daarmee een functie als de “oren en ogen” van Teteringen. Op dit moment vragen de invulling van de Scheperij met winkels en woningen en de herinrichting van het Willem Alexanderplein tot aantrekkelijk dorpshart de nodige aandacht. Vergelijkbare organisaties zijn werkzaam in de vroegere kerkdorpen en veel wijken. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over het functioneren en over de communicatie tussen de gemeente en de wijk- en dorpsraden. Een actieve Dorpsraad blijft van groot belang voor Teteringen. Op dit moment telt de Dorpsraad acht leden, waarvan een aantal binnen afzienbare tijd aan het einde van hun zittingstermijn zijn. De Dorpsraad heeft daarom behoefte aan vers bloed om de belangrijke lopende en nog komende zaken het hoofd te kunnen bieden. Wilt u zich inzetten voor de belangen van Teteringen? Neem dan contact op met ons secretariaat via het adres secretariaat.drt@xs4all.nl  of bel met de voorzitter, Hein Antonissen (06) 499 13 747. In een kennismakingsgesprek lichten wij graag onze activiteiten verder toe en geven antwoord op uw vragen.

Subsidies, hoe zit het??   1/ 9 / 2019


Door de stad Breda wordt een fors bedrag uitgegeven aan subsidies voor culturele, sportieve en sociaal/maatschappelijke activiteiten. In totaal heeft Breda daarvoor een bedrag in de begroting opgenomen van ruim € 65 miljoen euro. Informatie daarover kan gevonden worden op de website van Breda onder de kop “Subsidieregister 2019”. Veel grote stedelijke organisaties overleggen daarover in de zogenoemde “Thematafels”. Voor Teteringen zijn in eigenlijk twee subsidiestromen van belang. Allereerst de subsidie voor cultuur. Daaraan worden strenge eisen gesteld ten aanzien van professionaliteit en het aantal publieke optredens. Van deze mogelijkheid maken Harmonie Euphonia, Seniorenorkest Entre Nous en het Koor van Toen gebruik. Voor een mogelijke bijdrage aan andere sociaal/maatschappelijke activiteiten is een advies van het twee jaar geleden opgerichte Dorpsplatform nodig. Deze geeft niet alleen een advies over een geldelijke bijdrage, maar ook op organisatorisch terrein. Een voorbeeld daarvan is aanpassing van de structuur van het Oranjecomit?en het Jeugdcomit?waarvan onlangs in deze Aller-Lei verslag is gedaan. Ook in het lopende jaar hebben veel organisaties met succes een beroep gedaan op het platform. We noemen: Rondrit Zonnebloem met Paardentram, Jeugdcomit?(Koningsdag, viering Sinterklaas, Zomerfeesten), Senioren Vereniging Teteringen, Fotoclub Teteringen, Vrouwen van Nu, Dorpsmaaltijd, Zeskamp KPJ-jongeren, Kom Erbij en nog veel meer. Heeft u plannen voor het opzetten van activiteiten en behoefte aan advies en/of financi?e ondersteuning, neem dan contact op met het secretariaat van ons Dorpsplatform via het emailadres dorpsplatformteteringen@gmail.com. Dit gaat ook op voor verdere informatie over en een mogelijke deelname aan dit platform.

Meer duidelijkheid voor Teteringen!   9/ 7 / 2019


Scheperij: Volgende stap naderbij!
Onlangs is door de Gemeente Breda het nieuwe ontwerpbestemmingsplan Scheperij gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst in de Dorpsherberg. Naar aanleiding daarvan zijn er een nog onbekend aantal zogenoemde “ zienswijzen” ingediend bij de gemeenteraad van Breda. De tekst van deze bezwaren is mede tot stand gekomen door de “kerngroep” van omwonenden en andere belanghebbenden. De bezwaren richten zich vooral op de omvang van het gebouw, het gebrek aan groen en de afwikkeling van het verkeer. Zoals het er naar uitziet zal de gemeenteraad er na het zomerreces een besluit over nemen. Mochten de bezwaren worden afgewezen en het bestemmingsplan wordt goedgekeurd, kunnen de bezwaarmakers verder gaan in de richting van de Raad van Staten. Naast een reactie op het bestemmingsplan kon ook een bezwaar worden ingediend op de overschrijding van de geluidsdrempel. Zonder een dergelijke ontheffing zou veel woningbouw in een stedelijke omgeving met veel wegen voor auto’s en treinen vrijwel onmogelijk zijn. Dergelijke ontheffingen worden vrijwel standaard verleend. Het wordt dus nog een spannende periode. Ook de Dorpsraad Teteringen heeft een zienswijze ingediend. Zoals eerder gemeld staat de Dorpsraad achter het ontwerp om tegemoet te komen aan de behoefte aan een uitbreiding en vernieuwing van het winkelaanbod voor de basisbehoeften in combinatie met appartementen voor de deels vergrijzende maar vooral groeiende bevolking tot meer dan 9000 inwoners. Wel heeft de Dorpsraad in de zienswijze aanbevelingen gedaan om mogelijke problemen ten aanzien van de verkeersafwikkeling het hoofd te bieden. Op het terrein van wegen en verkeer houdt de Dorpsraad ook op andere plaatsen de vinger aan de pols.

Werkgroep Willem Alexanderplein actief bezig!
Er komt schot in de plannen om het Alexanderplein in Teteringen een meer hedendaagse beleving en uiterlijk te geven. De door de Dorpsraad opgezette werkgroep van bewoners, gebruikers en belanghebbenden (Dorpsherberg, Zorgcentrum, Kerk, organisaties als Hittegolf, Dorpsloop en Dorpsmaaltijd etc.) heeft inmiddels samen met de gemeente een gespecialiseerd bureau (“Urban Synergy”) de uitgangspunten meegegeven om een plan uit te werken waarin de Teteringenaren zich kunnen gaan vinden. Historie, ruimtelijke context, verkeer en parkeren, recreatie, evenementen, etc. komen daarin aan bod. Op basis van alle gegevens en ervaringen die de afgelopen jaren/maanden al zijn opgehaald zal tezamen met straatinterviews, een online-enqu?e en een eigen website een concreet programma van eisen worden opgesteld (gereed 1 november). Op basis van dit programma van eisen zullen de eerste voorzichtige nieuwe ontwerpen van het plein ontstaan en voorgelegd worden aan het dorp via de nieuwe Website, diverse sociale media en via inloopbijeenkomsten e.d.. Doelstelling is om eind maart volgend jaar met een concreet voorstel te komen van de nieuwe inrichting van het WA-plein. Met hopelijk maximale enthousiaste steun van alle inwoners kunnen we ons plan dan presenteren aan alle belangstellenden en belanghebbenden en natuurlijk aan de Burgemeester en Wethouders van onze stad. Dan zal ook duidelijk worden hoe snel de langgekoesterde wens van een vernieuwd Willem Alexanderplein gerealiseerd kan worden. Voor info of reacties: dhr. Cor Berkhout secretaris werkgroep) berkhoutcj@gmail.com en telefoon 06-51525290.

Woonakker blijft (nog) groen!
Zo’n vijf en twintig jaar geleden is besloten dat Teteringen samen met wat we nu de Waterdonken noemen ?n van de grote bouwlocaties van Breda zou worden. Deze woningbouwopgave was een belangrijke aanleiding voor de gemeentelijke herindeling. Dat het realiseren van woningen niet zonder slag of stoot ging, is wel gebleken. Immers de bouw van de meeste woningen, waaronder die in de Bouverijen is uitgesteld tot er een goede ontsluiting en aansluiting op noordelijke rondweg (Nieuwe Kadijk) was gerealiseerd. In dit gebied wordt nu hard gebouwd en zoals het ernaar uitziet zullen de laatste woningen in dit gebied in 2021 zijn gerealiseerd. In de afgelopen maanden heeft de Dorpsraad duidelijkheid gevraagd over de gemeentelijke plannen voor de Woonakker (ten noorden van de Mortelweg). Dit is de laatste grote bouwlocatie in Teteringen die na het realiseren van de Bouverijen ontwikkeld zou kunnen worden. Directe aanleiding voor het vragen van duidelijkheid waren onder andere het plan van Henk van Houten voor de bouw van 200 zonnewoningen en het plan van de co?eratie Brundtland om daar ruim 500 eco-woningen te realiseren. Onlangs heeft de gemeente de Dorpsraad schriftelijk meegedeeld dat het plan voor de Woonakker zoals ze dat noemen “on hold” blijft. Dit wil zeggen dat in de komende jaren geen bouw in dit gebied zal plaatsvinden. Reden hiervoor is onder andere de nabijheid van veehouderijen (varkens en geiten) en het feit dat aan een mogelijke bouw een uitgebreid verkeerstechnisch onderzoek moet voorafgaan.
Wel houdt de gemeente op langere termijn de Woonakker voor woningbouw beschikbaar.

Mei, maand van de duidelijkheid?   1/ 5 / 2019


Al lang staan de inwoners van Teteringen te wachten op de vervolgstappen om te komen tot een zo gewenste vernieuwing van ons winkelcentrum op de Scheperij. Op 7 mei zal het College van B&W een besluit nemen over het ter inzage leggen van het concept-bestemmingsplan. Voor een toelichting zal een openbare bijeenkomst worden belegd. Vanaf het moment van ter inzagelegging kan gedurende 6 weken een zogenaamde “ zienswijze” worden ingediend. Deze zullen worden betrokken bij het vaststellen van het plan, waarna nog een weg naar de rechter mogelijk is. Bijna alle inwoners van Teteringen hopen op een voorspoedige behandeling zodat Teteringen eindelijk een winkelcentrum krijgt in combinatie met appartementen dat past bij de maat van Teteringen. Ook aan de plannen voor een nieuw gezondheidscentrum op de plaats van het grote gebouw van de voormalige Rabobank wordt hard gewerkt. Het ziet er naar uit dat ook in mei tijdens een inloopbijeenkomst het ontwerp kan worden getoond met tevens een inzicht in alle partners in het gebouw dat een goede functie kan krijgen om het plein te verlevendigen. Helaas is de ambitieuze werkgroep Mooi Willem Alexanderplein onlangs opgeheven. Ieder is van mening dat met name de omgeving van de kuil een aanpassing nodig heeft. De Dorpsraad heeft al de eerste stappen gezet om dit in overleg met de gemeente en inwoners te realiseren. De benodigde geldmiddelen zijn immers al twee jaar beschikbaar! Ook in mei zal het College van B&W haar plannen presenteren voor de bouw van 6000 extra woningen. Immers voor de verdere ontwikkelingen van de voorzieningen en het verkeer in Teteringen is duidelijkheid over de mogelijke bouw op de Woonakker (met het vroegere plan voor 500 woningen) van groot belang.

Teteringen (sportdorp) gaat met de tijd mee!   10/ 04 / 2019


In het verleden heeft de voormalige gemeente Teteringen gekozen voor een goed uitgerust sportpark dat gezien mag worden. Toch staat de tijd niet stil en veranderen de behoeftes van de gebruikers. Na de gemeentelijke herindeling zijn er twee golfbanen aangelegd (waarvan een in Oosterhout). Daar is onlangs een Spa aan toegevoegd en er wordt hard gewerkt aan een herindeling rond de bekende vijver aan de Meerberg. Ook op onze eigen golfbaan De Haenen zijn weer allerlei veranderingen doorgevoerd om het de leden nog meer naar de zin te maken. Ook op het sportpark De Gouwen verandert er veel. De inrichting van een fantastische trampolinehal met horeca met de naam Street-Jump is klaar en zal binnenkort worden geopend. Bij de Tennisvereniging op dit park wordt de laatste hand gelegd aan de aanleg van twee pad?-banen (combinatie van tennis en squash in een glazen kooi van 10x20 meter) en zelfs worden er enkele ongebruikte tennisbanen omgevormd tot jeu-de-boulesbanen. Naast het tennis een mooie combinatie voor de sportieve gezelligheid voor de vele leden. Bij de voetbalvereniging Dia is sprake van een grote toeloop van nieuwe leden (ook van buiten Teteringen). Daardoor is er een grote behoefte aan een extra kunstgrasveld om alle leden een balletje te kunnen laten trappen. Het is te hopen dat de gemeente wel geldmiddelen steekt in activiteiten aan de Terheijdenseweg maar dat ook Dia geholpen wordt aan een gevraagde uitbreiding. Iedereen wordt opgeroepen om eens kennis te maken van ons prachtige sportvoorzieningen: loop eens binnen tijdens de vele activiteiten en geniet tevens van de mooie omgeving.

Toch aanpassing Hoeveneind!   19/ 03 / 2019


Vorig najaar hebben een aantal omwonenden van het Hoeveneind samen met veel van hun kinderen hun zorgen uitgesproken over de onveiligheid op het Hoeveneind. Naar aanleiding van een behandeling in de gemeenteraad heeft een kleine werkgroep uit de omwonenden, de Dorpsraad en specialisten van de gemeente gezocht naar oplossingen om dit te verbeteren. Deze worden gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst in ’t Web die gehouden wordt op 2 april van 18.30 tot 20.00 uur. De omwonenden van deze weg worden daarvoor uitgenodigd. Naast het vernieuwen van het asfalt in de kom , wordt het deel buiten de kom van een nieuwe slijtlaag voorzien en krijgt tevens een andere (smallere) belijning. Hierdoor wordt het verkeer visueel meer naar het midden geleid. Tevens worden er enkele verkeersdrempels aangelegd om de snelheid van het verkeer te verminderen. Ook wordt in de zomer samen met de gemeente Oosterhout het kruispunt met de Bergse Baan aangepast. De voorrang voor het verkeer op het Hoeveneind komt te vervallen. Naast nog enkele andere zaken als verlichting wordt gehoopt dat dit bijdraagt aan een gewilde verbetering van de verkeersveiligheid. Van groot belang voor deze weg is de mogelijke woningbouw in de Woonakker. Op vragen van de Dorpsraad aan het College van B&W is het volgende antwoord gekomen: “Het onderzoek op milieuaspecten loopt in maart en in april verwachten we hier wel een lijn over te kunnen formuleren. We willen voorkomen dat we eerst iets enthousiast als plan neerzetten en dan vervolgens erachter komen dat het niet lukt om het binnen een redelijke termijn te realiseren.” Met nadere woorden: binnen het streven naar de bouw van 6000 extra woningen is er een duidelijke kans dat het plan geheel of gedeeltelijk uit de mottenballen wordt gehaald. Uiteraard zal de Dorpsraad de ontwikkelingen op de voet volgen.

Veel info op bijeenkomst "van het gas af!".   26/ 02 / 2019


Zoals eerder aangekondigd organiseert de Dorpsraad op 16 februari van 09.30 tot ca 12.00 uur een informatiebijeenkomst over de energietransitie in `t Web. Na de opening zal wethouder Greetje Bos de aftrap geven. Hierna zal door vertegenwoordigers van de Gemeente Breda en Bres Breda een inleiding worden gehouden over het gemeentelijke beleid en de verschillende mogelijkheden. Ook inwoners zullen hun ervaring delen over de verschillende toepassingen in hun woningen. Uiteraard is er ruimte voor vragen en opmerkingen . Daarnaast zijn de bedrijven : Gloudemans Gevelproducten, Installatiebedrijf M. Zandvliet en Aarde.nl aanwezig om aan de hand van apparatuur informatie te geven. Ook komt de promotiecaravan “Greenhopper” te staan op het parkeerterrein van De Stee. Deze zal ook op andere tijden open zijn. Zie hiervoor het inlegvel. Ook zal de elektrische “Buurauto” aanwezig zijn die bij evenementen de nodige apparatuur van energie kan voorzien. Als laatste zullen vertegenwoordigers van En Natuurlijk de mogelijkheden van stadsverwarming en mogelijke subsidieregelingen in de Bouverijen komen toelichten. Al met al een belangrijke bijeenkomst voor veel inwoners van Teteringen. Komt u ook?

Dorpsraad vraagt om duidelijkheid!   03/ 01 / 2019


Met veel vuurwerk en veel (soms wel erg langdurige en harde ) knallen is het nieuwe jaar ingeluid. Hierna wordt weer overgegaan op de lopende zaken: de voorbereidingen van de Winterfeesten en de activiteiten van Carnaval zijn in volle gang. Maar er zijn er ook nog veel zaken die op duidelijkheid wachten. Na de presentatie van de plannen voor een nieuw winkelcentrum op de Scheperij is het erg stil en ook is het nog wachten op de presentatie van de plannen voor een nieuw gezondheidscentrum en de definitieve invulling van de openbare ruimte op het Willem Alexanderplein. Wel is er publiciteit over een trampolinepark, maar er is nog geen opening bekend gemaakt en men is nog op zoek naar een ondernemer voor het beheer. Ook zijn er veel vragen over de mogelijke bouwplannen (inclusief de aanleg van groen) in de Bouverijen en mogelijk woningbouw in de Woonakker. Om deze reden heeft de Dorpsraad wethouder Paul de Beer (als projectwethouder Teteringen) uitgenodigd voor een werkbezoek aan Teteringen. Dit bezoek zal op 16 januari plaatsvinden. De resultaten van dit bezoek en veel andere zaken komen aan de orde tijdens de (late) nieuwjaarsviering die door Harmonie Euphonia, ‘`tWeb en de Dorpsraad gehouden wordt op zondag 20 januari vanaf 14.00 uur in `t Web. Onze bekende harmonie zal in verschillende samenstellingen deze middag muzikaal opluisteren. Alle inwoners en andere belangstellenden zijn daarbij van harte welkom.

Op naar een veilig Hoeveneind!   28/ 11 / 2018


Enkele jaren geleden heeft de gemeente Breda groot onderhoud uitgevoerd aan de Meerberg. De bermen zijn verbeterd en het wegdek is vernieuwd. Toen is een toezegging gedaan dat het hele Hoeveneind daarna snel zou volgen. Naast het opvullen van gevaarlijke kuilen, zijn daarvoor nog geen plannen gepresenteerd. Dit was reden van de Dorpsraad om het College van B&W daarvoor aandacht te vragen. Onlangs heeft een groep ouders de koppen bij elkaar gestoken om naast een verbetering van het wegdek de verkeersveiligheid voor met name de jeugd bij de gemeente aan te kaarten. Door middel van een handtekeningenlijst hebben meer dan 80 aanwonenden van het deel tussen de Mortelweg en de Meerberg hun zorgen gedeeld. Door het ontbreken van de een goede verlichting, de te hoge snelheid van het autoverkeer, de onveilige bochten en de toename van het verkeer is deze weg zonder meer onveilig voor met name de schoolgaande jeugd. Door deze zaken zijn al meerdere ongelukken en beschadigde auto’s veroorzaakt. De Dorpsraad en de initiatiefnemers hebben de twee wethouders die verantwoordelijk zijn voor wijkzaken uitgenodigd op ter plekke te komen kijken en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen. Deze zorgen zijn ook gedeeld met de werkgroep uit de gemeenteraad, het zogenaamde Breda Beraad. Wij gaan er van uit dat de gemeente begrip heeft voor de zorgen van onze inwoners.

Een oplossimng voor de kuil?   13/ 11 / 2018


Al snel na de herinrichting van het Willem Alexanderplein in opdracht van de gemeente Teteringen bleek dat de bekende kuil niet de functie kreeg waarvoor deze was bedoeld. Dit was een soort evementengebied waar de inwoners vanuit het verhoogte deel op neer zouden kunnen kijken. De Dorpsraad heeft zich al lang zorgen gemaakt over het onderhoud. In overleg met de politiek is er twee jaar geleden een bedrag in de meerjarenbegroting opgenomen van 120.000 euro voor de verbetering van het plein. Tijdens een door de werkgroep Mooi Willem Alexanderplein georganiseerde drukke bijeenkomst op 5 november in de Dorpsherberg is een plan gepresenteerd voor de invulling van de kuil. De aanwezigen, die vrijwel geheel bestonden uit bewoners van de directe omgeving, omarmen het plan om de kuil te behouden en het verdiepte deel om te vormen tot een groene ontmoetingsplek in combinatie met attributen voor beweging en spelen. De gemeente heeft haar medewerking toegezegd binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget. De ambitieuze werkgroep wil verder met partijen om de tafel zitten om meer activiteiten op dit plein te organiseren. Ieder is opgeroepen daarover mee te denken. Tijdens deze bijeenkomst is ook duidelijk geworden dat door de initiatiefnemers van het gezondheidscentrum weliswaar een optie tot koop van het Rabo-gebouw wordt gesloten, maar dat het tot in het voorjaar van 2019 zal duren voordat er duidelijkheid is of dit daar (technische en commercieel) te realiseren is. Ook moet vastgesteld worden dat er nog geen enkel zicht is op een invulling van de leegstaande winkels op het plein. Deze zouden een flinke bijdrage kunnen leveren aan de levendigheid. De Dorpsraad steunt het plan van de werkgroep en hoopt dat de gemeente ermee instemt en meewerkt om dit op korte termijn te realiseren. Deze invulling zou van grote betekenis zijn om dit oude hart van Teteringen weer een duidelijke functie te geven.

Buitenslapers in Teteringen?   3/ 10 / 2018


Twee jaar geleden heeft de gemeenteraad besloten de hoeveelheid afval te verminderen door huishoudelijk afval meer gescheiden te verzamelen. Naast de rolcontainers voor verpakkingen, papier en groen moet het restafval gedeponeerd worden in de centrale ondergrondse containers. Dit heeft vooral in de laagbouwdelen van Breda prima resultaten opgeleverd. Een onderdeel van het besluit was ook het ophalen van de rolcontainers via verzamelplaatsen. Dat betekent dat deze moeten worden aangeboden op door de gemeente daarvoor aangewezen plaatsen op een afstand van maximaal 100 meter vanaf de woning. In delen van Breda is dit systeem inmiddels ingevoerd en nu is Teteringen aan de beurt. De Dienst Afvalservice heeft samen met Gebiedsbeheer een onderzoek uitgevoerd om een oplossing te vinden die de minste overlast met zich meebrengt. De inwoners aan de oostzijde van de Oosterhoutseweg zijn inmiddels op de hoogte gesteld. op 4 en 5 oktober worden de bewoners van het westelijke deel ingelicht door middel van een Breda-bericht. Vanaf half september zullen stoeptegels worden geplaatst waaruit blijkt waar de containers moeten worden aangeboden. Vanaf 12 oktober zullen de containers alleen in het oostelijke deel alleen nog op deze plaatsen worden opgehaald. Het westelijke deel volgt per 16 november. Op andere plaatsen zullen deze blijven staan. Dit systeem vraagt wel enige burenhulp om minder validen te helpen. Wel blijkt dat geleegde bakken soms te lang buiten blijven staan of de volle te vroeg worden geplaatst. De gemeente noemt dit zogenaamde ‘Buitenslapers’, dit veroorzaakt vaak frustratie. Wij hopen dat ook dit in Teteringen met enige burenhulp kan worden voorkomen. Onze BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) zal hierop extra toezien!

Tweede deel van "Vang"komt er aan!   10/ 07 / 2018


Naar aanleiding van de introductie van het nieuwe afvalstoffenbeleid met de naam “Vang” (Van Afval naar Grondstof) heeft de gemeente een evaluatie gehouden van de introductie. Duidelijk is dat het doel om te komen tot minder restafval duidelijk is gehaald. In de wijken/dorpen met veel laagbouw is de grootste vermindering opgetreden, in de hoogbouwgebieden is nog een duidelijke verbetering nodig. De Afvalcoaches en de BOA’s Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) hebben daarbij een belangrijke functie. Ook de scheiding van het afval in de bak voor plastic/verpakkingen, voor groenten/fruit/tuinafval en Papier en Karton wordt goed nageleefd. Wel is het vaak moeilijk om precies te weten: “wat mag en wel en niet bij!”. Bij twijfel kan informatie gekregen worden op het adres www.breda.nl/afval en de app www.mijnafvalwijzer.nl Aan de hand van de ervaringen heeft het nieuwe college besloten om het aantal persoonlijke pasjes voor de ondergrondse containers te vergroten en om ook op enkele andere plaatsen het restafval te mogen storten. Daarnaast zal met ingang van 2019 in de zomermaanden het groenafval iedere week worden opgehaald. Toch zijn er goede mogelijkheden om ook in het huidige ophaalsysteem de mogelijke geuroverlast te beperken. Daarbij spelen de composteerbare zakken een belangrijke rol. Hierdoor wordt tevens de noodzaak om de bakken iedere keer te laten reinigen vrijwel overbodig. Door de gemeente wodt nu gewerkt aan de uitwerking van de centrale opstelplaatsen.

Nu de centrale opstelplaatsen!
Reeds eerder is aangekondigd dat ook centrale opstelplaatsen voor de rolcontainers onderdeel uitmaken van dit project. In enkele wijken is dit reeds ingevoerd. Ook in de nieuwbouwwijken als de Bouverijen en zelfs in de Lange en Platte Akker wordt daarvan gebruik gemaakt. De redenen van deze wijze van ophalen zijn de effici?te en het voldoen aan de Arbo-regels waarbij tijdens het rijden geen op en neer bewegende delen van het voertuig in actie mogen zijn. De medewerkers van de dienst “Afvalservice” hebben ook voor Teteringen een plan opgesteld voor de introductie van dergelijke opstelplaatsen op een afstand van maximaal van 100 meter van de woningen. Alleen op dergelijke plaatsen (kenbaar aan een speciale tegel in de stoep) zullen de containers nog worden opgehaald. In het algemeen zal het gaan om een aantal van 8 tot soms meer dan 15 containers. Direct na de zomervakantie zullen alle inwoners via de post op de hoogte worden gesteld van deze verandering, waarbij door middel van een foto de voorgestelde plaats duidelijk staat aangegeven. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen, daarbij is een gezamenlijk door de buurt gesteund alternatief het meest zinvol. Weliswaar is er een mogelijkheid om in zeer speciale gevallen een uitzonering te maken op deze regel, maar gezien de positieve ervaringen met burenhulp zal daarvan naar verwachting niet veel gebruik behoeven te worden gemaakt.

Nieuw asfalt Oosterhoutseweg!   22/ 05 / 2018


Van zaterdag 9 juni 7.00 uur tot zondag 10 juni 22.00 uur asfalteert aannemer Rasenberg Infra BV in opdracht van de gemeente de Oosterhoutseweg. Het is nodig de deklaag tussen de kruispunten op diverse plaatsen te vervangen. Als het weer het niet toelaat om op 9 en 10 juni te asfalteren, dan gebeurt het werk op 23 en 24 juni. Van zaterdag 9 juni 7.00 uur tot zondag 10 juni 22.00 uur is de Oosterhoutseweg tussen het kruispunt Willebrordstraat / Donkerstraat en het kruispunt Burgemeester Verdaasdonkstraat / Meulenspie afgesloten. Het kruispunt Aanstede / Langelaar blijft open voor overstekend verkeer. Borden geven voor het doorgaande verkeer een adviesroute via de A27. Voor het bestemmingsverkeer zijn er omleidingsroutes. Ook zijn er verkeersregelaars aanwezig om het verkeer bij de kruispunten te regelen. Bevoorrading van winkels en bedrijven direct aan de Oosterhoutseweg is tijdens het werk niet mogelijk. De winkels en bedrijven aan de Scheperij zijn wel bereikbaar, evenals Meulenspie en de parallelwegen Schijfstraat en Adriaan Oomenstraat. Alle woningen, winkel- en bedrijfspanden blijven bereikbaar voor voetgangers en fietsers. De bussen (nummers 325, 326, 327 en 854) rijden een andere route. De halte Meulenspie is tijdelijk buiten gebruik. De halte Donkerstraat wordt tijdelijk verplaatst naar de Donkerstraat (achterzijde Jumbo). Meer info vindt u op www.arriva.nl. Overlast: De gemeente en de aannemer zijn zich ervan bewust dat het werk hinder geeft. Uiteraard proberen zij deze hinder te beperken. De werktijden zijn zaterdag en zondag van 7.00 tot uiterlijk 22.00 uur. Tijdens het werk kunt u niet parkeren direct aan de Oosterhoutseweg. De gemeente verzoekt u om dan op een andere plek in de omgeving te parkeren. Het fietspad tussen De Jong Deli tot voorbij het huis aan de Oosterhoutseweg 47 (voorbij de kruising met Aanstede) is tijdelijk opengesteld voor voertuigen van bewoners en om het tussenliggend parkeerterrein bereikbaar te houden. Fietsers worden tijdelijk omgeleid via het fietspad aan de zijde van de BP. Informatie: Heeft u vragen? Ga naar www.breda.nl of neem contact op via www.breda.nl/contact, WhatsApp 06 – 46 66 26 66, twitter@breda, facebook Gemeente Breda of bel 14 076.

Naast politie nu ook een BOA in Teteringen!   2 / 05 / 2018


Even voorstellen: Wijk-BOA Annette
Ik ben Annette Kraaijenbrink en werk al 24 jaar als BOA voor de Gemeente Breda. Sinds maart 2017 zijn wij als team Noord-Oost in de wijken werkzaam. Het gebied Noord-Oost bestaat uit de wijken: Belcrum, Doornbos-Linie, Geeren Noord en Zuid, Biesdonk, Wisselaar, Krogten en Teteringen/Waterdonken. Vanaf april dit jaar ben ik als wijkBOA aangesteld voor Teteringen/Waterdonken. Ik ben het eerste aanspreekpunt voor deze wijk. Dat wil zeggen dat als men overlast ervaart door bijvoorbeeld fout geparkeerde auto’s of loslopende honden, dit eerst aan mij gemeld wordt. Wijkagent Rachid en ik hebben hierin een zelfde aanpak. Wij kijken eerst of een zaak bij ons, wijkzaken of een andere ketenpartner hoort. Hoort deze melding bij ons, dan handelen we hem af. Hoort de melding ergens anders, dan zorgen we dat deze op de juiste plek terecht komt. Ik doe dit werk met veel enthousiasme en ga graag een gesprek aan. Ik vind het heerlijk buiten op straat, in contact te zijn met mensen en mijn bijdrage te leveren aan een veilige leefomgeving voor inwoners van Breda en Teteringen in het bijzonder. Het werk geeft mij een gevoel van vrijheid, en de frisse lucht draagt weer bij aan een goede gezondheid. Ik hoop als wijkBOA mijn bijdrage aan Teteringen te kunnen leveren en hoop dat we er samen iets moois van kunnen maken. Ik heb al kennis mogen maken met diverse ondernemers, initiatiefnemers en inwoners van Teteringen en Waterdonken. Zo ben ik bij mw. Snoeren en het personeel van de schoenenwinkel en Oosterhout Tweewielers langs geweest. De kennismaking met de dames en heren van Team Uniek vond ik heel bijzonder. Prachtig werk doen zij! Iedereen die ik inmiddels gesproken heb, heb ik uitgelegd wat mijn werk inhoudt en waarvoor ze mij kunnen bereiken. Sommige inwoners hebben mij misschien al een paar keer bij de basisschool Helder Camara zien staan. Helaas is het af en toe nodig om hier te staan. Ik heb regelmatig klachten gekregen over het parkeren van voertuigen als men de kinderen naar school brengt. Als team werken we veel met de wijkagenten samen. We zijn dan ook samen op spreekuren te vinden. Op woensdag ben ik rond 10.00 uur te vinden in het Web. Je kan me hier spreken of gewoon ergens in de wijk als je me ziet. Op woensdag ben ik vaak de hele dag in Teteringen. De overige dagen ben ik zowel in Teteringen als Doornbos-Linie met mijn maat Janko van Iwaarden. Heb je een melding, kan je deze via de BuitenBeter app. Of neem direct contact met ons op via: 14 076, facebook: gem. breda, twitter: @BOAbreda of Instagram: JeugdBOA_Breda.

Teteringen doen we samen!   12 / 03 / 2018


De Gemeente Breda stimuleert de inwoners van de stad om actief te zijn in de eigen omgeving. Dat gebeurt door zogenaamde wijkdeals (als jullie dat doen, dan doen wij dat!) en ook door de activiteiten van de wijk- en dorpsplatforms. Deze platforms hebben expertise op het terrein van organisatie en hebben daarnaast een vrijwel beslissende stem bij het toekennen van gemeentelijke sociaal-culturele subsidies. In het afgelopen jaar heeft dat goede resultaten opgeleverd. Zo heeft de Vrouwen van Nu bollen geplant in de Meulenspie en naast het Boerenvrouwtje bij de brandweerkazerne en ook het onderhoud van het nieuwe rozenperkje bij deze boerin is door hen geadopteerd. Ook mede door de adviezen van ons dorpsplatform wordt het seniorenorkest Entre Nous van nieuwe uniformen voorzien en is het voormalige kermisweekend met een flinke bijdrage omgevormd tot een echt en voor herhaling vatbaar dorpsfeest. De wijkdeal voor de inrichting van een buurttuin in het plantsoen Heesterbos-Korenbocht heeft niet alleen dikke pompoenen opgeleverd maar zelf een provinciale prijs. Ook voor anderen een stimulans om samen nieuwe activiteiten te ondernemen. Dat is al het geval bij de KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren). Deze grote club, die onder andere het zeer geslaagde Winterfeest heeft georganiseerd, heeft onlangs een aspirantenafdeling opgericht die activiteiten uitvoert voor de jeugd vanaf het basisonderwijs tot 16 jaar; een groep waarvoor nog weinig werd gedaan. Er hebben zich in enkele weken al meer dan 50 leden voor aangemeld, een positieve ontwikkeling die smaakt naar meer! Ook de vorig najaar in gebruik genomen nieuwe speeltuin met voetbalkooi aan de Ganzendreef zou er niet gekomen zijn zonder de inzet vanuit de buurt. Mocht ook u activiteiten willen ondernemen en ontbreekt het aan ervaring hoe het te doen of aan (bescheiden) middelen, neem dan contact op met ons Dorpsplatform via dorpsplatformteteringen@gmail.com


Wat doet de politiek voor Teteringen?   02 / 03 / 2018


In verband met de komende verkiezing van de nieuwe gemeenteraad organiseert de Dorpsraad Teteringen op vrijdagavond 9 maart van 19.30 tot ca 22.00 uur een politiek caf?in `t Web, Zuringveld 1. Alle 13 partijen hebben aangekondigd aanwezig te zijn. Een goede mogelijkheid om de standpunten en de personen van de vele partijen te leren kennen. Zij zullen immers in de komende vier jaar mede de ontwikkelingen in en rond Teteringen bepalen. Iedereen is van harte welkom. Na een gratis kopje koffie (de overige drankjes zijn voor eigen rekening) krijgen alle partijen de gelegenheid te zeggen wat zij in de komende vier jaar voor Teteringen gaan betekenen. Door de politieke versnippering is hiervoor per partij slechts 5 minuten beschikbaar. In deze tijd moet ook een korte reactie worden gegeven op zeven stellingen die de Dorpsraad heeft geformuleerd. Deze zijn:
1. De nadruk bij de politiek ligt teveel op de binnenstad van Breda (ook in de kieswijzer) en te weinig op de wijken en dorpen.
2. In Teteringen wordt te weinig gebouwd voor starters en senioren.
3. In Teteringen wordt te weinig sociale woningbouw gerealiseerd.
4. Woningbouw in de Woonakker kan pas plaatsvinden na het gereedkomen van de Bouverijen.
5. Het onderhoud van het openbaar gebied in wijken en dorpen moet gelijk zijn aan het onderhoud in het centrum.
6. In nieuwbouwwijken worden geen woningen meer aangesloten op het gasnet.
7. Burgerparticipatie en inspraak dragen bij aan de betrokkenheid van de inwoners bij Teteringen.
Na een korte pauze is er alle ruimte om (korte) vragen te stellen aan de vertegenwoordigers van de 13 partijen. Deze avond kan een bijdrage leveren aan het maken van een weloverwogen keuze voor een bepaalde partij of persoon. De Dorpsraad hoopt op een goede opkomst, immers ook na de verkiezing is een goed contact met de leden van de gemeenteraad en het College van B&W zeer wenselijk.

Duidelijkheid over Teteringse pleinen!   23 / 01 / 2018


Op 23 januari is er meer duidelijkheid gekomen over het plan voor de bouw van een nieuw winkelhart in Teteringen. In een propvol `tWeb werd het concept-bouwplan toegelicht van een flink gebouw dat gaat verschijnen op het Scheperijplein. Uiteraard waren er vanuit de bevolking veel vragen over de status van het plan, het verkeer en de mogelijk inspraak. Maar de overgrote meerderheid was zeer enthousiast over de vernieuwing en uitbreiding van het aanbod van de dagelijkse boodschappen. De verdere uitwerking van het concept tot een definitief ontwerp en de aanpassing van het bestemmingsplan en de procedure voor het krijgen van een omgevingsvergunning leiden er toe dat de werkelijke bouw pas begin 2019 zal aanvangen. De fasering maakt het mogelijk dat Jumbo ook tijdens de bouw kan blijven functioneren. Op korte termijn zal overleg tussen de ontwikkelaars en de aanwonenden van de Hameldonk en de Donkerstaat plaatsvinden. Over het Willem Alexanderplein heeft het College op 23 januari besloten dat ook dit plein moet worden aangepakt. Vanuit een stedenbouwkundige visie zal in overleg met alle partijen en alle inwoners in het komende halfjaar een haalbaarheidsstudie worden gedaan waar de gewenste functie in het kader van de gezondheid kan worden ingepast. Dat dit een plaats moet krijgen in het hart is daarbij een uitgangspunt. Vooruitlopend op de ontwikkeling van een goed plan zullen er door de gemeente geen investeringen worden gedaan om het plein tijdelijk te verfraaien.

Persbericht: "Groen licht voor een winkelcentrum Scheperij".   20 / 12 / 2017


Een winkelcentrum met ruimte voor wonen en ontmoeten aan de Scheperij. Dat is het plan van de gemeente Breda voor deze locatie in Teteringen. Sinds 2005 zijn er ruim 500 woningen gebouwd in Teteringen en zijn er 1.200 inwoners bijgekomen. Het winkelvoorzieningen-niveau is echter niet meegegroeid. Op dit moment is er op winkelcentrum de Scheperij ?n supermarkt te vinden. Het bouwplan voor de Scheperij voorziet in de realisatie van een winkelcentrum met twee supermarkten, kleinere winkels, een inpandige laad- en losstraat, een horecagelegenheid, parkeerplaatsen, 31 appartementen en een daktuin. Met deze ontwikkeling ontstaat er een sterkere koopkrachtbinding aan het dorp Teteringen. De nieuwe Scheperij heeft naast de winkelfunctie ook een ontmoetingsfunctie. In het plan is ruimte voor wonen en winkelen. Daarbij is het een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Wethouder Alfred Arbouw hierover: “Het heeft behoorlijk wat tijd en energie van alle betrokken partijen gekost om te komen tot het plan dat er nu ligt voor de Scheperij. Ik ben blij dat we groen licht voor het winkelcentrum met ruimte voor wonen kunnen geven. Teteringen krijgt met dit plan een volwaardig winkelhart met voldoende aanbod voor dagelijkse boodschappen, een modern uiterlijk passend bij Teteringen en 31 nieuwe woningen dichtbij alle voorzieningen”. Breda, datum Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van de gemeente Breda onder nummer (076) 529 3015.

Geen kerstboomverbranding? Toch wel in Teteringen!   16 / 11 / 2017


Bij de kerstboomverbranding van januari 2017 is gemeld dat het de laatste verbranding zou zijn. Als argument werd het belang van het milieu genoemd. Met name door de comit? uit de dorpen en door en de dorps- en wijkraden is daar bezwaar tegen gemaakt. Daardoor heeft de gemeenteraad opdracht gegeven te zoeken naar alternatieven, maar de verbranding door te laten gaan. Daarom zal ook in januari 2018 het traditionele dorpsfeest op het Willem Alexanderplein doorgaan. Het organiserende actieve Jeugdcomit? de brandweer en naar we hopen ook de jeugd staan weer te trappelen om samen met de gemeente dit feest te organiseren als eind van de feestdagen. Wel zullen in andere delen van de stad alternatieven worden uitgeprobeerd. Door deze actie van de gemeenteraad blijkt wel dat velen van hen dicht bij de inwoners staan. Een voorbeeld daarvan is ook de onlangs aangenomen motie over het ophalen van het GFT-afval. De raad wil een nadere evaluatie van het nieuwe ophaalsysteem niet afwachten en heeft het gemeentebestuur opdracht gegeven om de ophaalfrequentie in de zomer te wijzigen in ?nmaal in de week. Er waren zoveel klachten binnengekomen over stinkende bakken en friemelende maden dat de raad naar onze mening een wijs besluit heeft genomen. Het is nu aan de Dienst Afvalservice om deze opdracht uit te voeren en te integreren in het huidige systeem.

Vang mopperend geaccepteerd!   11 / 10 / 2017


Deze zomer is de gemeente Breda in Teteringen overgegaan op een nieuw ophaalsysteem voor huisvuil (VANG). “Vang” staat voor Van Afval Naar Grondstof. De gemeente wil hiermee uitvoering geven aan het landelijk beleid de hoeveelheid restafval te verminderen tot 100 kg per persoon. Onlangs heeft de Dorpsraad een oproep gedaan om ervaringen te verzamelen. Uit de reacties blijkt duidelijk dat niemand staat te juichen omdat het oude systeem prima functioneerde. Vooral bewoners met veel restafval (luiers en incontinentiemateriaal) moeten een regelmatige gang naar de ondergrondse containers maken. De verwachte vervuiling bij deze containers valt tot nu toe mee. Anders is het met rolcontainers voor GFT en verpakkingen die door Cleanprofs (tegen betaling) maar eenmaal per maand worden schoongemaakt. Vooral in de zomermaanden veroorzaakte dit zoveel overlast dat zelfs de vertegenwoordigers van Afvalservice het advies gaven om het GFT-afval maar in zakken te doen en deze te deponeren in de ondergrondse containers voor restafval. Uit informatie van de gemeente is gebleken dat er pas volgend jaar een evaluatie van het systeem komt. Hierbij zullen zeker de steeds weer opduikende verhalen over de waarde van gescheiden ophalen aan de orde komen. Uiteraard blijft de Dorpsraad zich inzetten om de nadelen van het nieuwe systeem zoveel mogelijk tegen te gaan.

Ontwikkelingen Willem Alaxanderplein.   3 / 10 / 2017


De gemeente Breda nodigt ieder uit voor het bijwonen van twee ontwerpateliers over de toekomst van het Willem-Alexanderplein in Teteringen.
Deze bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 10 en woensdag 25 oktober plaats van 19:30 uur tot 21:00 uur in het Scala College (Meulenspie 2). We hebben uw denkkracht nodig!
De afgelopen maanden heeft een aantal partijen zich bij de gemeente Breda gemeld met interesse in een ruimtelijke ontwikkeling aan of op het Willem Alexanderplein. Hierbij gaat het om het initiatief tot een gezondheidscentrum op het plein, een initiatief om van bestaande winkelruimte aan het plein woningen te maken en het opstarten van een Bed & Breakfast in het voormalig Rabobank kantoor.
De gemeenteraad van Breda reserveerde dit voorjaar ook geld voor een opknapbeurt van de buitenruimte van het plein. Omwonenden hebben inmiddels de werkgroep
‘Mooi Willem-Alexanderplein’ opgericht. Het College van burgemeester en wethouders bekijkt de initiatieven die door de verschillende partijen zijn ingediend.
Het College wil een principe-uitspraak doen of de gemeente wel of niet gaat meewerken aan de verschillende plannen. Omdat de initiatieven elkaar kunnen versterken
en er ook nagedacht wordt over het toekomstig gebruik en het uiterlijk van het Willem-Alexanderplein wil het College graag met u verkennen wat er leeft
en waar kansen liggen om het plein te versterken. Heeft u zin om mee te doen? Programma De eerste sessie start met een korte introductie en historische
beschrijving van het plein. Vervolgens houden de initiatiefnemers een korte presentatie over de plannen die ze hebben aan of op het plein. Daarna gaan we
de huidige en toekomstige gewenste waarden van het plein verzamelen. Denk hierbij aan ontmoeting, levendigheid, rust, plek voor beweging/spelen. We zijn benieuwd naar uw verhalen. Vervolgens bestaat uiteraard de mogelijkheid om aan de hand van de eerder opgehaalde waarden de initiatieven te bespreken.
Hoe de tweede ateliersessie eruit komt te zien bespreken en bepalen we met u aan het eind van de eerste sessie op 10 oktober. De uitkomsten van de ateliersessies worden aangeboden aan het college zodat zij met al uw kennis en inzichten tot samenhangende besluitvorming over kunnen gaan.
Daarna zal pas een ontwerpproces starten. Hoe een dergelijk proces gaat vertellen we u graag tijdens de ateliersessie.
Informatie:  Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente via www.breda.nl , twitter @breda, of bel 14 076.

Haal- en brengpunt loopt als een trein.   30 / 08 / 2017


Per 1 juli is helaas onze grote bibliotheek in De Mandt gesloten. Dit is een gevolg van de door de gemeente opgelegde bezuinigingen. Wel wordt het lager onderwijs op school goed van leesboeken voorzien. Ook voor minder validen blijft het systeem van ‘boek aan huis’ een uitkomst bieden om te lezen. Voor anderen was het even wennen om boeken digitaal te bestellen of deze uit te zoeken in de centrale bibliotheek. Om toch een extra service te bieden is het Haal- en Brengpunt in ‘t Web al een succes gebleken. Daar kunnen gelezen boeken worden ingeleverd en de lezers krijgen via de mail een seintje dat hun bestelde boeken daar klaarstaan. Velen hebben van de nieuwe werkwijze al gebruik gemaakt. Ook van de nu bij de ingang van ‘t Web geplaatste ‘Ruilkast’ wordt druk gebruik gemaakt met als motto ‘Een boek halen en er een ander voor terugzetten’. Er vindt geen registratie plaats. Velen hebben aan de oproep voldaan om overtollige recente boeken in te leveren. Daardoor kan steeds een keuze gemaakt worden uit enkele honderden romans, thrillers, literatuur en meer. Een kleine werkgroep zorgt voor het up-to-date houden van de voorraad.

Internet geen stimulans voor winkelaanbod!   06/09/2017


Het is hele dagen een komen en gaan van bezorgdiensten voor het afleveren van op internet gekochte artikelen en etenswaren. Dat het gevolgen heeft voor het aanbod aan winkels is overal te zien. In Oosterhout wordt al druk nagedacht om een flink deel van het mooie winkelcentrum af te breken of om te vormen naar woningen. Ook in de Haagse Beemden probeert men het winkelcentrum Heksenwiel meer aantrekkingskracht te geven, maar hier speelt ook Stada een grote rol. Het lijkt steeds meer de kant op te gaan van goed bereikbare Amerikaans-achtige grote winkelcentra buiten de stad. Ook in Teteringen is het te merken. Immers de Hoolstraat heeft zijn functie als winkelstraat vrijwel geheel verloren en lijkt meer op een straat voor kappers en eetgelegenheden. Ook het feit dat de winkels op het Willem Alexanderplein grotendeels leeg staan getuigt daarvan. Toch wordt er door de projectontwikkelaar en de gemeente hard gewerkt om de laatste puntjes op de i te zetten voor het plan voor de omvorming van ons winkelcentrum aan de Scheperij. Dat heeft meer om het lijf dan de meesten (ook wij) dachten. Immers om een oplossing te vinden voor een nieuw winkelcentrum inclusief parkeren, logistiek, verkeer en passend in deze omgeving ? binnen de financi?e mogelijkheden vraagt veel overleg en inventiviteit. De Dorpsraad is er vrijwel zeker van dat nog dit jaar de plannen openbaar gemaakt zullen worden. In het verleden zijn er binnen Teteringen plannen gemaakt voor een nieuw centrum met veel kleine winkels. Gezien het bovenstaande is dat bepaald niet realistisch en zullen naar verwachting een of twee supermarkten, een drogisterij en een klein aantal andere winkels deel uit maken van dit plan, mogelijk met woningen boven de winkels. De Dorpsraad en alle inwoners van Teteringen wachten met smart op de presentatie.

Ontwikkelingen rondom Willem Alexanderplein!   19/07/2017


De Dorpsraad wil u graag informeren over de recente ontwikkelingen rond het Willem Alexanderplein. Sinds dit voorjaar is een werkgroep uit de Dorpsraad bezig met het uitwerken van de plannen voor aanpassing van het Willem Alexanderplein. Dit is stilgelegd nadat de plannen om op het plein te komen tot een gezondheidscentrum openbaar werden gemaakt. Dit initiatief heeft heel wat losgemaakt bij omwonenden en anderen. Dit is gebleken uit de verschillende stukken in Aller-Lei, waarbij veel mogelijkheden en wensen zijn gepresenteerd.
Tijdens een op verzoek van de gemeente gehouden overleg tussen de verantwoordelijke wethouder Alfred Arbouw, de voorzitter van de Dorpsraad en een ambtelijke beleidsadviseur van de gemeente heeft de voorzitter van de Dorpsraad om een zorgvuldige procedure gevraagd om te komen tot besluitvorming. De gemeente heeft dit onderschreven. Het voorstel is uitgewerkt in een Raadsbrief waarin de vervolgstappen worden beschreven.
Kern is het organiseren van een aantal ontwerpateliers om te komen tot een zorgvuldige inpassing van de initiatieven. Bij de bijeenkomsten worden diverse partijen betrokken, zoals de werkgroep “Mooi Willem-Alexanderplein”, de Dorpsraad, beide initiatiefnemers, Parochie H. Willibrordus, De Dorpsherberg en anderen op en rond het plein.
Wij wijzen er met nadruk op dat er nog geen sprake is van concrete plannen, maar dat het gaat om initiatieven. Voor zowel de functiewijziging van de winkelstrip als de mogelijke bouw van een gezondheidscentrum is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. De ontwerpateliers moeten hiervoor bouwstenen aandragen.

De inhoud van de Raadsbrief is onderstaand vermeld.
Tekst brief aan leden gemeenteraad Breda d.d. 11 juli 2017

Leden van de gemeenteraad Breda

Onderwerp: Ontwikkelingen Willem AlexanderpleinTeteringen
Geachte raadsleden,

Graag informeer ik u over de voortgang van de plannen rond het Willem Alexanderplein in Teteringen. In de raadsvergadering van 3 november 2016 is de motie investeringen dorpsharten Prinsenbeek & Teteringen aangenomen. In deze motie verzoekt u het college om de plannen voor de verbeteringen van onder meer het dorpshart van Teteringen (Willem Alexanderplein) verder uit te werken en daarbij de financi?e dekking te vinden in het meerjareninvesteringsplan (MIP). Ontwikkelingen omgeving Willem Alexanderplein Op en rond het Willem Alexanderplein in Teteringen is een aantal ruimtelijke aspecten actueel, zoals een initiatiefplan voor nieuwbouw van een zorgcentrum op het plein, een initiatiefplan voor gebruikswijziging van de winkelstrip onder Residence Azur?, de verkoop van de voormalige Rabobank en braakliggende kavels direct aan het plein. Voor een samenhangende en duurzame ontwikkeling van het Willem Alexanderplein kunnen deze aspecten niet los van elkaar worden gezien. De diverse initiatieven worden momenteel op hoofdlijnen beoordeeld, met inachtneming van de onderlinge samenhang, om te bekijken of en onder welke voorwaarden deze initiatieven verder uitgewerkt kunnen worden. Werkgroep omwonenden We zien een grote betrokkenheid van inwoners uit Teteringen bij de ontwikkeling van het plein en directe omgeving. Er is door een aantal omwonenden een werkgroep “Mooi Willem-Alexanderplein” in het leven geroepen. Deze werkgroep heeft onder meer verzocht om betrokken te worden bij de ontwikkelingen rondom het plein en verzoekt om het delen van alle relevante informatie hieromtrent. Dorpsraad Teteringen Met de Dorpsraad Teteringen vindt regelmatig overleg en afstemming plaats over ontwikkelingen die betrekking hebben op het dorp als geheel, waarbij ook de situatie rond het Willem Alexanderplein een gespreksonderwerp is. Met de Dorpsraad is afgesproken om de genoemde initiatieven in samenhang verder te bekijken. Ontwerpateliers Om te komen tot een maatschappelijk breed gedragen invulling voor de verbetering van het Willem Alexanderplein en omgeving zijn wij voornemens een aantal “ontwerpateliers” te organiseren. Dit zijn bijeenkomsten onder leiding en op initiatief van de gemeente. Hierin worden initiatieven met diverse stakeholders besproken en vervolgens verder uitgewerkt. Bij deze bijeenkomsten worden diverse partijen betrokken, zoals omwonenden, de werkgroep” Mooi Willem-Alexanderplein”, de dorpsraad,  initiatiefnemers op en rondom het plein. Het doel van deze bijeenkomsten is om alle betrokken partijen een stem te geven in de gewenste verbetering van het Willem Alexanderplein. We doen dit in de geest van de Omgevingswet: vooraan in het proces partijen met elkaar in gesprek laten gaan om gezamenlijk tot een goede invulling van de plannen te komen. De gemeente zal vervolgens het initiatief nemen om na overleg met de betrokken partijen te komen tot een plan voor aanpassing van de openbare ruimte binnen de vastgelegde middelen. Ik vertrouw er op u hiermee voor dit moment voldoende ge?formeerd te hebben.

Hoogachtend,
A.L.E. Arbouw Wethouder

Dorp met twee harten!   07/06/2017


Lang geleden was Teteringen een klein boerendorp met en compacte kom met de nodige voorzieningen. Daar is in de loop van de jaren veel in veranderd. Over enkele jaren zal het inwoneraantal de 10.000 bereiken. Om deze reden waren er plannen voor uitbreiding van winkels en woningen op het Willem Alexanderplein. Dit plan is niet de doorgegaan door de smalle aanvoerwegen en gebrek aan parkeervoorzieningen. De focus voor de dagelijkse levensbehoeften komt daarom geheel te liggen op de Scheperij. Dat het plan daarvoor nog steeds niet is gepresenteerd betreurt iedere inwoner van ons mooie dorp. Dat betekent ook dat er vanuit de gemeente geen plannen waren om het Willem Alexanderplein een andere functie te geven. Ook de lay-out van het plein is niet optimaal. Om deze reden heeft de Dorpsraad er bij de politieke partijen op aangedrongen om toch aanpassingen te verrichten. Via een unaniem aangenomen motie heeft de raad dat besloten en dat is uitgewerkt in het ter beschikking stellen van middelen via de voorjaarsnota. De Dorpsraad is heeft in overleg met omwonenden al plannen uitgewerkt die op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. Dit zou echter geen oplossing bieden voor de vele leegstand. Nu er een initiatief is ingediend door de huisartsen biedt dit de kans om te komen tot een structurele oplossing die het plein weer een echte functie kan geven. Mocht de gemeente dit initiatief afwijzen kan er gelukkig teruggevallen worden op de vastgelegde middelen om in ieder geval de bekende kuil een andere functie te geven. Pas over enkele jaren zal blijken of dit plein meer zal zijn dan ruimte voor de weekmarkt en als parkeerterrein voor de kerk. Immers er zijn inmiddels meerdere sociaal-culturele activiteiten op het plein vervallen, zelfs de jaarlijkse kermis. Gelukkig heeft een actieve groep, met een bijdrage vanuit het Dorpsplatform, ervoor gezorgd dat ons kermisweekend een echt dorpsfeest kan worden.

Nieuw beleid biblioheek. Maar we lossen het samen op!   05/07/2017


Per 1 juli is de al vijf jaar in gebruik zijnde grote bibliotheek in de Mandt gesloten. Deze kwam in de plaats van de door de gemeente Teteringen gebouwde bibliotheek in het oude Web op het Scheperijplein. Na de samenvoeging met Breda werd de bibliotheekorganisatie meer professioneel aangepakt en waren actieve vrijwilligers niet meer nodig. Tevens werd besloten dat er een grotere ruimte nodig was. Groot was de teleurstelling dat als gevolg van de bezuinigingen al snel na de opening duidelijk werd dat deze nieuwe bibliotheek na het aflopen van het vijfjarig huurcontract weer zou worden gesloten. In het huidige nieuwe beleid is het uitgangspunt dat de nadruk wordt gelegd op enerzijds schoolbibliotheken, meer digitalisering en een teruggang naar drie vestigingen, waarvan slechts de vestiging in het centrum van Breda voor Teteringen goed bereikbaar is. Op aandringen van de Dorpsraad heeft er op 21 juni een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij uitleg is gegeven van alle veranderingen. Voor basisschoolboeken verandert er niets en uiteraard wordt ieder uitgenodigd de centrale bibliotheek te bezoeken. Ook kunnen boeken door leden digitaal worden besteld, deze kunnen worden afgehaald in het “Haal- en Brengpunt” in ‘tWeb. Ook blijft voor hulpbehoevende ouderen het door vrijwilligers uitgevoerde systeem “Boek aan Huis” in stand. Toch blijft het voor veel inwoners moeilijk om de boeken digitaal te bestellen. Om deze reden is de door vrijwilligers opgezette “Ruilkast” in ’t Web al een succes gebleken. Daar kunnen vooral recente boeken worden uitgezocht en zonder registratie meegenomen. Hierbij geldt wel als regel “een boek meenemen = een terugleggen”. Aangezien niet alle teruggelegde boeken voldoen aan kwaliteitscriteria, wordt wel een dringend beroep gedaan op inwoners om goed leesbare en niet te oude boeken in te leveren om de voorraad van tussen de 200 en 300 exemplaren in stand te houden. Doet u mee?? Bij ‘tWeb staat de deur vrijwel altijd open!

Nieuwe bouwplannen voor de Teteringse kom.   18/05/2017


Mede op aandringen van de Dorpsraad heeft de Gemeenteraad van Breda eind vorig jaar een besluit genomen om ons oude centrale Willem Alexanderplein een beter uiterlijk te geven. Op dit moment wordt gewerkt aan het ter beschikking krijgen van de benodigde financi?e middelen via de kadernota van de Gemeente Breda. Ook is er met omwonenden en belangstellenden al nagedacht over de uitwerking daarvan. Echter: Pas onlangs is echter een door een initiatiefgroep vanuit de gezondheidszorg een plan gepresenteerd om op het westelijke deel van het plein te komen tot de bouw van een nieuw gezondheidscentrum. De Dorpsraad staat in principe positief achter dit plan omdat het onderdeel kan zijn van een totale visie op de uitstraling en functie van dit oude hart van Teteringen. Daarbij moet ook de vrijwel lege winkelstrip, de lege voormalige grote Rabobank, de totale verkeersituatie en het groen worden betrokken. Dit nieuwe plan is voor de Dorpsraad reden genoeg om het plan voor het “vergroenen” van de bekende kuil even te parkeren tot er duidelijkheid is over deze belangrijke nieuwe ontwikkeling. Hierover volgt later meer informatie door de initiatiefnemers.
Uiteraard blijft de Dorpsraad zich inzetten om duidelijkheid te krijgen over het winkelhart op het Scheperijplein, daar wordt immers met nog meer smart op gewacht.
Ook op andere plaatsen is met de bouw begonnen (Zuringveld en Langelaar) en vorige week is de verkoop van een serie villa-appartementen aan de Heiackerdreef gestart. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de website www.vandewatergroep.nl.


Betonzuilen kondigen VANG aan!   07/06/2017


Inde afgelopen week is in Teteringen de voorbereiding van het nieuwe ophaalsysteem voor huisvuil van start gegaan.
Vang staat voor : “Van Afval Naar Grondstof”. Plotseling verschenen er grote betonnen bakken in het straatbeeld. Dit zijn de grote ondergrondse betonnen bunkers waarin de ondergrondse containers voor restvuil zullen worden geplaatst. Dit vraag het nodige graafwerk en op veel plaatsen is zelfs een tijdelijke bemaling van de ondergrond nodig.
Het bovengrondse deel zal in het straatbeeld nauwelijks opvallen. Binnenkort vallen ook bij vrijwel alle bewoners in de kom van Teteringen de brief op de mat waarin aangegeven kan worden hoeveel en welke rolcontainers voor GFT, verpakkingen en papier worden gewenst. Voor GFT zijn versies van 240, 140 en 25 liter mogelijk, voor verpakkingen van 240, 140 liter en zakken en voor papier van 240 en 140 liter. Ook is de bestelling van extra containers mogelijk.
Belangrijk is om van te voren goed na te denken over de behoefte en daarbij rekening te houden met de beschikbare ruimte. Als de gebruiker geen telefonische of digitale opgave doet dan worden standaard drie grote rolcontainers van 240 liter afgeleverd.
Zodra de ondergrondse containers gebruikt gaan worden ontvangt ieder daarover bericht. Tevens zullen dan de pasjes voor het storten van het restafval in de ondergrondse containers worden geleverd. Al met al een hele verandering, waarbij gehoopt wordt dat de omgeving van de ondergrondse containers niet vervuild zal worden door achtergelaten spullen.

De fietscrossbaan komt er werkelijk!   19/04/2017


De laatste maanden heeft de Dorpsraad samen met een flinke groep ouders zich gebogen over het verbeteren van de speelgelegenheden. Een daarvan was het realiseren van een fietscrossbaan voor kinderen. Naar aanleiding van de vele positieve reacties op de facebookpagina van “Fietscrossbaan Teteringen” is er druk gezocht naar een plek waar deze in de nabijheid van het centrum zou kunnen worden aangelegd. Daarbij is gebleken dat oostelijke deel van het grote speelveld in het doodlopende deel van de Hein Hoebenlaan daarvoor zeer geschikt is. Inmiddels is de gemeente bereid om daaraan mee te werken en heeft ook toegezegd om grond aan te voeren om deze baan te realiseren. Enkele op facebook genoemde ouders zullen daarbij behulpzaam zijn en ori?teren zich reeds bij crossbanen in de regio. Uiteraard zal de gemeente er op toezien dat deze baan aan de eisen zal blijven voldoen om ongelukken te voorkomen. De aanleg van de fietscrossbaan zal je jeugd uitdagen om sportief te bewegen en om na veel oefenen wellicht samen met hun ouders gebruik te gaan maken van de vele sportieve fietsroutes in de Teteringse bossen.

Geen speciale seniorenwonigen in Teteringen!   19/04/2017


In januari heeft de Dorpsraad de behoefte aan seniorenwoningen in Teteringen ge?ventariseerd. Daarop is door 76 personen positief gereageerd. Nadat bij deze groep nadere informatie was opgevraagd naar hun woonwensen, zijn deze door de Dorpsraad ingebracht in een overleg met wethouder Alfred Arbouw en enkele hoofdambtenaren. Hierbij is duidelijk geworden dat het beleid van de gemeente gebaseerd is op het zo lang mogelijk blijven wonen in de eigen woning met aanpassingen (indien nodig met traplift en douche). De vele nieuw te bouwen woningen in Teteringen zijn levensloopbestendig, zodat daarin dergelijke voorzieningen kunnen worden ingebouwd. Ook zijn er mogelijkheden om bv de garage om te bouwen tot slaapkamer met douche. Ook komen er op verschillende plaatsen in ons dorp appartementen, waaronder op het nieuwe winkelcentrum waarover helaas nog geen concrete plannen zijn gepresenteerd! Bij de inventarisatie kwam vooral de behoefte naar voren aan gelijkvloerse woningen (patiowoningen). Binnen het beleid van de gemeente is daar in de plannen geen ruimte voor omdat wordt uitgegaan van twee woonlagen met een kap. Slechts in gevallen van geluidsoverlast (doorgaande wegen e.d.) worden woningen met ?n bouwlaag toegestaan. Inwoners die toch graag willen verhuizen naar een aangepaste woning wordt aangeraden om zich te ori?teren op een nieuwbouwwoning en in overleg met de bouwer deze te laten aanpassen aan hun woonwensen. Ten aanzien van de staat de gemeente op het standpunt dat zorg aan huis in veel gevallen het mogelijk maakt om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Om deze reden is het wonen in de omgeving van een zorgcentrum niet nodig, wel heeft wonen in de omgeving van de voorzieningen (huisarts, winkels) de voorkeur.

Laat de watervogels maar komen!   13/03/2017


In de afgelopen maanden is er in de uitgestrekte Lage Vuchtpolder hard gewerkt om een groot deel om te vormen tot een 110 hectare groot waterrijk natuurgebied voor weidevogels. Via een ingenieus systeem wordt schoon water door dit gebied geleid. Dat water is afkomstig uit de grote watervlakte van de Waterakkers dat gevuld wordt met regenwater vanuit de gescheiden rioleringssystemen. Voordat dit water uit het zuidelijke deel van de Waterakkers wordt afgevoerd naar de Vuchtpolder wordt dit door de rietvelden gezuiverd en naar het noordelijke schoen deel van de Waterakkers geleid. Het waterbeheer van het nieuwe natuurgebied wordt geregeld door sluizen welke geplaatst zijn in een zogenaamde “redoute” die tevens dient als uitkijkpost. Er is ook een dergelijke uitkijkpost vlak bij de kinderboerderij. In het niet toegankelijke gebied komen runderen te lopen om de vegetatie te beheersen. Vol verwachting wordt uitgekeken naar het effect van deze vernatting op de vogelstand van met name kievieten, tureluurs en andere vogels die liefhebber zijn van nat grasland. Het bezoek aan dit gebied en alle voorzieningen is zeker de moeite waard!

Volop aandacht voor spelende kinderen!   21/02/2017


Het lijkt er wel eens op dat kinderen niet alleen op school, maar ook thuis teveel bezig zijn met digitale zaken als internet, facebook en spelletjes. Ook in veel sportverenigingen is de jeugd te vinden. Toch zet de Dorpsraad zich in om ook het spelen in de eigen omgeving onder de aandacht te brengen van de Gemeente Breda met als doel een verbetering van deze voorzieningen. Dat heeft geleid tot het instellen van een drietal tijdelijke werkgroepen waarin ook vertegenwoordigers van de gemeente zitting hebben. Een werkgroep houdt zich bezig met de verbetering van de bestaande speelplekken, een tweede met de nieuw aan te leggen speelplekken in de omgeving van de nieuwbouw van de Bouverijen en een derde met het maken van een plan voor de vergroening van de bekende kuil van op het Willem Alexanderplein. Recent is er nog een initiatief bijgekomen: de aanleg van een fietscrossbaan voor kinderen in de directe omgeving van het centrum. Dit initiatief is inmiddels door velen met gejuich ontvangen zoals blijkt uit de facebook-pagina die daarvoor is gestart. Deze is te vinden met als zoeknaam “Fietscrossbaan Teteringen”. Ook hebben velen zich gemeld om mee te willen werken om een dergelijke baan aan te leggen. De wijkbeheerder van de gemeente heeft al een plek gevonden waar deze baan voor de jeugd zou kunnen worden aangelegd. Op korte termijn zal daarover duidelijkheid komen. Een dergelijke baan is zeer positief voor de sportieve ontwikkeling van onze jeugd wellicht een opstap om na wat oefenen, wellicht samen met ouders, gebruik te maken van de fantastische mogelijkheden in de Teteringse bossen.

Nieuwbouw 57 huurwoningen.   21/02/2017


Vorig jaar is tijdens een inloopbijeenkomst de bouw van 21 sociale huurwoningen gepresenteerd. Deze zullen nog dit jaar worden gerealiseerd aan de Aanstede. Om deze reden wordt (of is reeds) de leegstaande noodschool van de Springplank verwijderd. De 21 woningen passen in het gemeentelijke beleid om aan inwoners en statushouders huisvesting te bieden. De verhuur van deze 21 woningen gebeurt via de organisatie “Klik voor Wonen” en deze zijn alleen beschikbaar voor huishoudens van minimaal drie personen per woning. Onlangs is er ook gestart met het bouwrijp maken van 36 vrije huurwoningen en 6 koopwoningen tussen de gerealiseerde nieuwbouw in de Bouverijen en De Mandt. Daarvoor is ook de nog gedeeltelijk bestaande speeltuin verdwenen. De start van deze bouw is in mei gepland zodat deze woningen begin 2017 zullen worden opgeleverd. In afwijking van verhuur via het systeem “Klik voor Wonen” is hier sprake van vrije (dus duurdere) huur door een beheersorganisatie. Dit wordt gedaan door Vesteda die in Breda al meerdere projecten heeft gerealiseerd en beheert. Meer informatie over deze organisatie is te vinden op hun website www.vestada.com  of via telefoonnummer 088 - 456 1656.

Behoeftepeiling Senioren in Teteringen.   21/01/2017


Tijdens een geanimeerde nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari jl. van de Dorpsraad in ‘tWeb is de bouw van veel nieuwe woningen in Teteringen aan de orde geweest. De bouw van woningen is vooral gericht op jonge alleenstaanden of gezinnen en op starters op de woningmarkt. Het aandeel sociale huurwoningen is zeer beperkt. Alleen aan de Aanstede zijn enkele sociale huurwoningen gepland. Diverse inwoners verbazen zich erover dat er geen koop- of huurwoningen worden gebouwd voor ouderen. Ouderen blijven veel langer in hun eigen huis wonen, maar ervaren wel steeds meer problemen met het traplopen en andere voorzieningen in hun huis. Ook veel ouderen willen kleiner gaan wonen. Hierdoor komen huizen vrij voor gezinnen die willen doorstromen naar een grotere woning. Om deze reden wil de Dorpsraad de vraag naar seniorenwoningen inventariseren. Mocht u belangstelling hebben om binnen nu en drie jaar te verhuizen naar een seniorenwoning, wilt u dan uw naam, adres en emailadres doorgeven aan het secretariaat van de Dorpsraad: secretariaat.drt@xs4all.nl  Op basis van uw reacties zullen wij samen met u bij de gemeente Breda aandringen op de bouw van voldoende seniorenwoningen in Teteringen.

Van Gatenkaas naar Bouwplaats Teteringen!   12/01/2017


Tijdens de afgelopen zondag gehouden nieuwjaarsbijeenkomst van de Dorpsraad en ’tWeb is uitgebreid stilgestaan bij de grote veranderingen in Teteringen. Vorig jaar maakten we ons nog zorgen over de vele lege gaten, nu is er duidelijk sprake van een inhaalslag in de bouw. Bij voorbeeld nieuwe woningen aan de Langelaar, Heijackerdreef, Hoge en Lage Gouw, Meulenspie, Hoeveneind. De grootste bouwactiviteiten betreffen de bouw van meer dan 170 woningen in de Bouverijen. Dit betekent dat naast de 21 huurwoningen aan de Aanstede , 150 woningen in het deel ten noorden van het fietspad naar Breda Noord in het komende jaar in aanbouw zullen zijn of reeds zullen zijn gerealiseerd. Voor de gemeente ook reden om op 19 januari de bewoners in te lichten over de invulling van de openbare ruimte (groen en speelvoorzieningen). Dat betekent ook de komst van veel nieuwe (vooral jongere) inwoners die naar we hopen zich ook actief zullen inzetten voor het sociaal-culturele leven en de zorg voor anderen in Teteringen. Immers de overheid trekt zich steeds meer terug en geeft de bevolking steeds meer verantwoordelijkheid over de eigen omgeving. We noemen er enkele: langer thuis blijven wonen, vervallen kerstboomverbranding, wijkdeals, zelf organiseren dorpskermis, wijzigingen in ophaalsysteem afval en beheer eigen budget voor sociaal-culturele activiteiten. Met een groei naar bijna 10.000 inwoners moet het mogelijk zijn om Teteringen een nog bruisender dorp te maken. Daarop hebben we samen in onze “huiskamer” ’tWeb het glas geheven!

Plannen voor sociale woningbouw Aanstede/Branderij!   18/12/2016


Op 7 december zijn de omwonenden van de Aanstede en de Branderij door de Gemeente Breda geiformeerd over de vergaande plannen voor de bouw van 21 sociale huurwoningen door de organisatie Allee Wonen. Deze zullen worden gesitueerd op en rond de locatie van de voormalige tijdelijke locatie van de Springplank aan de Aanstede. De eigenaar van deze tijdelijke gebouwen had de antikraakhuur al be?ndigd en was al voornemens deze voorziening te verwijderen. De bouw van deze woningen past geheel in het streven om in deze nieuwe wijk ook plaats te maken voor een evenwichtige woningbouw. De plannen voor dit project en de procedures rond de bouw zullen worden toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst die gehouden wordt op 20 december van 18.30 tot 20.30 uur in Scala in de Meulenspie. Alle belangstellenden zijn welkom. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen, maar er is geen plenair deel!!

Veel inwoners schrikken van VANG!   18/12/2016


Onlangs zijn alle inwoners in de kom van Teteringen door de Gemeente Breda ge?formeerd over de wijze van de afvoer van huisvuil. Hierover heeft de Dorpsraad reeds eerder enkele malen geschreven in dit blad. Uit de vele reacties blijkt dat deze persoonlijke brief bij velen de vraag oproept: “Hoe moet ik dat oplossen?” . Helaas staat een deel van de wijziging niet in de brief vermeld: namelijk dat niet alleen het restvuil naar de centrale ondergrondse container moet worden gebracht, maar dat ook de rolcontainers op een centrale plaats moeten worden aangeboden. Met name voor de ouderen en gehandicapten ontstaat een groot probleem, dat alleen opgelost kan worden met medewerking van behulpzame familie en buurtbewoners. Daarnaast wordt gevreesd voor het naast de container storten van zaken die niet in de ondergrondse container passen. De ervaringen bij een dergelijke container bij Polderzicht zijn bepaald niet positief. Dat daar een groot bord is geplaatst en dat bij overtreding een hoge boete wordt geheven zegt genoeg. Toch is dit niet nodig, immers de gemeente komt grofvuil gratis thuis ophalen. Wij hopen dat we dit probleem samen kunnen oplossen. Immers tegen deze maatregel is geen bezwaar mogelijk. Voor meer informatie wordt verwezen naar de inloopbijeenkomst over “Vang” (van afval naar grondstof) welke op 13 januari van 16.00 tot 20.00 uur plaatsvindt in 'tWeb.

Dorpsplatform komt op gang!   7/12/2016


Per 1 januari 2017 komt er een wijziging in de toekenning van subsidies voor plaatselijke sociaal/culturele activiteiten door de Gemeente Breda. Voorheen kon voor dergelijke activiteiten een subsidie worden aangevraagd bij het subsidiebureau van de gemeente. Voor activiteiten in 2017 worden dergelijke aanvragen beoordeeld en toegekend door het DPT (Dorpsplatform Teteringen) waarin een tiental personen zitting hebben. Niet alleen beoordeelt deze groep het plan, maar zoekt ook samen met de aanvrager naar verbeteringen en oplossingen voor problemen. Er zijn al enkele aanvragen beoordeeld en toegekend die bijdragen aan een bruisend Teteringen. Ook zijn er aanvragen in behandeling die betrekking hebben op het vervallen van de door de gemeente toegekende gratis huisvesting van enkele organisaties in gemeentelijke gebouwen. Om het proces doelmatig te laten verlopen zijn er wel duidelijke regels gesteld aan de aanvragen. Dit zijn: een duidelijk inhoudelijk plan, een gespecificeerde begroting en een overzicht van de eigen middelen. Doel van deze wijziging is het de bevolking meer zeggenschap geven in de uitgaven van de gemeente en de samenwerking tussen de organisaties te bevorderen. Hebt u ook plannen die u aan het platform wil voorleggen en hebt u ook mogelijk middelen nodig om dit te realiseren, neem dan met een mail contact op met onze sociaal wijkbeheerder Angelo Gommeren via ajph.gommeren@breda.nl. Dit geldt ook indien u graag deel wenst te nemen aan het platform zelf.

Twee belangrijke moties over Teteringen   7/12/2016


Onlangs heeft de Gemeenteraad van Breda de begroting voor 2017 behandeld. Naar aanleiding van een recent gesprek van de Dorpsraad met de VVD en daarvoor al enkele andere partijen zijn twee moties aangenomen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Teteringen.
In de eerste motie wordt het college van B&W opgedragen om geld vrij te maken voor een aanpassing van het steeds meer verloederde Willem Alexanderplein. Oorzaak is niet alleen de bekende kuil, maar ook de vele leegstand en het onderhoud van de gemeentelijke eigendommen (braakliggende grond en grote vroegere Rabobank). Op dit moment worden gesprekken gevoerd om te bereiken dat de bevolking duidelijk bij plannen voor aanpassing wordt betrokken. Zodra de procedure daarvoor bekend is, zal dit bekend worden gemaakt.
De andere motie heeft betrekking op de speelvoorzieningen in de Bouverijen en de omliggende straten. Immers de veel gebruikte speeltuin aan de Lammertiend vervalt en er is nog geen duidelijkheid over nieuw aan te leggen speelplekken voor deze buurt die rijk is aan kleine kinderen. Het gemeentelijk beleid is gericht op een aantal kleine speelplekken en in ieder geval een grote voor alle leeftijdscategorie? . Deze laatste zal naar verwachting worden gerealiseerd op het grote speelveld aan de Branderij. In het voorjaar zal overleg met de belanghebbenden worden gevoerd, waarbij het streven is deze aanpassingen op korte termijn te realiseren.

Dorpskermissen geen taak meer van de gemeente!   15/11/2016


Onlangs zijn enkele dorpsraden ge?formeerd over een wijziging van het beleid in de gemeente Breda. Dit heeft vooral gevolgen voor de kermis. In een overleg met wethouder Adank is duidelijk geworden dat de kermissen in Princenhage, Prinsenbeek, Bavel, Ginneken en ook in Teteringen geen taak meer is van de gemeente Breda. De gemeente zal zich met hulp van een organisatiebureau alleen nog bezig houden met de grote kermissen in het centrum van Breda. Het zal duidelijk zijn dat deze beleidswijziging veel betekent voor de levendigheid in de dorpen. Kennelijk gaat de volledige aandacht uit naar het centrum van Breda.
Het mogelijk vervallen van de kermis heeft ook invloed op de activiteiten die in Teteringen rond de kermis worden georganiseerd, zoals de Dorpsloop, de Raboloop en dit jaar voor het eerst weer de wielerronde.
De gemeente heeft wel toegezegd bereid te zijn de benodigde faciliteiten te blijven verlenen (elektra en vergunningen) maar dat hieraan kosten zijn verbonden. Deze kosten moeten worden opgebracht door de stagelden of door de eigen bevolking. Ook moeten we in Teteringen zelf de kermis organiseren of dit in handen geven aan een (duur?) extern bureau. Inmiddels heeft de Dorpsraad de nodige contacten aangeboord om de kermis te behouden.

Inbraakpreventie, daar is nog veel aan te verbeteren!   15/11/2016


In het kader van de actie “Donkere Dagen” hebben enkele wijkagenten en een flink aantal leden van de werkgroep Buurtpreventie op 8 november van 19 tot 21 uur een controle gehouden in de kom van Teteringen. Daarbij is een controle uitgevoerd op niet afgesloten achterdeuren en autoportieren, maar ook op de aanwezigheid van waardevolle spullen in auto’s.
Deze groep is erg geschrokken van de resultaten: niet afgesloten en zelfs openstaande achterdeuren waarbij zonder enig probleem en zonder dat de bewoners het in de gaten hadden niet afgesloten fietsen konden worden meegenomen en ook veel ander waardevol materiaal. Ook veel tassen, complete golfsets, dure gereedschappen en nog veel meer in auto’s die echt niet voorzien waren van een alarmsysteem.
Kennelijk geven velen niet de nodige aandacht aan het afsluiten van de auto’s, aangezien een tiental voertuigen niet eens op slot was gedaan. Door middel van folders onder de ruitenwissers en voetstappen op niet afgesloten delen zijn de bewoners daarvan op de hoogte gesteld. In een aantal gevallen is contact gezocht met de bewoners om hen te wijzen dat dit eigenlijk vragen is om diefstal.
Het ligt in de bedoeling om een dergelijke controleactie enkele malen te herhalen om diefstallen te voorkomen. Preventie begint immers bij ons zelf!!!

Vogelparadijs Vuchtpolder krijgt vorm.   6//10/2016


Op 3 oktober is begonnen met de aanleg van een 110 hectare groot vogelparadijs in de Lage Vuchtpolder. Hierbij wordt veel grond verplaatst en sloten gedicht om te bereiken dat er een groot gebied natuurlijk nat grasland ontstaat waarin veel vogels zich goed thuis zullen voelen. Dit aaneengesloten gebied kan gerealiseerd worden door aankoop en ruil van percelen die voor de veehouderij bestemd waren. Om te bereiken dat dit gebied ook in droge tijden voorzien wordt van voldoende schoon water is enkele jaren geleden de Waterakkers aangelegd. In dit grote project wordt vooral hemelwater vanuit gescheiden rioolstelsels door de rietvelden verder gereinigd. Vanuit de Waterakkers kan “op bestelling” schoon water worden aangevoerd door een aanvoersloot aan de noordzijde van de Zwarte dijk. Om de natuurliefhebbers een kijkje te laten nemen in dit gebied wordt er ook aan de noordzijde van de Zwarte dijk een verhoogde uitkijkpost gerealiseerd. In verband met de rust voor de vogels zal het gebied nauwelijks toegankelijk worden gemaakt.

Dorpsplatform opgericht!   6/10/2016


In de afgelopen maanden is er meer duidelijk geworden over de reorganisatie van het subsidiebeleid van sociaal/maatschappelijke activiteiten. De Gemeente Breda heeft hier een aantal bijeenkomsten over georganiseerd. Doel van wijk/dorpsplatforms is het stimuleren sociale activiteiten voor jong en oud en het verbeteren van de samenwerking tussen de vele organisaties. Ook worden de inwoners zelf meer betrokken bij de gemeentelijke uitgaven door het platform een zeer zwaarwegende stem te geven bij het verkrijgen van gemeentelijke subsidies voor deze activiteiten. Voorheen ging dat via een langdurige procedure waaraan veel ingewikkelde formulieren te pas kwamen. Naar aanleiding alle informatie hebben een 12-tal personen zich beschikbaar gesteld om in een Dorpsplatform Teteringen zitting te nemen. Tijdens de eerste bijeenkomst die op 26 september is gehouden zijn de doelen en de randvoorwaarden doorgesproken om te bereiken dat op korte termijn de eerste adviezen kunnen worden uitgebracht. Er zijn al meerdere plannen en verzoeken op medefinanciering binnengekomen zodat er werk aan de winkel is. Voorlopig verloopt de communicatie via de sociaal wijkbeheerder Angelo Gommeren die bereikbaar is via  ajph.gommeren@breda.nlBreda Doet stimuleert initiatieven van bewoners zelf.   13/07/2016


Op 13 juli heeft de Gemeenteraad van Breda het kader "Breda Doet", samen verder vastgesteld. Er is besloten om het beleid op het gebied van activiteiten en de benodigde geldelijke ondersteuning daarvan sterk te wijzigen.
Ook voor Teteringen heeft dat consequenties. In het verleden was het zo dat plannen voor activiteiten voor jong en oud bij de gemeente konden worden ingediend en de gevraagde middelen na een ambtelijke beoordeling wel of niet werden toegekend. In het nieuwe beleid wordt aan een op te richten Dorpsplatform Teteringen advies gevraagd ten aanzien van de beoordeling van de Teteringse bewonersinitiatieven.
Als u een idee hebt voor uw wijk en u hebt hier hulp bij nodig, dan kunt u zich melden bij de sociaal wijkbeheerder van de gemeente of het dorpsplatform. Het dorpsplatform bekijkt of uw initiatief aansluit bij de behoeftes van Teteringen. Vervolgens kijken we samen wat er nodig is om uw idee te laten slagen. Het dorpsplatform kan helpen met het verbinden met andere burgerinitiatieven, het inschakelen en activeren van verschillende netwerken, inzet studenten, crowdfunding, noem maar op. Ook wanneer er geld nodig is voor uw idee, kan het dorpsplatform u hierbij helpen. Als er geld nodig is van de gemeente, dan vraagt de gemeente om advies aan het dorpsplatform.
Weliswaar kunnen verzoeken om subsidie een heel jaar worden ingediend, maar in verband met een subsidieplafond wordt aanbevolen om u zo spoedig mogelijk te melden bij de gemeente of het dorpsplatform met uw activiteitenplan. Over de communicatie met en de samenstelling van dit platform komt nog de nodige informatie. Voorop staat het belang van het tijdig maken van plannen voor het komende jaar om te bereiken dat Teteringen nog bruisender wordt voor alle inwoners van ons mooie dorp.

Heb je een idee of bent je al actief in de wijk? Heb je vragen over het dorpplatforms?
Neem dan contact op met: Angelo van Gommeren: emailadres: ajph.gommeren@breda.nl

Nextdoor krijgt voet aan de grond.   13/07/2016


Dit voorjaar is de app Nextdoor ge?troduceerd. Honderdduizenden in Nederland maken daar inmiddels gebruik van. Het is een prima middel om los van wereldwijde systemen als facebook op de hoogte te blijven van informatie over en contacten met de eigen omgeving. Inmiddels maken er ruim 210 personen in Teteringen (waarvan 68 in de Meulenspie) en ook ruim 146 uit de Waterdonken gebruik van. Er is steeds meer informatie op te vinden als de digitale versie van ons wijkblad Aller-Lei, vraag en aanbod, zaken over veiligheid, tips, evenementenkalender en nog veel meer. Belangrijk is wel de instellingen aan te passen aan de eigen behoeftes. Anders krijg je de informatie over alle wijken in de buurt met in totaal meer dan 1000 leden. Ook op het gebied van de veiligheid wordt steeds meer gebruik gemaakt van de moderne media. Zo zijn alle leden van de Meulenspie ook aangesloten op een app waarmee inwoners elkaar snel informeren over zaken als vreemde personen, vreemde voertuigen, enzovoort met als doel de veiligheid van de buurt te vergroten. Ook in andere buurten in Teteringen wordt gewerkt aan het opzetten van een dergelijk systeem. Door het ontbreken van initiatiefnemers om op te treden als straat- of wijkcontactpersoon is nog slechts een beperkt aantal straten aangesloten bij Buurtpreventie. Ieder die zich geroepen voelt om daaraan een steentje bij te dragen kan zich melden op het adres dipteteringen@gmail.com. Voor een optimaal veilig Teteringen is zowel Nextdoor als het opzetten van buurtapps een dringende noodzaak. Daarom het motto “Zwaan kleef aan!”.

Veel aandacht voor vullen open plekken in Teteringen.   11/05/2016


Dat de gemeente haast maakt met het bouwen in Teteringen is wel gebleken uit het overzicht dat naar voren kwam bij het periodieke overleg van de TOV en de Dorpsraad met de projectleiders van de gemeente. De bouw van 9 CPO-woningen zal direct na de zomervakantie beginnen.
Nu de laatste cluster woningen van de NBU aan de Bouverijen bijna klaar is zullen binnenkort de plannen naar buiten komen die deze organisatie heeft voor de bouw van 33 (duurdere) huurwoningen. Een goede mogelijkheid voor huurders met een redelijk inkomen maar die de financiering van een eigen woning niet rond krijgen. Ook een plan voor de bouw van 63 woningen (waarvan 10% sociale huur) aan de westzijde van de Verdaasdonklaan zal door de ontwikkelaar van Wanrooij op korte termijn worden gepresenteerd. Deze heeft ook al plannen ontwikkeld voor de locatie van de voormalige Helder Camaraschool aan de Langelaar en ook voor een viertal woningen op de plaats van de voormalige dependance aan het Zuringveld. Deze beide locaties zijn al in de verkoop gebracht. Zie daarvoor hun website op het adres www.vanwanrooij.nl .
Nu de bouw in het deel Hoge en Lage Gouw goed verloopt, gaat de gemeente op korte termijn ook nog 16 kavels verkopen in de fraaie Meulenspie en zijn er plannen voor een opvallend kantoorgebouw in de Meulenspie in de punt tegen de Langelaar.
Nu al deze plannen goed verlopen en er volop wordt gebouwd is het frustrerend dat er nog steeds geen plannen voor de herontwikkeling van het Scheperijgebied zijn gepresenteerd. Niet alleen vanuit de inwoners maar ook vanuit de markt wordt hier al veel te lang op gewacht!

Wordt Teterigen Energie-neutraal?   11/05/2016


Om minder (of eigenlijk niet) afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen als olie en gas, streeft de overheid er naar om meer gebruik te maken van alternatieven als wind- en zonne-energie en een betere isolatie. Daarnaast bieden aardwarmte en afvalwarmte mogelijkheden. In Teteringen maken bij voorbeeld de nieuwe huizen in de Bouverijen al gebruik van de stadsverwarming en zijn de nu gebouwde huizen in de Meulenspie vrijwel energieneutraal door een combinatie van aardwarmte en zonne-energie.
Ook zijn er plannen om grote collectieve zonneprojecten aan te leggen bij de grote open ruimte bij Praxis (Zonnewijde). Gelukkig zijn veel inwoners van Teteringen bezig verbeteringen aan te brengen door een betere isolatie en het plaatsen van zonnepanelen op hun eigen dak.
Toch zal er nog heel wat moeten gebeuren om te voldoen aan de norm van energie-neutraal.
Om meer bekendheid te geven aan alle mogelijkheden voor particulieren wordt er op 18 mei vanaf 19.30 uur een informatiebijeenkomst gehouden in Dorpshuis ’t Web. Deze is georganiseerd door de organisatie BRES, enkele dorpsbewoners en de Dorpsraad.
Gehoopt wordt dat niet alleen inwoners zich willen laten voorlichten over de mogelijkheden, maar ook dat ervaringsdeskundigen uit ons dorp hun ervaringen met anderen willen delen.

Nieuw in Teteringen: Team Uniek.   27/04/2016


Ons dorp Teteringen ontpopt zich steeds meer als het “zorgdorp” voor Teteringen en omstreken.
Naast de grote instellingen als Park Zuiderhout en Jeugddorp Laanzicht zijn er nog veel andere instellingen. Voorbeelden hiervan zijn de gebouwen van 2x7, Amarant en een cluster voor beschermd wonen aan de Kampakker.
Daarnaast mogen wij ons verheugen op vele actieve groepen die het voor hulpbehoevenden prettig maken om in Teteringen te wonen: de Zonnebloem, de Kruisvereniging, de Katholieke Bond van Ouderen en veel anderen.
Onlangs hebben enkele actieve dames een plan gepresenteerd onder naam “Team Uniek”. Deze organisatie wil zich inzetten voor de dagbesteding van geestelijk gehandicapten.
In het plan is sprake van opvang van maximaal 8 gehandicapten die enkele dagen in de week bijeen komen in Dorpshuis ’t Web en daar ook de lunch gebruiken.
Van daaruit worden plekken gezocht waarbij de clienten zich dienstbaar kunnen maken voor de maatschappij.
Team Uniek heeft haar plannen uitgebreid op internet gepubliceerd op het adres http://www.teamuniek.nl
Dorpsraad Teteringen hoopt dat het initiatief zodanig verloopt dat de geplande start per 1 september kan worden gerealiseerd.

Twee nieuwe bestemmingsplannen in Teteringen.   27/04/2016


De gemeente Breda heeft de Dorpsraad ge?formeerd over het voornemen om twee Teteringse bestemmingsplannen te wijzigen. Het eerste plan heeft betrekking op de invulling van het terrein aan de Langelaar, waar de Helder Camaraschool was gevestigd.
Hier zijn plannen om twaalf twee-onder-een-kapwoningen te realiseren. Vier woningen liggen aan de Heerdgang, vier aan de Korenbocht en vier aan de Langelaar. Iedere woning krijgt twee parkeerplaatsen op eigen terrein. De meeste bomen op het terrein blijven behouden.
De bouw van de woningen past binnen de toezeggingen die in het verleden door de gemeente zijn gedaan en sluiten goed aan bij het karakter van de omgeving.
De tweede bestemmingsplanwijziging heeft betrekking op een deel van de huidige (steeds leger wordende) boomkwekerij van Akkermans aan de Groenstraat tussen de huisnummers 19a en 21.
Op dit terrein krijgt 3.100 m2 de bestemming wonen, waarvan 400 m2 kan worden bebouwd. Er kunnen twee grote woningen komen met eenzelfde uitstraling als de vier al eerder gerealiseerde woningen. Op deze manier wordt deze kant van de Groenstraat fraai ingevuld.
Zodra de plannen in een formele procedure worden gebracht, zullen de omwonenden daarvan op de hoogte worden gesteld door middel van een Breda-bericht. Anderen zijn aangewezen op de website van de gemeente, aangezien de gemeente Breda heeft besloten om dergelijke plannen vanaf 1 juli 2016 niet meer in de Bredase Bode te publiceren. Als er meer informatie is, zal de Dorpsraad u via Allerlei op de hoogte brengen.

Teteringen Schoon? Jan Aerts geeft het voorbeeld!   14/03/2016


Bij het onderhoud van de buitenruimte wordt steeds meer een beroep gedaan op de eigen bevolking.
In Teteringen hebben al velen gezien dat broeder Jan Aerts het goede voorbeeld geeft. Hij is een 77 jarig lid van de Congregatie Missionarissen van Scheut (Belgisch dorpje waar deze congregatie is ontstaan) die met een groep van 22 paters en broeders verblijft in een wooncomplex op ons Park Zuiderhout. Hij heeft met zijn congregatie tijdens een 20-jarig verblijf in het voormalige Zaire, volop meegewerkt aan de opbouw van dit land door de bouw van scholen en andere voorzieningen.
Na terugkomst in Nederland heeft hij meer dan 17 jaar in Oost-Brabant gewerkt als tolk voor de vele vluchtelingen uit dit door oorlog verscheurde Zaire (nu Congo-Kinshasa ). Zijn kennis van de daar veel gebruikte taal het “Lingala” was daarbij van groot belang.
Na zijn werkzame leven heeft hij zich ten doel gesteld om een bijdrage te leveren aan een schone omgeving. In eerste instantie vooral door het verzamelen van blikjes (hij heet ook wel de blikjesman!). Nu is hij in Teteringen en Oosterhout zeer vaak te vinden met het opruimen van zwerfvuil als plastic en blik. Aangezien zijn benen niet meer goed functioneren, doet hij dit alles vanaf zijn fiets die is voorzien van een veilige vlag achterop! Het is zelfs zo dat hij in Oosterhout als enige een gemeentelijke vergunning heeft om te fietsen in het winkelcentrum. Bijna alle dagen is hij op pad en hij heeft al vele duizenden kilo’s vuil verzameld. Naast vuil verzamelt hij ook doppen van petflessen voor de aanschaf van een blindengeleidehond. Toch valt het opruimen hem steeds zwaarder en hij hoopt dat anderen het voorbeeld volgen. Uiteraard kan dat door geen afval op straat achter te laten, maar ook door het opruimen van de eigen omgeving. De Dorpsraad heeft daar in het verleden al vele knijpers voor ter beschikking gesteld. Wilt u meehelpen met een knijper? Een mailtje naar ons secretariaat secretariaat.drt@xs4all.nl  is voldoende en u ontvangt een knijper thuis!

Kruiswerk Teteringen opent info-centrum.   14/03/2016


Sinds kort is elke vrijdagochtend in ’t Web de mogelijkheid een gesprek aan te gaan met medewerkers van het Infopunt Teteringen. Dit zijn vrijwilligers van de Stichting Kruiswerk Teteringen, die ondersteund worden door een bestuur en terug kunnen vallen op professionals. We merken dar inwoners van Teteringen hun weg naar het infopunt nog moeten vinden. Toch hebben we al een aantal mensen van dienst kunnen zijn door informatie te verstrekken over zakken als uitleen van hulpmiddelen, wie kan mijn ondersteunen bij het vinden van mijn weg in het doolhof van voorzieningen. Ook komen inwoners graag op bezoek die een praatje willen maken over hun persoonlijke situatie. Dit doordat ze alleen zijn geworden of komen ze samen nadenken over hun toekomstige woonsituatie. Ook voor deze zaken staan onze medewerkers voor u klaar en kunnen zij u wellicht behulpzaam zijn bij het zoeken naar antwoorden op uw vragen. Kom gerust eens op bezoek . Het info-punt is elke vrijdag geopend van 10.30 tot 13.30 uur. U vindt ons bij binnenkomst in ’t Web. En is het wenselijk een persoonlijk gesprek te voeren, dan kan dat in een aparte ruimte, waar we niet gestoord worden en in alle rust een vertrouwelijk gesprek kunnen voeren.

Zorg voor elkaar Breda. Hebt u een vraag over de zorgverlening? Of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Zorg voor Elkaar Breda is opgericht om de inwoners van Breda van dienst te zijn bij het vinden van dee juiste informatie op de juiste plek. U kunt op werkdagen bellen naar 076-5251515. Op dinsdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur houdt Zorg voor Elkaar een inloopspreekuur in het gezondheidscentrum aan de Willibrordstraat. Ingang: bij de apotheek.

Contact met bestuur Stichting Kruiswerk Teteringen. Als u contact wil opnemen met het bestuur van de Stichting Kruiswerk Teteringen, dan kan dat via email stichtingkruiswerkteteringen@live.nl of telefonisch bij voorzitter Jan Spruit (076-5322173) of bestuurslid Johan Weijters (tel: 076-5932646).

Nieuwe wijkagent in Teteringen.   08/02/2016


Na de verplaatsing van onze vroegere wijkagent Willen Janssen heeft Rachid al Kahja zijn stokje overgenomen. Zoals Rachid het zegt: Ik werk al bijna 14 jaar bij de politie. Sinds kort verricht ik  wijkagentenwerkzaamheden in Teteringen en wijk Waterdonken en ben ik uw aanspreekpunt. Dat doe ik naast mijn politiewerk in de horeca, noodhulp surveillance en naast mijn werk als politiecontactpersoon jeugd(jeugdagent). Ik werk in Teteringen nauw samen met andere politiecollega’s en kan waar nodig ook een beroep doen op wijkagenten van andere gebieden. Als ik geen dienst heb of veel ander werk heb, kunt u ook geholpen worden door ?n van mijn collega’s. De rol van een wijkagent is de laatste jaren aan het veranderen. Waar de wijkagent vroeger op de fiets in de wijk was, is dat tegenwoordig anders. De rol van een wijkagent is veelal een regisseursrol geworden. De wijkagent focust zich, samen met burgers en partners, op het oplossen van structurele problemen in de wijk. Ik zie de wijkagent als een onderdeel van een team. Een team dat bestaat uit verschillende instanties, zoals de gemeente, de Dorpsraad, woningstichting en uiteraard u zelf. Ook de inzet van buurtpreventieteams steun ik van harte! U kunt de politie helpen door te vertellen wat u ziet en hoort. Valt u iets bijzonders op? Ziet u een verdachte situatie of een verdachte persoon, meld dit dan direct via 112. Samen zorgen we er voor dat uw woonomgeving een prettige en veilige plek blijft. Heeft u nog vragen over veiligheid in uw woonomgeving? Stel ze me dan gerust. Dat kan via 0900-8844, via het contactformulier op www.politie.nl/mijn-buurt of via Twitter. Mijn offici?e twitterpagina: @wa_bredanoord03

Eerste project bouwen in eigen beheer groot succes!   08/02/2016


Op 1 februari zijn de plannen gepresenteerd voor de bouw van negen starterswoningen in de Bouverijen.
Dit plan wordt gerealiseerd in de vorm van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Onder leiding van een adviesbureau en met steun van de provincie hebben een negental enthousiaste stellen gewerkt aan de vormgeving en de indeling van hun toekomstige eigen woning. Deze worden gebouwd ten noorden van De Mandt in het plan de Bouverijen.
Deze werkwijze wijkt totaal af van de andere nieuwbouwprojecten in de Bouverijen die worden gebouwd door een projectontwikkelaar. Bij het bouwen als CPO bepaal je binnen zekere grenzen zelf de vormgeving, kies je een begeleider, een architect en een bouwbedrijf, waardoor de totale bouwkosten lager uitkomen.
Tijdens de presentatie bleek dat er reeds een grote saamhorigheid was tussen de toekomstige bewoners die in feite al een vriendenclub zijn en dat na de bouw als buren zeker zullen blijven. Naar verwachting zal de bouw van deze eerste woningen in de zomer van 2016 beginnen.
De Dorpsraad zal er bij de gemeente op aandringen dat in het totale bouwplan van deze nieuwe wijk ruimte komt voor meer van dergelijke projecten.

Boeken lezen wordt anders in Teteringen!   22/01/2016Als gevolg van bezuinigingen en een andere wijze van lezen heeft de Bibliotheek Breda gekozen voor een verkleining van het aantal uitleenpunten.
Voor Teteringen betekent dit dat de vestiging in De Mandt uiterlijk in de zomer van 2017 wordt gesloten (einde huurcontract). Wel zullen er nog boeken elektronisch kunnen worden besteld en afgehaald op een nog nader aan te wijzen locatie in ons dorp.
Daarnaast krijgen de basisscholen een eigen bibliotheek gericht op de jeugd tot het voortgezet onderwijs. Voor Teteringen zal de centrale bibliotheek in het centrum de meest aangewezen plaats zijn om te bezoeken.
Dorpshuis ’t Web heeft op deze ontwikkelingen ingespeeld door het introduceren van de “Ruilboekenkast”. Hierin staan reeds 100 goed leesbare boeken die gratis kunnen worden geleend met als uitgangspunt : “Een boek halen en een ander terugzetten!”. Er vindt geen registratie plaats! Ook zijn er in de afgelopen weken veel boeken ingeleverd om dit gratis uitleenpunt verder uit te breiden.
Een dergelijke vorm van uitleen is inmiddels onder andere in Ulvenhout een groot succes. Dit lijkt veel op vroegere tijden met een eigen bibliotheek dat steunde op een grote groep vrijwilligers.
Kortom een prima ontwikkeling in de "huiskamer" van Teteringen.

Gemeente introduceert "Vang"   25/11/2015


Onlangs heeft een grote groep vertegenwoordigers van de wijk- en dorpsraden een bezoek gebracht aan de Dienst Afvalservice van de Gemeente Breda. Doel was informatie krijgen over de veranderingen in het ophalen van huisvuil. Het door de raad vastgestelde beleid is er op gericht om meer huisvuil te hergebruiken met als thema Van Afval Naar Grondstof.
Hierover is al informatie gegeven in Aller-lei van twee weken geleden. Globaal komt het er op neer dat de bekende duo-bak komt te vervallen. In het buitengebied krijgen de bewoners daarom vier minicontainers in plaats van de drie nu en wordt het afval aan huis opgehaald.
In het dorp komen er drie containers: ?n voor papier, ?n voor verpakkingen (excl metaal) en ?n voor voedingstafval en groen. Verpakkingsmateriaal mag ook in zakken worden aangeboden.
Om het ophalen te vereenvoudigen dienen de bakken en de zakken op centrale plaatsen te worden aangeboden. Deze liggen maximaal 125 meter vanaf het woonadres. In principe worden deze bakken en zakken om de twee weken opgehaald.
Het restafval (ervaring leert dat dit veelal weinig is) moet in zakken gedeponeerd worden in ondergrondse grote containers (zoals ook voor flessen). Deze containers komen zodanig te liggen dat de loopafstand ooit groter is dan 300 meter. De aanpassingen zullen in de loop van 2016 worden doorgevoerd.
Naast deze maatregelen wordt er nog nagedacht om vooral de hoeveelheid grofvuil te verminderen door meer te hergebruiken. Om goed op de hoogte te zijn van de verschillende ophaaltijdstippen is een eenvoudige app ontwikkeld met de naam “mijnafvalwijzer”. Deze kan ingesteld worden op de postcode van de woning.
De Dorpsraad heeft met de dienst Afvalservice goede afspraken gemaakt over het houden van een openbare voorlichtingsbijeenkomst in Teteringen over alle wijzigingen en met name inspraak over de geplande opstelplaatsen voor de containers /zakken en uiteraard over de plaats van de grote ondergrondse containers voor restafval.

Drukke informatieavond over het Gastenhuis.   25/11/2015


In een overvolle kantine van onze brandweerkazerne is op 18 november de informatieavond gehouden over de mogelijke komst van het Gastenhuis. Dit wordt, indien de omgevingsvergunning is goedgekeurd , gevestigd in ons voormalige gemeentehuis en in de nieuwbouw. Deze komt op de plaats van de vervallen bungalow op nummer 1 en achter het gemeentehuis. De huidige bijgebouwen achter het gemeentehuis worden afgebroken.
Er wordt naar gestreefd om na een bouwtijd van ca 7 maanden het gebouw eind 2016 op te leveren. Het wordt een kleinschalige woonvoorziening voor zwaar dementerende ouderen zonder partner of met een partner die elders woont. Het voormalige gemeentehuis zelf gaat dienst doen als woonkamer, keuken en opvang van externe ouderen met dementie.
Het Gastenhuis wordt geleid door een inwonend echtpaar, de sollicitatie daarvoor is inmiddels opgestart. In het pand kunnen 20 dementerende ouderen worden opgevangen die elk een eigen kamer krijgen. De grootte daarvan bedraagt bij 18 kamers (inclusief badkamer) 35m2 en van 2 kamers 55m2(deze hebben een eigen slaapkamer).
Voor personen die er komen wonen wordt voor de 18 kamers uitgegaan van een kale huur van €850, inclusief de overige kosten zal dat uitkomen op ca € 1450 per maand. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de kosten van de verzorging zelf worden vergoed vanuit een persoonsgebonden budget (PGB4+ of 5).
De organisatie gaat mogelijk naast de huidige partijen Zuiderhout, Thebe en Careyn ook zorg aan huis leveren en beginnende dementerenden kunnen overdag gebruik maken van de ontmoetingsruimte. Op 1 december vindt in 't Web een informatiebijeenkomst plaats voor geinteresseerden als paar gezamenlijk aals gastpaar op te treden.

Breda wil minder afval en meer hergebruiken!   11/11/2015


In navolging van het beleid van de landelijke overheid, gaat ook de Gemeente Breda extra maatregelen nemen om de afvalberg te verkleinen en hergebruik te verhogen.
Teteringen en enkele andere wijken lopen daarmee al voorop. Zo is onlangs de oranje minicontainer ge?troduceerd voor plastic en verpakking van melkproducten en andere dranken, een deel van onze inwoners gebruiken in verband met ruimte voor dit afval nog steeds de plastic zakken.
Toch heeft de gemeente nog andere plannen waarbij rekening wordt gehouden met de aard van de woningen (? de tuinen).
In de plannen is voorzien in de plaatsing van ondergrondse containers voor de inzameling van restafval (achterste deel van onze duo-bak). Dat wil zeggen dat deze vorm van afval in plastic zakken moet worden verzameld en gedeponeerd in nog te plaatsen ondergrondse containers.
Daarnaast zijn er plannen om het ophalen van de minicontainers te vereenvoudigen door het maken van centrale opstelplaatsen. Het kan dus zijn dat je bv 100 meter moet lopen om je container aan te bieden. Ook wordt gedacht aan het minder frequent ophalen van deze minicontainers.
Volgens de informatie van het college aan de gemeenteraad zal er een goede communicatie met de inwoners plaatsvinden waarbij er sprake zal zijn van maatwerk. De Dorpsraad Teteringen zal zorgen dat deze belofte wordt nagekomen!
Vertegenwoordigers van de wijk- en dorpsraden zullen op korte termijn een bezoek brengen aan de afdeling Afvalservice van Breda en daarover informatie verstrekken.

Scale vindt oplossing voor fietsenprobleem!   11/11/2015


Wie tot voor kort Teteringen vanaf de noordelijke rondweg Teteringen binnenreed, werd al bij het eerste stoplicht geconfronteerd met een ophoping van fietsen. Naast een klein deel van inwoners die daar op de bus stappen, was het merendeel afkomstig van de bijna duizend leerlingen van de VMBO-school Scala.
Meerdere malen heeft de directie van deze school op verzoek van de Dorpsraad en omwonenden de leerlingen aangespoord om de fietsen in de daarvoor bestemde stalling te zetten, helaas is het parkeren van fietsen bij een bushalte niet verboden.
Bij nader onderzoek bleek dat de leerlingen sneller op school waren indien de fietsen op het kruispunt werd neergezet. Gelukkig is een medewerker op school op het lumineus idee gekomen om de hoofdingang voor leerlingen af te sluiten zodat deze alleen via de fietsenstalling de school kunnen bereiken.
Daardoor verviel het voordeel en werd het stallen op het kruispunt een nadeel. De hoofdingang wordt alleen geopend voor speciale gasten en leveranciers. Dat het werkt is inmiddels wel gebleken, het aantal fietsen op het kruispunt met de Oosterhoutseweg is nu zeer klein en dit betreft vrijwel geheel fietsen van inwoners die daar op de bus stappen.
De Dorpsraad feliciteert de directie en medewerkers van Scala met deze maatregel waardoor de entree van Teteringen duidelijk is verbeterd.

Een tweede zorgcentrum in Teteringen?   08/09/2015


De Gemeente Breda is al lang bezig hun niet in gebruik zijnde vastgoed te verkopen. Onlangs is bekend geworden dat er door een ondernemer plannen in ontwikkeling zijn om “ons” voormalige gemeentehuis om te vormen tot een kleinschalige zorgformule voor de opvang van demente bejaarden. In de plannen zijn 20 appartementen voorzien. Daarnaast zijn dementerende ouderen gerealiseerd. In de zorg wordt samengewerkt met mantelzorgers en de bestaande netwerken van de bewoners. Elk Gastenhuis wordt geleid door een inwonend (zorg)echtpaar, dat ook zelf sociale verankering zoekt in wijk en gemeente. Zij zorgen er voor dat het Gastenhuis echt deel gaat uitmaken van de wijk en hun gasten een rol kunnen blijven spelen in de maatschappij.
Meer informatie is te vinden op hun website:  www.hetgastenhuis.nl 
Op 18 november worden de plannen (ook de bouwplannen zelf) bekend gemaakt tijdens een openbare informatiebijeenkomst. Deze ontwikkeling roept wel verbazing op in combinatie met alle berichten over sluitende verzorgingshuizen en alle moeite die de blijvende instellingen (ook “ons” Zuiderhout) doen om een goede en betaalbare zorg voor iedereen te kunnen blijven leveren.

Worden plantsoenen omgevormd?   15/08/2015


In het kader van de bezuinigingen is twee jaar geleden besloten om het onderhoud van de openbare ruimte goedkoper te maken.
Hierbij is het onderdeel plantsoenen en speeltuinen een van de onderdelen. Veel heggen zijn gesloopt en veel kleine plantsoenen/speelplekken worden omgevormd tot gras. Niet iedereen stelt dat op prijs.
Dat was voor de gemeente reden om te komen tot de zogenaamde wijkdeals. Hierbij wordt in overleg met de omwonenden het plantsoen of de speelplek behouden onder voorwaarde dat de omwonenden een tegenprestatie leveren in de vorm van onderhoud en het opruimen van vuil.
In een serie gevallen is ook in Teteringen goed gelukt. Voorbeelden: Heesterbos, Doelenpad, A. Oomenstraat, Schoolpad en Neerhof.
Aan verdere uitbreiding wordt gewerkt, zo is er een initiatief in de Weerdeel. De Dorpsraad staat geheel achter deze ontwikkelingen, zaak is wel dat het gedragen wordt door de omwonenden en dat er goede afspraken worden gemaakt over het onderhoud.
Een dergelijke plan voor het invullen van de smerige kuil op het Willem Alexanderplein is gestrand op het onderhoud door de omwonenden. Een tuinbedrijf of organisatie die dit periodiek onderhoud voor haar/zijn rekening wil nemen zou kunnen helpen om de deze vuile plek om te vormen tot een groene oase in Teteringen. In dat geval is de gemeente bereid om te investeren in de omvorming zelf!
In dit kader is het ook nog even afwachtem wat het College doet met de plannan om te gaan werken met wijkbudgetten, waarbij de bewoners meer invloed zouden kunen krijgen op de kosten van het onderhoud mede door zelfwerkzaamheid.

Samen voor een schoon en leefbaar Teteringen.   15/08/2015


Door de gemeente zijn er bezuinigingen doorgevoerd welke van invloed zijn op het onderhoud van de openbare ruimte. Samen met de inwoners streeft de dorpsraad er naar om toch belangrijke zaken aan de orde te stellen en te realiseren.
Zo zijn op ons aandringen onlangs de bermen van het Hoeveneind nu goed afgeschaafd waardoor de wateroverlast bijna geheel is verdwenen. Ook zaken als onderhoud aan straten en stoepen worden op veel plaatsen op ons verzoek uitgevoerd. Veel klemmen en zakken zijn reeds uitgereikt om zwerfvuil op te ruimen, daarvan wordt goed gebruik gemaakt.
Toch helpt niet iedereen mee om ons dorp schoon en leefbaar te houden. Daarom heeft de gemeente bij voorbeeld een duidelijk verbodsbord geplaatst bij de ondergrondse containers bij Polderzicht voor extra aandacht om geen vuil buiten deze containers te plaatsen. Een belletje naar de gemeente en al het grof vuil wordt opgehaald (en nog gratis ook).
Zorgen zijn er ook over de baldadigheid. Zo is de bank bij de speelberg bij De Stee geheel vernield!. Is het dan vreemd dat de gemeente er moeite mee heeft om dergelijke zaken steeds weer te herstellen?
Om deze reden doet de Dorpsraad een oproep aan alle inwoners om in hun eigen omgeving samen te zorgen voor een leefbaar Teteringen. Naast het opruimen van zwerfvuil, zijn ook geen auto’s geheel op de stoep, zich houden aan de maximumsnelheid, snoeien van overhangend groen, onderhoud tuinen en zo meer, zaken welke van belang zijn om samen in Teteringen prettig te wonen.

Gezocht starters die collectief willen bouwen in Teteringen.   06/04/2015


De Dorpsraad Teteringen en de Gemeente Breda organiseren op dinsdag 21 april van 19.30 – 21.00 uur een informatieavond in Dorpshuis ’t Web aan het Zuringveld 1 in Teteringen voor iedereen die interesse heeft om in Teteringen in een collectief een woning te bouwen. De Gemeente Breda wil tijdens deze avond ook inventariseren wie er op relatief korte termijn met anderen een vereniging wil vormen om te bouwen in de nieuwbouwwijk Bouverijen.
Collectief bouwen?
Zelf je eigen huis bouwen en je eigen buren kiezen? Altijd al je eerste koophuis z?f willen bouwen? Goedkoper bouwen omdat je met anderen bouwt? In vaktermen wordt zo’n collectief een ’CPO’ genoemd. Dit staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Je bouwt in eigen beheer. Met begeleiding van een zelf uit te kiezen professioneel begeleidingsbureau maak je met de op te richten vereniging een collectief plan, bepaal je alles met betrekking tot je eigen woning en kies je samen een aannemer die de woningen bouwt. Dit alles binnen de door de gemeente gestelde randvoorwaarden, ook wel het kavelpaspoort genoemd.
Programma.
In het eerste gedeelte van de avond praten we je bij over de nieuwste ontwikkelingen in het collectief bouwen. Hoe gaat dit in zijn werk? Hoe vorm je een groep mensen en wat moet je doen voordat je een vereniging bent? Ook komen ervaren zelfbouwers uit Prinsenbeek hun ervaringen delen. Vervolgens zal de Gemeente Breda inzoomen op de locatie in de Bouverijen die op korte termijn beschikbaar komt voor een collectief. Het gaat hierbij om ongeveer 10 woningen voor starters. De locatie vraagt daarbij om differentiatie in de uiteindelijke prijs van de woningen; zo worden de hoekwoningen duurder dan de rijwoningen. Aan het einde van de avond is er de gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Ook peilt de Gemeente Breda tijdens deze avond met een enqu?e de behoefte van de bezoekers met betrekking tot de te bouwen woning.
Vervolg.
In juni wordt een vervolgbijeenkomst georganiseerd voor mensen die concreet ge?teresseerd zijn in de locatie in de Bouverijen. Dan is ook meer bekend over de voorwaarden voor de bouw op deze plek (kavelpaspoort) en bijvoorbeeld de grondprijs.

Weetjes over Waterakkers.   09/04/2015


Teteringen en Breda worden van elkaar gescheiden door de Waterakkers, een prachtig natuurgebied in ontwikkeling. Daarover zijn veel vragen. Om deze reden hier een serie artikelen over dit onderwerp. Deze verschijnen ook in "ons" weekblad Aller-Lei.

Waarom aanleg Waterakkers?
Om aan de milieuvoorwaarden van de ontwikkeling van nieuwe woongebieden te voldoen moet voorkomen worden dat regenwater snel wordt afgevoerd naar de rivieren. Daarom is in de nieuwe wijken Waterdonken, Bouverijen en ook in nieuwe delen van Breda Noord gekozen voor een gescheiden rioolsysteem. Dit vrij schone rioolwater wordt opgevangen in de zuidelijke en noordelijke berging van het project Waterakkers.
Van hieruit wordt het water over enige tijd afgevoerd naar het nog in aanleg zijnde natuurgebied in de Vuchtpolder (tegenover de Kinderboerderij). Aangezien dit water erg schoon en arm aan mineralen moet zijn, is een verdere milieuvriendelijke zuivering noodzakelijk. Dit gaat plaatsvinden in de 5 bassins en de 2 vloeiweiden.
Weliswaar is het systeem technisch klaar, maar het kan pas over twee jaar optimaal functioneren. Dit komt omdat het riet in de vijf bassins nog jong en onvolgroeid is en de waterplanten in de twee vloeivelden nog onvoldoende ontwikkeld zijn. Ook moet de sloot aan de noordzijde van de Zwarte dijk door de provincie nog worden vergroot (tot capaciteit 5000 kubieke meter per dag) en moet het natuurgebied nog worden afgemaakt.
Om voldoende water te kunnen bergen zal in de toekomst het waterniveau nog hoger komen te liggen dan het huidige peil. Probleem hierbij is in dat geval dat het gemeentelijke op- en overslagbedrijf natte voeten krijgt. Om deze reden zal dat terrein door middel van een ringsloot worden ingepolderd en wordt overtollig water opgepompt naar de Waterakkers. Pas indien aan al deze voorwaarden is voldaan zal het systeem optimaal functioneren.

De Watermachine en enkele bijzondere cijfers.
Bij de realisering van de Waterakkers stonden een aantal doelen voor ogen. Op de eerste plaats dient de Waterakkers als bergingsplaats voor overtollig water uit het omliggend gebied. Tegelijkertijd wordt het water gezuiverd, dat bijvoorbeeld bij droogte het natuurgebied de Lage Vucht van extra gezuiverd water kan gaan voorzien. De waterzuivering vindt plaats in de 5 grote bassins en in de 2 vloeivelden, door middel van zogenoemde helofyten filters. Voor het vullen van deze bassins zorgt het grote vijzelgemaal op de westelijke hoek van de bassins. Deze bassins zijn beplant met een rietsoort die niet erg kieskeurig, maar wel sterk is.
In de vloeivelden staan andere planten. Dit heeft te maken met de andere manier van zuivering. In de bassins zakt het water door het zand naar beneden, in de velden stroomt het water over de bodem langs de planten. De planten, bacteri? en algen leven van het voedsel dat zij kunnen vinden in het water en het zand. Op deze natuurlijke wijze wordt het water in de waterakkers voortdurend gezuiverd. De helofytenfilters vormen samen de watermachine, die bestuurd wordt door een computersysteem.
Het waterschap Brabantse Delta is de beheerder van het systeem en is bezig om de afstelling te optimaliseren. Tot slot nog enkele cijfers: bij goed functioneren wordt er per dag 1 miljoen liter opgepompt 75 liter per seconde), het vullen van 1 bassin duurt 1 uur, de filtering duurt 20 uur.

Waterakkers als zwemwater en schaatsbaan.
In het verleden is bij langdurige vorst het noordelijke deel van de Waterakkers enkele maken gebruikt als schaatsbaan. Velen hebben daar plezier van gemaakt. Mocht het in de toekomst weer gebeuren, dan moet rekening gehouden worden dat dit uiteraard op eigen risico gebeurt en dat het water dieper is dan in het verleden. Gelukkig is het wel zo dat bij vorst het waterschap de pompen stopt, de kleppen sluit en er wordt geen water afgevoerd. Er zal daardoor geen sprake zijn van de vorming van zogenaamd “bomijs”. Toch blijft er een risico bestaan op zwakke plekken door de interne stroming.
In het afgelopen jaar is de Waterakkers met name bij hoge temperaturen gebruikt als zwemwater voor honden en jongelui. Hierbij speelt een rol, dat het zuidelijke deel van de Waterakkers gevuld is met ongezuiverd hemelwater met vooral straatvuil. Daarnaast kan er bij zware buien rioolwater in dat deel terecht komen vanuit de riooloverstorten. Dat wil zeggen dat het zwemmen in het zuidelijke deel sterk moet worden ontraden en dat de minste risico’s opgelopen worden in het deel (ten noorden van fietsverbinding met Breda-noord) met gezuiverd water. Toch moet het gebruik als zwemwater sterk worden ontraden.
Ook is het betreden van de 5 bassins en de 2 vloeivelden niet toegestaan. Om verstoring van de (broedende) vogels te voorkomen moeten honden worden aangelijnd.

Waterbeheer door Waterschap.
De verschillende onderdelen van de Waterakkers worden op afstand bestuurd door een ingewikkeld regelsysteem. Dit zorgt er voor dat er steeds voldoende schoon water in voorraad is.
De aanvoer van water komt van twee kanten. In Breda Noord en de nieuwe wijk de Waterdonken wordt het overtollige water opgepompt bij de rotonde van de Waterdonken. Dit is nodig omdat het waterniveau van de Waterakkers hoger is dan in Breda Noord. Mocht er geen ruimte voor zijn, dan vloeit het in westelijke richting af in de richting van de Mark.
Het water uit de gescheiden rioolsystemen van Teteringen wordt ook op de Waterakkers geloosd en wordt daar gezuiverd. Het kan v?rkomen dat er geen water nodig is voor de natte natuur. Indien het waterniveau dan te hoog is, wordt ook dit afgevoerd naar de Mark via de grote sloot aan de zuidzijde van de Zwarte Dijk. Tevens is er ook nog de mogelijkheid om het nog niet voldoende schone water nogmaals door de zuivering te leiden. In dat geval zorgt een gemaal bij de windmolen in de dijk er voor dat het van de naberging(noordelijk deel) weer in de voorberging (zuidelijk deel) komt en van hieruit weer in de zuivering kan worden gepompt. Dit alles wordt automatisch geregeld door ons Waterschap Brabantse Delta. Daarbij houdt het ook rekening met de neerslagverwachtingen, zodat in droge tijden de maximale hoeveelheid water wordt bewaard en in natte tijden er voldoende buffer is om grote hoeveelheden neerslag op te vangen.

Genieten van vogels op de Waterakkers.
Er is zoveel te zien in de Waterakkers! Op 7 februari ben ik (Frans Damen) een uurtje gaan “vogelen”, uitgedost met een verrekijker en mijn camera. Het was lekker weer, mede door een zacht nawinterzonnetje. En er viel veel te genieten. Vooral van de watervogels, die al in grote getale aanwezig zijn. De watervogels hebben de Waterakkers ontdekt en het lijkt erop dat het ze goed bevalt.
Groepen grauwe en Canadese ganzen zijn duidelijk hoorbaar aanwezig. Deze keer hebben ze gekozen voor het "eilandje. Mooi te zien hoe schuw ze zijn. Ze houden ruim afstand en verplaatsen zich als groep als er "onheil"op komst is. De witte knobbelzwanen zijn veel brutaler en dreigen zelfs om naar je toe te komen. De meerkoeten zijn goed vertegenwoordigd op de plas. Ze duiken veelvuldig onder, op zoek naar voedsel. Dat doen ook de futen. Ik vind dat prachtdieren, die vorig jaar al een succesvol broedseizoen op de Waterakkers hebben gehad.
Het lage gedeelte van de basaltstenen dwarsdijk is een dagelijkse verzamelplaats voor meeuwen en aalscholvers. Ook nu krijsen de kokmeeuwen en strekken de aalscholvers hun vleugels om hun veren te laten drogen. Het is ook spannend om te vogelen. Zie ik dat goed, is dat een dodaard? Welke eenden zwemmen daar, kuifeenden, tafeleenden? Zijn dat waterhoentjes? Soms ben je er zo goed als zeker van, soms blijft de twijfel of herken je de vogel niet. Maar met een aantal goed geslaagde foto’s ga ik na een uurtje wandelen met een goed gevoel naar huis. De Waterakkers heeft veel te bieden en dat zo dicht bij huis!

Dat wordt nog spannend...!
Het kan u haast niet ontgaan zijn, dat op de Waterakkers bij de oeverzwaluwenwand/vleermuizenkelder een huiszwaluwtil geplaatst is. Het is een cadeau van de West Brabantse Vogelwerkgroep aan het nog jonge watergebied. De til staat op een 6m hoge paal en heeft een doorsnee van 2,5m. Er zijn al enkele kunstnesten en beginnende nesten op aangebracht.
Publiciteit roept al snel vragen op. Meest gehoorde vraag: wat mogen we verwachten? Het is zeker niet vanzelfsprekend dat de til al meteen bewoond gaat worden! De laatste gegevens wijzen uit dat het enige jaren kan duren. Belangrijk is of er in de buurt van de til al huiszwaluwen nestelen. Daar is hier in ieder geval sprake van. Zo bieden de nabijgelegen twee huizen al jaren een goede nestmogelijkheid, waarvan gelukkig goed gebruik gemaakt is. Waarom dan toch die til? Op de eerste plaats omdat overal de huiszwaluwen het steeds moeilijker krijgen om de zelfgemaakte nesten te behouden. Veel mensen zien de huiszwaluwnesten als overlast. Zij verhinderen daarom het maken van de nesten of de nesten worden verwijderd. Zo loopt in Teteringen het aantal nesten in de omgeving van de Mortelweg de laatste jaren behoorlijk terug. Ook hebben de zwaluwen last van “krakers”, zoals mussen en mezen. Dat is de reden waarom er in Nederland al meer dan 130 tillen geplaatst zijn. In Noord-Brabant staan er 28, waarvan nu 2 in Breda. De andere til staat bij de waterzuivering Nieuwveer. ’t Is nu verder afwachten: eind april komen de huiszwaluwen weer terug uit Afrika! De nieuwe Waterakkers zijn in ieder geval een geweldig foerageergebied voor de vogels.

Teteringen verandert van kleur.   28/1/2015


Vanaf het begin van de carnavalsvakantie wordt er hard gewerkt aan de ombouw van onze supermarkt. Begin maart zal dat blijken uit de andere kleur, immers C1000 wordt Jumbo. Het gevolg daarvan is ook dat de bloemenwinkelannex het postagentschap van Lotus komt te vervallen. Een deel van deze activiteiten wordt onderdeel van Jumbo.
Er was voor C1000 geen mogelijkheid te wachten op een nieuw winkelcentrum. Toch gloort er nog hoop, immers de gemeente is druk bezig met plannen voor de verplaatsing van de jeu de boule-banen naar het sportterrein (naast de schutterij). Daardoor komt er meer ruimte voor toekomstige ontwikkelingen.
Ook op andere plekken in Teteringen verandert er veel. Door de verhuizing van onze notaris naar de Hoolstraat is het voormalige gemeentehuis vrijgekomen. Om dat pand klaar te maken voor de verkoop is men druk bezig met het verwijderen van asbest. Ook zal de oude varkensstal achter de boerderij van van Leijsen worden afgebroken zodat de verkoop van de percelen voor de bouw van landhuizen in dit nieuwe natuurgebied kan beginnen. Dit zal nog beter lukken indien de storende zandbergen zullen zijn verwijderd.
In de Bouverijen wordt ondanks de kou volop gewerkt aan de tweede cluster woningen van NBU en de derde cluster is in voorbereiding. De aantrekkende markt is ook te merken aan de bouw van woningen in de Hoge- en Lage Gouw en de Laanzichtweg. Al met al positieve ontwikkelingen die nodig zijn als steun in de rug voor de besluitvorming over de bouw van een nieuw winkelcentrum voor de dagelijkse levensbehoeften. Wij houden u op de hoogte!

College toont interesse voor Teteringen!   7/11//2014


Zoals eerder aangekondigd heeft het College van B&W recent veel aandacht geschonken aan ons dorp. Dit begon al op 16 oktober. Wethouder Van Lunteren sloeg de eerste paal voor de tweede cluster woningen in de Bouverijen. Op 22 oktober heeft een aantal leden van de Dorpsraad tijdens een fietstocht aan de heer Van Lunteren en enkele projectleiders de mooie, maar ook minder mooie zaken van Teteringen laten zien. Dit was de opstap voor een op 27 oktober door de Dorpsraad georganiseerde bijeenkomst met de wethouders Van Lunteren, Haagh en Van den Berg. Hierbij was ook een brede vertegenwoordiging van Teteringse organisaties en verenigingen aanwezig. Naast een nadere kennismaking stonden veel zaken op de agenda waarbij vragen over de woningbouw en met name over de ontwikkeling van een nieuw winkelcentrum bovenaan stonden. De woningbouw trekt weliswaar aan, maar het zal nog lang duren voordat alle beschikbare locaties zijn volgebouwd. Prioriteit gaat uit naar de Bouverijen, maar ook open plaatsen, zoals op de hoek van de Heerdgang en de Langelaar, de locatie Wegwijzer alsmede leegstaande panden, zoals de Rabobank, worden niet vergeten. Over het winkelcentrum is meegedeeld dat er weliswaar schetsplannen liggen, maar dat er nog geen akkoord is met de ontwikkelaar. In het optimale scenario (geen bezwaren en een snel akkoord) zal de bouw nog minimaal twee jaar op zich laten wachten. Dit betekent ook nog steeds onduidelijkheid voor de jeudebouleclub op het Scheperijplein. Ook is veel aandacht besteed aan het openbaar gebied waarbij het onderhoud van het Hoeveneind, de Haenenvijver en de speelplekken aan de orde kwamen. De vertegenwoordigers van de sport gaven aan dat de beveiliging van de openbare toegankelijkheid van het sportpark van belang is. Ook werd de noodzaak voor uitbreiding met een kunstgrasveld voor DIA ingebracht en werden vragen gesteld over de aangekondigde huurverhoging van alle buitensportcomplexen. Als laatste, maar niet het minst belangrijke onderwerp, kwam de zorg aan de orde. De aanwezigen hebben alle vertrouwen in de aanpak van het College om de overheveling van de zorg vanuit het Rijk naar de gemeente in goede banen te leiden. Toch zullen ook inwoners van Teteringen en hun organisaties (‘t Web, het Kruiswerk en de KBO) hun uiterste best moeten doen om de leefbaarheid te behouden. Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende werkafspraken gemaakt. Hierdoor komt er op korte termijn meer duidelijkheid over de besproken onderwerpen. De Dorpsraad zal de inwoners via Aller-Lei en via deze website op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Overleg met College levert resultaten op!   7/11//2014


Zoals wij eerder hebben bericht heeft het College van B&W kennis gemaakt met een brede vertegenwoordiging vanuit Teteringen. Tijdens deze bijeenkomst zijn veel onderwerpen aan de orde geweest. Reeds nu kunnen enkele resultaten worden gemeld.
= Op korte termijn zullen de gaten naast het wegdek van het Hoeveneind worden opgevuld. Tevens zullen de bermen worden afgeschaafd om wateroverlast op het wegdek te beperken. Groot onderhoud aan de weg (net als Meerberg) is in 2017 gepland.
= Nog dit najaar zal de vijver in het Haenenveld worden verbeterd. De beschoeiing en de plastic onderlaag wordt verwijderd en het talud wordt verbeterd. Het zomerpeil zal wel lager komen te liggen dan het winterplein.
= De Jeu de Boulevereniging heeft weliswaar vergunning voor het bouwen van een onderkomen op het Scheperijplein, maar aangezien deze locatie wellicht nodig is voor de bouw van woningen en winkels is inmiddels overleg gestart om te kijken naar een mogelijke verplaatsing naar het sportpark.
= De gemeente gaat kijken naar de mogelijkheden om de storende grote zandberg te verwijderen bij het nieuwe natuurpark aan het Hoeveneind (vrijgekomen bij ontgraving vijver). = Op korte termijn zal een gesprek plaatsvinden over de gevolgen van het subsidiebeleid voor de ouderen en hulpbehoevenden.

Volop College-aandacht voor Teteringen!  14/10/2014


In oktober staat Teteringen uitgebreid in de belangstelling van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Breda. Reden is het verzoek van de Dorpsraad aan het College voor een informatief gesprek en het weer aantrekken van de woningbouw. Op woensdag 22 oktober a.s. in de middag maken enkele wethouders (in ieder geval de wethouders Van Lunteren en Van den Berg) en projectleiders van de gemeente Breda met enkele leden van de Dorpsraad een fietstocht door Teteringen om een beeld te krijgen van het dorp. Uiteraard gaat daarbij de aandacht uit naar woningen, winkels, invulling van de beide pleinen, sportvoorzieningen en groenonderhoud. In de laatste week van oktober vindt een (besloten) bijeenkomst plaats met de beide wethouders en een brede vertegenwoordiging vanuit het dorp (onder andere de Dorpsraad, Ondernemingsvereniging, Ouderenorganisaties, Zorginstellingen, Voorzieningen en Sportorganisaties). Ieder die het op prijs stelt een onderwerp aan de orde te laten stellen, kan dit per mail melden aan het secretariaat van de Dorpsraad: secretariaat.drt@xs4all.nl.  In Allerlei wordt later een verslag van dit gesprek opgenomen.

Bouw in teteringen trekt aan!  14/10/2014


Donderdag 16 oktober wordt feestelijke start gevierd van de bouw van een tweede groep woningen van de Nederlandse Bouw Unie (NBU) in de Bouverijen. De bouw van de eerste groep woningen is in februari jl. begonnen. De eerste huizen zijn inmiddels opgeleverd. De start van de bouw van de tweede groep woningen vindt plaats om 16.00 uur. Wethouder Van Lunteren, projectwethouder voor Teteringen, geeft het startsein. Dat de woningbouw aantrekt, blijkt ook uit de activiteiten van de aannemers op verschillende plekken. Door de verlaging van de grondprijs in het project Lage Gouw, zijn daar ook weer enkele woningen in aanbouw. Dit is ook het geval met twee woningen in de Laanzichtweg. Ook de bouwaanvraag voor een aantal grote twee-onder-eenkappers aan de Heiackerdreef (tegenover de Golfbaan) wijst daarop. Op deze manier wordt een deel van de nog open delen van Teteringen ingevuld. Los van de grote open ruimte in de Bouverijen vraagt een invulling van andere open plekken de nodige aandacht: Langelaar, Oosterhoutseweg, Scheperij. Ook is er nog volop ruimte in de milieuvriendelijke Meulenspie. Over de meest belangrijke zaak voor Teteringen: de bouw van een nieuw winkelcentrum heerst nog steeds veel onzekerheid. De Dorpsraad is daarover zeer verontrust!

Natuurontwikkeling Waterakkers verloopt snel!  15/7/2014


Vorig jaar heeft de Gemeente Breda de Waterakker aangelegd. Een prachtig natuurgebied tussen Teteringen en de Hoge Vught. Dit gebied heeft een functie van het opslaan en zuiveren van hemelwater. Dit water wordt gebruikt voor het nathouden van een gebied in de Vughtpolder. Dit voorjaar was het nog kaal, maar de natuur ontwikkeld snel is een echte recreatieve trekpleister voor alle inwoners. De plantengroei is ook snel op snel en spontaan op gang gekomen. Ook de vogels hebben inmiddels de wand voor oeverzwaluwen gevonden en het is daar een komen en gaan van ouders die hun jongen voeren. Volgend jaar komt daar zelfs nog een object bij waar huiszwaluwen hun plekje kunnen vinden. Deze vogels zijn hard nodig voor de bestrijding van insecten op het vele ondiepe water. Ook de vleermuizen hebben hun plekje in de betonnen kelder gevonden. Begin juli is ook de waterzuivering door beplanting gereed gemaakt. Deze zuivering bestaat uit enkele onderdelen: de voorberging (ten zuiden van het fietspad), de rietvelden en de naberging (ten noorden van het fietspad). Vanuit de naberging kan het doorgeleid worden aar de Vughtpolder. De rietvelden zijn nu klaar en ieder van de vijf velden ontvangt vier uur achter elkaar water van de grote vijzel. De laatste vier uur van de dag stroomt het water van de vijzel terug in de voorberging (ter voorkoming van stilstaand water). Vanuit de rietbakken zakt het water ondergronds naar de twee lange bakken met verschillende waterplanten welke zorgen voor de eindzuivering. Het dan gereinigde water staat klaar om de polder te voorzien van gezond arm water. Ten oosten van de Waterakker ligt een groot perceel klaar voor de woningbouw in de komende jaren: De Bouverijen. De eerste cluster huizen van de NBU is bijna klaar en hun tweede cluster zal nog dit jaar beginnen. Gelukkig helpt de agrarische wereld voor een keurig onderhoud va het onbebouwde deel daarvan met de teelt van mais, gerst, tarwe en gras. Kortom gaat dat zien, gaat dat zien!!

Huisaansluitingen glasvezel op netwerk KPN onzeker!  15/7/2014


De digitale gebruiker wil steeds snellere verbindingen. De markt hiervoor is verdeeld tussen de kabelmaatschappijen en het telefoonnetwerk van KPN. Ziggo maakt bijvoorbeeld veel reclame met gebruik van het bestaande kabelnetwerk waarop alle inwoners van Teteringen zijn aangesloten. Enkele jaren geleden heeft de KPN in Teteringen een glasvezelnetwerk laten aanleggen. Helaas zijn alleen de wijkcentrales aangesloten en het signaal naar de woonhuizen verloopt nog steeds via de “oude” telefoonlijnen. Om duidelijkheid te krijgen over het moment waarop ook de woonhuizen worden aangesloten, heeft de Dorpsraad een brief geschreven aan de directie van KPN. Het antwoord is zonder meer teleurstellend. KPN komt niet verder dan “We weten het niet” en “Als er veel vraag is, komen we vroeger”, zonder hierbij aan te geven welke planning daaraan ten grondslag ligt. Dit komt doordat KPN zelf de netwerken niet zelf aanlegt. Hiervoor is het bedrijf Reggefiber verantwoordelijk. Hieruit kan worden geconcludeerd dat voor zover de “normale gebruiker” tevreden is, de telefoonlijn een goede oplossing blijft. De veeleisende gebruiker zal voorlopig alleen een snellere verbinding kunnen krijgen via het kabelnetwerk van Ziggo.

Schouw levert resultaat op!  5/6/2014


Onlangs is samen met de gebiedsbeheerder een lijst opmerkingen over het openbaar gebied besproken. Deze is mede tot stand gekomen door de vele reacties van bewoners. De reactie van de gemeente was overwegend positief. Er zijn toezeggingen gedaan voor het plaatsen van een bankje bij de speelberg bij De Mandt en het verplaatsen van een bank uit de middenberm van de Oosterhoutseweg naar de oostzijde ter hoogte van de Kampakker(o.a. voor wandelaars Zuiderhout). Ook wordt de veiligheid voor fietsers en wandelaars verbetert door het snoeien van de struiken en het plaatsen van waarschuwingsborden bij de oversteek van de Laanzichtweg met de Heiackerdreef; dit is ook het geval bij de ingang van De Stee met de kruising van de Lage Heining en de Sint Josepstraat. Ook het plantsoen voor ’t Web wordt aangepakt. Met betrekking tot stoepen en wegen zal de kruising bij Tools To Work worden verbeterd en zullen de stoepen in de Lage Stee worden her-bestraat (wortelopdruk). Ook de versleten bestrating op een deel van de Donkerstraat zal worden hersteld en er zal hiervoor een definitieve oplossing worden gezocht. Ten aanzien van de doorgaande wegen zullen de gaten in de bermen van het Hoeveneind worden opgevuld en zal deze hele weg nader worden onderzocht en mogelijk worden opgenomen in de meerjarenplanning. Vooral de hoge bermen veroorzaken veel water op de weg. Toch zal niet aan ieders wens worden voldaan. Dit betreft vooral het weren of afremmen van het autoverkeer. Weren leidt tot verplaatsing en zoals wij eerder schreven wordt door te veel inwoners van Teteringen vooral in andere dan de eigen straat harder gereden dan 30 km/uur.  Dus: laten we elkaar helpen. Een minuut lange rijtijd verbeterd immers de verkeersveiligheid. Al met al heeft de rondgang resultaat opgeleverd en de Dorpsraad staat steeds open voor suggesties om de leefbaarheid te verbeteren.

Verslaafdendossier: definitief besluit Gemeenteraad.  5/6/2014


Een van de eerste besluiten van de nieuwe gemeenteraad was de opdracht aan het College van B&W om de huidige locatie van de opvang van dakloze verslaafden voor 1 juli 2014 aan te kopen. De onderhandlingen hebben geleid tot een zeer schappelijke prijs. Het pand zal verder worden aangepast (nieuwe ventilatie, parkeergelegenheid, openbaar groen, e.d.) Tevens zal het geschikt worden gemaakt als kantoorruimte voor SMO (Stichting Maatschappelijke ondersteuning), de uitvoeringsorganisatie van de gehele verslaafdenproblematiek. Er zijn goede afspraken gemaakt om de huidige veiligheid van de bewoners en de omwonenden zeker te stellen. Hiermee is een einde gekomen aan een hectische tijd voor veel inwoners en bewonersorganisaties in heel de stad.  Dorpsraad Teteringen heeft daarbij veel hulp gehad van de actiegroep Woonbaar Teteringen, welke naar verwachting op korte termijn zal worden opgeheven.
Inmiddels is ook gestart met het plaatsen van een vijftal individuele verslaafden in huurhuizen of appartementen. In die gevallen gebeurt dat zonder de omgeving daanvan op de hoogte te stellen. De voorlopige resulaten zijn positief.
Nu dit dossier gesloten is krijgt de Gemeente Breda weer een ander onderwerp op het bord: het vinden van een locatie voor een vijftal zogenaamde ASO-woningen. Het betreft de uithuisplaatsing van personen of gezinnen die onacceptabele overlast betekenen voor hun omgeving. Op uitdrukkelijk verzoek van de woningbouworganisaties is daarvoor een oplossing noodzakelijk. Het College heeft beloofd bij de aanwijzing daarvan een betere communicatie na te streven. Dorpsraad Teteringen zal uiteraard de vinger aan de pols houden!

Verslaafdendossier: wijs besluit Gemeenteraad.  3/3/2014


Naar aanleiding van de uitkomst van het Stedelijk Kompas met de plannen voor de realisatie van een tweetal opvangeenheden voor ieder 24 dakloze drank- en drugsverslaafden (waarvan een aan de Mortelweg in Teteringen) heeft de Dorpsraad sterk gesteund door de publicitaire acties van Woonbaar Teteringen hiertegen ernstig bezwaar gemaakt. Deze bezwaren werden ook ondersteund door de inwoners van Bavel en het Brabantpark. In opdracht van de gemeenteraad heeft het college gezocht naar de mogelijkheid om de huidige locatie De Vliet open te houden en de definitieve opvang daar realiseren. Op basis van deze opdracht heeft het College van B&W onlangs een notitie aangeboden aan de Commissie Maatschappij. Deze is afgelopen donderdag behandeld. De gemeenteraad met uitzondering van de SP staat achter het voorstel om De Vliet open te houden en de nadruk nu te leggen op Housing First (een verslaafde in een woning of appartement). De Dorpsraad heeft de gemeenteraad bedankt voor het wijze besluit en uitgesproken dat Teteringen zich niet zal verzetten tegen een dergelijke anonieme kleinschalige opvang, ook in Teteringen; verslaafden horen nu eenmaal bij onze maatschappij. Als gevolg van het besluit van de commissie kan de gemeente nu overgaan tot het aankopen van De Vliet en het verhuren aan de beheersorganisatie SMO (Stichting Maatschappelijke Ondersteuning). Naar verwachting zal het koopcontract op zeer korte termijn kunnen worden afgesloten.

Help mee ons dorp schoon te houden.  3/3/2014


In een artikel twee weken geleden heeft de Dorpsraad een oproep gedaan om de handen ineen te slaan rondom het schoon houden van ons dorp. Het betreft vooral het vele zwerfafval veroorzaakt door personen die niet de moeite nemen om afval in de beschikbare vuilnisbakken te deponeren of mee naar huis te nemen. Op deze oproep, waarbij klemmen en zakhouders ter beschikking zouden kunnen worden gesteld, is goed gereageerd. In een dag waren alle beschikbare klemmen en zakhouders “uitverkocht”. Inmiddels heeft de gebiedsbeheerder er weer een serie besteld welke binnenkort beschikbaar komen. Voor twee hotspots is nog geen goede oplossing. Dit betreft het vele zwerfvuil rondom Scala en omgeving van het winkelcentrum aan het Scheperijplein. De directie van Scala is dringend verzocht structurele maatregelen te nemen en een voorbeeld te nemen aan de gang van zaken bij bv het OLV. Om de situatie rond het Scheperijplein te verbeteren is de gemeente verzocht de struiken aan de voorzijde te vervangen door gras. Immers in de struiken is het eigenlijk een grote vuilnisbak die moeilijk is schoon te houden. Mochten er nog inwoners zijn die een handje uit willen steken om ons dorp schoon te houden, bel dan 0649913747. De Dorpsraad zal dan zo mogelijk zorgen voor apparatuur.

Nieuws van de Dorpsraad.  3/2/2014


Bouwen. In januari is de NBU gestart met de bouw van de eerste cluster van 28 woningen in de Bouverijen.
Dat er veel belangstelling is voor “dorps bouwen” bleek uit de snelle verkoop van vrijwel alle woningen van deze eerste groep. De lijst van kopers gaf aan dat het met name jonge gezinnen zijn uit Breda (ten westen van het centrum) en enkele uit andere steden. Opvallend was het feit dat geen enkele koper afkomstig is uit Teteringen zelf. Zoals het er nu naar uitziet zullen alle woningen nog voor de kerst van 2014 worden opgeleverd. Inmiddels is ook begonnen met de verkoop van de tweede cluster. Ook hiervan zijn al enkele verkocht en er lopen nog een aantal opties. Naar verwachting zal ook nog dit jaar de bouw van deze tweede groep beginnen. Toch zal het nog veel jaren duren voordat de gehele wijk van 644 woningen zijn volgebouwd en de zandheuvel daardoor verdwenen.
Bestemmingsplannen. Door de gemeente is gemeld dat het bestemmingsplan Hoeveneind in procedure is gebracht. Hierover is een informatieavond in de Dorpsherberg op dinsdag 18 februari. Dit plan voorziet in de aanleg van een natuurpark samen met een vijftal woningen en de sanering van een oude asbesthoudende varkensstal. Bij de eerste informatieavond hierover bleek duidelijk dat een aantal aanwonenden problemen hadden met de beperking van het vrije uitzicht. De Dorpsraad heeft reeds een reactie op dit plan gegeven om te bereiken dat het open zicht naar de polder zoveel mogelijk blijft behouden.
Op korte termijn zal ook een aanpassing van het bestemmingsplan De Bouverijen in procedure worden gebracht. Hierdoor ontstaat meer vrijheid om in te spelen op de ontwikkelingen van de markt en het behoud van de groene ruimte aan de Aanstede.
Opvang dakloze verslaafden. De Gemeente Breda is druk bezig een oplossing te vinden voor dit hoofdpijndossier dat steeds weer andere grote groepen inwoners verontrust. Gehoopt wordt dat deze oplossing tegemoet komt aan de noodzaak om een onderdak te vonden voor deze groep daklozen en aan de wens van de bevolking om een dergelijke grote locatie niet te plaatsen in of aan een woonwijk. Het College van B&W heeft toegezegd nog v?r 1 maart (dus nog v?r de verkiezingen)te komen met duidelijkheid.

Goed belangstelling voor energiebeperking woningen.  3/2/2014


Op 21 januari heeft de Dorpsraad samen met BRES (Bredase Energie Service) in Dorpshuis ’t Web een bijeenkomst belegd over de mogelijkheden voor energiebeperking. Uit de gehouden presentaties kwam goed naar voren dat er heel wat mogelijkheden zijn dit te bereiken. Voorbeelden daarvan zijn onder andere: muur- en vloerisolatie, zonnepanelen, dubbele ramen, kierafdichting.
Bres is een co?eratie welke gesteund wordt door de Provincie Noord Brabant en de netwerkbeheerder Enexis. Door BRES is voor Teteringen een aanbod gedaan voor een gratis scan van de woningen en het geven van een advies voor verbetering. Ook zijn er mogelijkheden om de verbeteringen door hen collectief te laten uitvoeren en eenvoudig te financieren.
Bijna de helft van de aanwezigen hebben zich reeds op deze avond opgegeven voor de gratis woonhuisscan welke in een keukentafelgesprek ter plekke wordt gehouden. Dit is uiteraard ook voor andere woningbezitters mogelijk.
Daarvoor kan contact worden opgenomen met de vertegenwoordiger van BRES op het nummer 06-21230938. Verdere informatie is ook te vinden op hun website: www.bresbreda.nl 
De Dorpsraad hoopt dat velen van dit gratis advies gebruik zullen maken, niet alleen om de energiekosten te drukken, maar ook om het comfort te verbeteren en minder afhankelijk te zijn van de oprakende energiebronnen.

Verslaafdendossier: Er gloort hoop!  22/12/2013


Na de zeer druk bezochte informatiebijeenkomst in het stadskantoor, welke vooral is georganiseerd door Woonbaar Teteringen, is er veel gebeurd.
Ook in een overleg tussen het college en de Teteringse partijen (Dorpsraad en Woonbaar Teteringen) heeft Teteringen op een nette manier nog eens erg duidelijk gemaakt dat de komst van een grootschalige opvang van verslaafden in ons dorp niet wenselijk is.
Beide zaken hebben veel indruk gemaakt op het college en de gemeenteraad.
De insteek vanuit Teteringen, Bavel en Brabantpark was: “de Vliet blijft open” en prioriteit geven aan de opvang van ex-verslaafden(?) in een huurwoning of appartement (housing first).
In opdracht van de raad is door het college overleg gevoerd met de verschillende betrokken partijen. Het uitgangspunt van SMO (Stichting Maatschappelijke Opvang): groepen van 25 personen opvangen in complexen in of aan woonwijken is komen te vervallen. Daarnaast was op basis van ervaringen rondom De Vliet al lang duidelijk dat er geen overlast was van de grote groep van ruim 40 bewoners in de bosrijke en woningarme omgeving van dit complex.
Deze groep zal zich dan ook niet verzetten het vervallen van de afspraak “De Vliet op 1 januari 2017 dicht”.
Op dit moment wordt er druk overleg gevoerd met de eigenaar van het pand over de hoogte van de overname of de huurprijs. Aangezien wordt getwijfeld aan een alternatief gebruik, wordt gehoopt dat ook dit positief verloopt. De gemeente heeft tevens aangegeven v?r 1 maart (dus nog voor de verkiezing) definitieve duidelijkheid te geven. Dit is voor de Dorpsraad reden om voorzichtig positief te zijn en voorlopig af te zien van verdere acties.

Wat is en doet de Dorpsraad Teteringen?25/11/2013


Het aanwijzen van een mogelijke plaats voor de opvang van verslaafden in Teteringen heeft voor veel hectiek gezorgd. In de gesprekken die volgden, bleek dat niet iedereen weet wat de Dorpsraad doet. Daarom hierna enige informatie.
Wat is de Dorpsraad? De Dorpsraad is een zelfstandige stichting (opgericht net v?r de gemeentelijke indeling). De doelstelling is ‘het opkomen voor de belangen van Teteringen binnen het grote Breda’. Breda is ingedeeld in werkgebieden van de wijk- en dorpsraden. Het is een geformaliseerde organisatie. Net als veel andere organisaties ontvangt de Dorpsraad jaarlijks een kleine vergoeding van de Gemeente Breda. De Dorpsraad bestaat uit acht personen. Daarnaast kan de Dorpsraad terugvallen op een groep deskundigen op diverse terreinen.
Hoe opereert de Dorpsraad? Het bestuur van de Dorpsraad houdt eenmaal in de zes weken een bijeenkomst. In deze bijeenkomst worden actuele zaken besproken en werkafspraken gemaakt. Tevens vindt eenmaal in de zes weken overleg plaats met de projectleiders van de gemeente Breda en indien nodig met de verantwoordelijke wethouder.
Wat heeft de Dorpsraad gedaan? Door de activiteiten van de Dorpsraad (samen met twee andere organisaties) is de woningbouw in 2004 tijdelijk stopgezet (uitspraak Raad van State). Om de verkeersdoorstroming in Teteringen te kunnen regelen, is de tunnelbak tot stand gekomen. Ook andere zaken, zoals het opzetten van buurtpreventie, de aanschaf van hartdefibrillatoren, het opstellen van een dorpsontwikkelingsplan, het houden van een tevredenheidsonderzoek, onderhoud van wegen, het verbeteren van de verkeersveiligheid, zijn door de Dorpsraad tot stand gekomen.
Waar is de Dorpsraad nu mee bezig? In verband met de door de gemeenteraad vastgestelde bezuinigingen zijn er slechts beperkte activiteiten mogelijk. De Dorpsraad legt de nadruk op voorlichting over ouderenhuisvesting (seniorenbeurs), verbetering van de openbare ruimte (sanering kinderspeelplaatsen) en het beoordelen van bestemmingsplannen. Op korte termijn wordt gestart met een plan voor energiebeperking van (vooral) oudere woningen. Hoe communiceert de Dorpsraad? De Dorpsraad heeft een eigen website www.dorpsraadteteringen.nl met informatie over diverse organisaties, bedrijven, nieuws en een jaaragenda. Er is tevens een digitale versie van Aller-Lei te raadplegen.
Daarnaast is er een digitaal informatiepunt dipteteringen@gmail.com.  Via dit informatiepunt worden -voor zover mogelijk- uw vragen beantwoord of wordt u de weg gewezen naar andere instanties. Indien nodig organiseert de Dorpsraad themabijeenkomsten over een bepaald onderwerp. Heeft u vragen of idee?? Neemt u dan contact op met het secretariaat van de Dorpsraad via e-mail: secretariaat.drt@xs4all.nlDorpsraad en Woonbaar Teteringen trekken samen op!25/11/2013


Teteringen heeft de laatste weken volop aandacht gekregen van de verschillende media.
Oorzaak is het plan om op de hoek van de Mortelweg en de Heistraat (bij de Boerenbond) een huisvesting te realiseren voor 24 verslaafden. Daarover is veel commotie ontstaan bij omwonenden, dit vooral in het gebied ten noorden van de Donkerstraat en de Willibrordstraat. Er is zelfs een groep opgericht met de naam Woonbaar Teteringen.
Deze groep is er in geslaagd meer dan 250 verontruste inwoners op de been te krijgen voor de gehouden informatiebijeenkomst in de hal van het stadskantoor. De Dorpsraad heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld.
Inmiddels hebben de twee organisaties elkaar gevonden en hebben een afspraak gemaakt samen op te trekken.
De Dorpsraad benadert het probleem meer van de politieke kant en Woonbaar Teteringen van de inhoudelijke kant. Hoofddoel op dit moment is het openhouden van De Vliet. Dit is een zogenaamd “tijdelijke” opvang aan de Galderseweg. Deze locatie is uitermate geschikt voor een dergelijke opvang en de ervaringen vanuit de omgeving zijn zeer positief. De oorzaak is waarschijnlijk mede ingegeven door het open gebied met veel mogelijkheden om de groep te controleren (politie en camera’s) en door bij voorbeeld drugsdealers uit het gebied te weren.
Dorpsraad Teteringen en Woonbaar Teteringen streven er naar om het plan voor huisvesting in Teteringen zo snel mogelijk van tafel te krijgen. Nog voor de kerst wordt meer duidelijkheid verwacht.

Verslaafdenopvang: Een hoofdpijndosier!4/11/2013


Reeds jaren is de Gemeente Breda bezig om een plaats te vinden voor de opvang van dakloze verslaafden. Dit naast de locatie aan de Slingerweg. Hier wordt ook Methadon verstrekt aan ernstige verslaafden. Iedere keer heeft veel commotie vanuit de omgeving geleid tot het afblazen van dit plan. Ook de Wijk- en Dorpsraden is verzocht een plek aan te wijzen, waarvoor deze begrijpelijk hebben bedankt!
Daarop heeft de Gemeenteraad het College opdracht gegeven tot een zogenaamd "Locatieonderzoek". Hiervoor zijn een groot aantal randvoorwaarden opgesteld. Het naar buiten brengen van dit plan waarbij ook een locatie genoemd werd op de hoek van de Heistaat en de Mortelweg is als een bom ingeslagen. De Dorpsraad heeft een reactie voorbereid voor de informatieavond en verder de politieke kanalen gebruikt. Het spontaan ontstaan van de actiegroep Woonbaar Teteringen heeft een zeer positieve bijdrage geleverd aan een reactie uit Teteringen. Woonbaar Teteringen is er in geslaagd om meer dan 250 personen op te trommelen die hun mening op 28 oktober naar voren hebben gebracht. Het Stadskantoor zag geel van de Teteringen-stickers, Woonbaar Teteringen had daarvoor gezorgd. Na een speech door de voorzitter van de Dorpsraad dat geheel werd onderschreven door de Dorpsraad Bavel en de wijkraad Brabantpark kregen velen het woord. Naast zaken als waardevermindering van de eigen woning, onverkoopbare gronden van het grondbedrijf en risico's voor de woonomgeving gaf een opmerking van een jonge moeder de sfeer goed weer: "Ik ben uit Brabantpark gevlucht vanwege de drugs, ik woon nu met mijn kinderen in het veilige Teteringen en ik krijg nu een grote groep verslaafden voor mijn deur!" De wethouder heeft zich in alle bochten gewrongen om zijn afspraak "De Vliet dicht per 1 januari 2017" na te komen. De gemeenteraad heeft zich inmiddels over de zaak gebogen. Zie hiervoor tweede nieuwsitem.

Politieke gevolgen van Teteringse actie tegen komst verslaafdenopvang.4/11/2013


De reacties van inwoners van Teteringen heeft ook een flink effect gehad op de meningen van de leden van de gemeenteraad. Daaruit bleek dat er geen draagvlak was voor de opvang van verslaafden in woonwijken, zeker niet in nieuwbouwlocaties. Slechts de SP is voorstander van een dergelijke oplossing.
De raad is vrijwel unaniem van mening er een heroverweging moet komen van de mogelijke locatiekeuze. Hierbij zal ook de locatie De Vliet (voormalige jeugdgevangenis) of deze omgeving moeten worden betrokken. Er zal overleg gevoerd worden met de begeleidingsgroep om het aspect "tijdelijk" bespreekbaar te maken. Daarnaast moet prioriteit gegeven worden om te streven naar "Housing First". Dit houdt in dat deze groep geplaatst wordt in een- of twee persoonhuishoudens onder begeleiding, maar wel verdeeld over heel Breda. Deze anonieme bewoning zal mogelijk duurder zijn, maar is verre te verkiezen boven een grote (overlastaantrekkende) groep. Immers ook nu wonen er overal (en dus ook in Teteringen) verslaafden.
Is de opvang in Teteringen nu definitief van de baan?
Het antwoord is duidelijk "Nee". Immers je weet in de politiek nooit zeker wat er gebeurd: de wethouder de hand boven het hoofd houden om de afspraak "Beloofd is beloofd"?  en vasthouden aan de voorwaarde "Geen grootschalige verslaafdenopvang in woonwijken?". Wel moet er voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart duidelijkheid zijn, slechts op deze datum kan de bevolking zijn mening kenbaar maken. In een nieuw College met een andere samenstelling weet je het maar nooit. Dorpsraad Teteringen en Woonbaar Teteringen zullen het proces bewaken en indien nodig actie ondernemen.

De Pyrenee? van Teteringen.7/10/2013


Nu de grote grondverplaatsing voor het maken van de Waterakkers gereed is, vragen velen zich af wat de functie is van de grote zandheuvel in de Bouverijen. Daarom is enige uitleg wellicht op zijn plaats. Bij de voorwaarden van het bestemmingsplan is opgenomen dat er sprake moet zijn van een zogenaamde “gesloten grondbalans”. Dat wil zeggen dat het vrijgekomen zand uit de ondergrond niet buiten het gebied mag worden gebruikt. Daarnaast is het nog niet duidelijk hoe de wegenloop in dit gebied er komt uit te zien. Daarvoor is veel zand nodig dat nu op de heuvel is opgeslagen. Naarmate de aanleg van de definitieve wegen vordert, zal de heuvel dus kleiner worden en de dan vrijkomende zwarte grond zal worden gebruikt om het gebied nog iets op te hogen. Binnenkort zal al gewerkt worden aan de aanleg van wegen in het noordoostelijke deel van de Bouverijen, daarvoor is reeds een deel van het zand nodig.

Waterakkers bijna klaar!7/10/2013


Er wordt hard gewerkt om het grote project Waterakkers in Teteringen klaar te krijgen v?r de offici?e opening voor genodigden op 25 oktober. Fietspaden worden geasfalteerd, wandelpaden bestraat en de verlichting wordt aangebracht. Ook wordt er hard gewerkt aan op de noordelijke oever te realiseren vleermuizenkelder en een geperforeerde wand voor oeverzwaluwen.
Vrijwel alle technische voorzieningen zullen tijdig gereed zijn, dit najaar volgt nog het planten van de bomen en het inplanten van de rietvelden. Dit zal mede afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. Bij vorst zal het planten uitgesteld worden tot het vroege voorjaar.
Ook vogels als ganzen, zwanen, aalscholvers, meerkoeten, meeuwen en veel andere vogels hebben dit in aanleg zijnde natuurgebied inmiddels gevonden. Al met al een fraaie invulling van dit gebied dat tevens een functie heeft voor het van schoon water voorzien van de Vugtpolder. Op 26 oktober vindt het “Welkom in de Waterakkers” plaats, waar tevens uitleg kan worden verkregen van de werking van het ingenieuze zuiveringssysteem. Iedere belangstellende is van harte welkom.

Woningbouw in Teteringen komt weer op gang!11/09/2013


In Teteringen begint de woningbouw weer aan te trekken. Naast de bijna alle verkochte huizen in de eerste cluster woningen in de Bouverijen, gaat nu ook de verkoop van de tweede cluster van start. Voor de belangstellenden van het collectief bouwen in eigen beheer komt naar verwachting in de volgende fase (vlak ten noorden van De Mandt) grond ter beschikking in deze nieuwe wijk. Ook hebben velen zich verwonderd afgewacht wat er gaat gebeuren met de van fundamenten voorziende vrije percelen in de Meulenspie. Gelukkig heeft bouwbedrijf Boot deze percelen kunnen verkrijgen uit het faillissement van de firma Heja. De vraag naar dergelijke woningen is kennelijk toch groter dan verwacht, door de gemeente is gemeld dat van de 8 te bouwen woningen er reeds 5 zijn verkocht, zodat op korte termijn met de bouw zal worden begonnen. Ook is weer gestart met de verkoop van vrije percelen aan de Oosterhoutseweg, Laanzichtweg, Hoge en Lage Gouw en twee percelen aan het Moleneind (op hoek met fietspad Meulenspie). Naast deze positieve zaken heeft de Dorpsraad haar teleurstelling uitgesproken over het nog steeds achterwege blijven van duidelijkheid over de winkelplannen op het Scheperijplein.

Aanpassingen openbare ruimte.11/09/2013


Aan de hand van de jaarlijkse zogenaamde "schouw" welke door leden van de Dorpsraad samen met de gebiedsbeheerder tot stand komt, zijn al meerdere zaken aangepast. Toch zijn er nog een aantal aangedragen punten welke wel zijn toegezegd, maar nog niet zijn uitgevoerd. Dit zijn: het aanbrtengen van een knipperende pijl op de hoek van de Oosterhoutseweg met de Langelaar om de automobilisten erop te wijzen dat er kruisend fietsverkeer aanwezig is. Daarnaast zal ook aanpassing van het plantsoen in de Aanstede worden hersteld en zal ook de stoep op de Hoek van de Espakker (zuidelijke toegang De Mandt) worden doorgetrokken. Voor de aanpsssing van het slcht onderhoyden groen van het parkje aan de Heesterbos is gelukkig samen met de bewoners een goede oplossing gevonden. De omwonenden nemen nu een deel van het onderhoud over. Voorlopig zullen geen andere saneringen meer volgen, tenzij op verzoek van de omwonenden.
Nog geen duidelijkheid is er over de plannen rond de herinrichting van de vijver in het Haenenveld. De vooraankondiging in Aller-Lei en onze website www.dorpsraadteteringen.nl  heeft veel reacties opgeleverd. Op basis daarvan heeft de Dorpsraad haar teleurstelling uitgesproken over de mogelijke verdwijning van deze groene oase en de gemeente dringend gevraagd n?het onderzoek in gesprek te gaan met omwonenden en de Dorpsraad om gezamenlijk te komen tot een voor alle partijen acceptabele oplossing. De Dorpsraad is bereid het initiatief te nemen voor een dergelijke bijeenkomst.

Werkaan bestaande en nieuwe wegen in Teteringen.19/08/2013


Voor de Gemeente Breda is weer een budget ter beschikking gesteld voor het noodzakelijke onderhoud van de openbare wegen. Dit onderhoud is mede noodzakelijk om schadeclaims van automobilisten te voorkomen.
Door de Dorpsraad is al twee jaar speciale aandacht gevraagd voor het onderhoud van het noordelijke deel van het Hoeveneind en de Meerberg. Onlangs is meegedeeld dat dit onderhoud zodanig wordt aanbesteed dat het nog dit najaar wordt uitgevoerd. Niet alleen het asfalt wordt vervangen, maar ook de bermen worden voorzien van doorgroeibare klinkers.
Met name de afgelopen winter is er veel schade ontstaan aan Posthoorn. Daaraan wordt inmiddels gewerkt en een groot deel van de weg wordt vernieuwd.
In de komende week zullen ook enkele asfaltstukken van de druk bereden Oosterhoutseweg worden vervangen.

Van de Nederlandse Bouw Unie (NBU) is vernomen dat de bouw van de eerste groep woningen in de Bouverijen definitief doorgaat. Dit is voor de gemeente reden om nog dit najaar het gebied bouwrijp te maken en de wegen aan te leggen,  in januari zal met de bouw van de eerste woningen worden begonnen.
Hiervoor is het nodig namen vast te leggen van de nieuwe straten welke aansluiten op de Burgemeester Verdaasdonklaan (doorgaande weg door de Bouverijen) en het Geerveld (verbinding Verdaasdonklaan met de Lammertiend).
Voor de tennaamstelling van de twee nieuwe wegen in het nieuwe plan is gebruik gemaakt van de historische namen welke staan vermeld in het boek van Chr. Buiks. Deze namen zijn: "Grote Huiswei" en "Kleine Huiswei" en geven een goed beeld van het  "Dorps bouwen", hetgeen het uitgangspunt is voor de gehele wijk.

Problemen met vijver Haenenveld.14/08/2013


De directie beheer van de gemeente Breda heeft meegedeeld dat er problemen zijn met het onderhoud van de vijver in het Haenenveld.
Deze vijver is destijds aangelegd door de gemeente Teteringen. De vijver is voorzien van vijverfolie en wordt automatisch aangevuld met grondwater. Dit is nodig omdat het grondwaterpeil veel lager is dan het maaiveld. Dit ijzerhoudende grondwater is slecht voor de vissen.
Onlangs is gebleken dat de folie lek is en dat het vijverwater snel verdwijnt. Ook zijn er nauwelijks vissen in de vijver te vinden. De gemeente vult voorlopig geen water meer bij in de vijver. Nadat de vijver bijna droogvalt, is tevens besloten een nader onderzoek te doen.
Hierbij zijn er twee mogelijkheden. Ten eerste de vijver zodanig verdiepen, waardoor de vijver zonder folie water blijft bevatten. Dit betekent echter steile oevers en een laag waterniveau. In het kader van de veiligheid lijkt dit minder aantrekkelijk. Omdat de vijver slechts mechanisch is te onderhouden, is het voor de gemeente geen optie om opnieuw folie aan te brengen. Bovendien bestaat er het risico dat de folie dan wordt beschadigd.
Een andere mogelijkheid is het dempen van de vijver en deze toe te voegen aan de groene oase in Teteringen. In dit geval vindt de Dorpsraad het noodzakelijk om bomen en beplanting aan te brengen. Hierdoor is dit groene hart meer dan een groot voetbalveld.
De omwonenden van het Haenenveld krijgen gelegenheid op dit voornemen te reageren. Bij het opstellen van een reactie houdt de Dorpsraad hiermee rekening. Uw reactie kunt u sturen aan het secretariaat van de Dorpsraad, Heesterbos 33, 4847 CW Teteringen, of per e-mail aan: secretariaat.drt@xs4all.nl.

Nieuws van de Dorpsraad.17/07/2013

Van de zijde van de gemeente zijn enkele zaken gemeld welke van belang zijn voor de inwoners van Teteteringen.
Bouw van woningen aan het Hoeveneind.
In het verleden heeft de gemeente het plan opgevat om aan het Hoeveneind naast de boerderij van de familie van Leijsen woningen te bouwen in een openbare parkachtige omgeving. Deze plannen zijn inmiddels gereed en zullen worden gepresenteerd op een informatiebijeenkomst die gehouden wordt op maandag 17 juni om 19.30 uur in de personeelsruimte van De Mandt (ingang bibliotheek). Belangstellenden kunnen zich daar op de hoogte stellen in hoeverre deze plannen passen in deze omgeving en welke gevolgen het heeft voor de bestaande woningbouw.

Woningen bouwen in eigen beheer.
De stedelijke organisatie “Droomwonen” heeft afspraken gemaakt met particuliere grondeigenaren om op twee kavels woningen te mogen bouwen. Dit betreft minimaal 10 woningen aan het Moleneind(tegenover het fietspad naar de Meulenspie) en de Wildhage en een viertal op het voormalige terrein van de garage van Eijck tussen de Oosterhoutseweg en de Schijfstraat naast ‘t Zwaantje.
De Dorpsraad heeft informatie daarover ontvangen en zal de zaak goed volgen. treden met deze organisatie en de inwoners daarover informeren.
Informatie over de organiusatie Droomwonen kan verkregen worden via www.droomwonenbreda.nl

Omvorming groen.
In het afgelopen jaar heeft de gemeente Breda op verschillende plekken de struiken verwijderd en op die plaatsen gras ingezaaid. De reden was minder onderhoudskosten. Ook voor 2013 waren er plannen ontwikkeld. Deze plannen gaan niet door en de gemeente heeft besloten om alleen nog plantsoenen om te vormen indien de buurt daar om vraagt. Dit is voor de Dorpsraad reden geweest om aandacht te vragen voor het totaal overwoekerde deel van het plantsoen ten zuiden van de Brechtenstede. Ook andere inwoners kunnen een dergelijk verzoek indienen. De Dorpsraad wil hen daarbij graag helpen.

Verwijdering van speeltoestellen. Door de gemeente wordt het “nieuwe spelen” gesimuleerd. Dat wil zeggen meer ruimte voor een ruige speelomgeving en minder kleine van speeltoestellen voorziene speelplaatsen. In ieder geval blijven er in iedere omgeving goede speelplaatsen, maar enkele kleinere speelplekken zullen worden opgeruimd en aan een aantal zal geen onderhoud meer worden gepleegd (dat wil zeggen dat deze op termijn komen te vervallen). Op basis van te ontvangen kaarten van deze speelplekken zal de Dorpsraad hierover later meer informatie geven.

Zorg aan huis. Ook door Zuiderhout.17/07/2013

Iedereen in Teteringen en omgeving kent het oude missiehuis en Zuiderhout. De laatste jaren is op het terrein veel gebouwd en vernieuwd. In Zuiderhout worden nu zorg en diensten aangeboden in ruim 100 serviceappartementen, ongeveer 130 zorgappartementen, een verpleegafdeling voor psychogeriatrische cli?ten, twee units voor kleinschalig wonen en een zorghotel. Daarbij richt Stichting Woonzorgcentra Zuiderhout zich meer en meer op het bieden van zorg en welzijn aan de toekomstige bewoners bij hen thuis: mensen die op de wachtlijst staan van de serviceappartementen of van het verzorgingshuis. Maar ook aan andere inwoners van Teteringen en omgeving kunnen we bij hen thuis persoonlijke verzorging, verpleging en/of ondersteunende begeleiding aanbieden. Wij kunnen bijvoorbeeld helpen met de persoonlijke verzorging, douchen, aankleden, verzorgen van een wond, toedienen van medicijnen, geven van persoonlijke begeleiding en de verzorging van wasgoed. Onze maaltijdenservice sluit daar goed op aan.
Uw wensen zijn het uitgangspunt voor ons maatwerk.
U kunt erop rekenen dat wij al onze diensten op een professionele, persoonlijke en vriendelijke manier leveren. Informatie: wilt u meer weten of een afspraak met ons maken? Neemt u dan contact op met de wachtlijstbeheerder van Stichting Woonzorgcentra Zuiderhout via nummer (076) 578 40 00.
Stichting Woonzorgcentra Zuiderhout
Arnold Janssenlaan 46
4847 DK Teteringen
Mail  wachtlijst@wzczuiderhout.nl
Website: www.wzczuiderhout.nl 

Groots theaterweekend op het Willem Alaxanderplein.13/06/2013

Vari?eteringen is een groot driedaags theaterevenement, dat eens in de twee jaar wordt georganiseerd door een groep van 30 enthousiaste Teteringenaren samen met ca. 200 vrijwillegers. Dit grote feest wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van vele sponsoren.Teteringse artiesten op het gebied van dans en skech, jong en oud, wordt 3 dagen lang een professioneel podium met licht en geluid geboden om hun dromen tot leven te brengen en passies met andere dorpsgenoten te kunnen delen.
In de maanden voorafgaand aan het theaterweekend wordt aan artiesten in de dop, maar ook aan ervaren Teteringse entertainers, intensieve begeleiding geboden om op die avond of middag boven zich zelf uit te kunnen stijgen.Het theaterweekend kent drie voorstellingen voor uim 1000 bezoekers. Op vrijdagavond en zaterdagavond betreden de senioren het podium. Op zondagmiddag staat het JuniorVari?e op het programma waar het Teteringse talent tot 16 jaar straalt.
De voorstellingen vinden plaats in een sfeervolle theaterzaal die speciaal voor deze gelegenheid opgebouwd woerdt, centraal gelegen in het dorp, op het Willem Alaxanderplein. Meer informatie vooraf en achteraf (foto's) kan verkregen worden op de website van deze actieve club  www.varieteteringen.nlNieuwbouwplannen woningen De Bouverijen gepresenteerd.16/04/2013

Op zondag 14 april heeft een grote groep belangstellenden informatie ontvangen over de plannen voor de bouw van de eerste kluster woningen in de Bouverijen. Ter plekke waren ook de makelaars aanwezig welke verkoopinformatie konden geven en is de brochure van de plannen uitgereikt. Dat er veel belangstelling is voor dit gevarieerde plan bleek wel tijdens de eerste twee informatieavonden.
Gezien het feit dat de bouw van het complete blok woningen wordt uitgevoerd indien 40% van het aantal van 30 verkocht is, maakt de kans groot dat de bouw dit najaar kan beginnen. Informatie over het plan kan verkregen worden via de website  www.bouverijen-teteringen.nl

Projectontwikkelaar NBU (Nederlandse Bouw Unie) heeft de onderstaande informatie gegeven.
Nederlandse Bouw Unie (NBU) uit Etten-Leur heeft met veel enthousiasme aan de marktselectie voor Bouverijen in Teteringen deelgenomen. Wij zijn dan ook zeer verheugd met het feit dat wij als winnaar uit de bus zijn gekomen. Ons plan bestaat uit ca. 70 koopwoningen in het Noordoostelijk deel van Bouverijen, grenzend aan de Ganzendreef. Het ontwerp voor deze woningen wordt gemaakt door Mulleners + Mulleners Architecten uit Amsterdam. De opzet van dit unieke plan is dorps en zeer gevarieerd. Er worden veel verschillende woningtypes gerealiseerd, mede op basis van de woonwensen van de toekomstige bewoners. Er wordt hier echt maatwerk gerealiseerd. Rijwoningen, tweekappers, woningen met een compleet woonprogramma op de begane grond tot en met vrijstaande woningen. De architectuur benadrukt de individuele woning. Door toepassing van verschillende kapvormen, steenkleuren en gevelindelingen verschilt nagenoeg iedere woning van de woning ernaast. Er valt dan ook veel te kiezen! In het voorjaar van 2013 zal de eerste fase van ca. 30 koopwoningen in verkoop gaan. Het is de verwachting dat de start bouw in de tweede helft van 2013 kan plaatsvinden en de eerste woningen in de 2014 opgeleverd worden. U kunt zich nu al inschrijven, u wordt dan van de verdere ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Sanering groen en speelplekken voor kinderen.16/04/2013

In de maand april vindt in alle wijken overleg plaats met de beheerders van het openbaar gebied door middel van de "schouw".
Hierbij kunnen voorstellen worden ingebracht om de dorpen en wijken veiliger en schoner te maken. Toch wordt er in het kader van de bezuinigingen ook een sanering uitgevoerd van het openbaar groen en de speelplekken in de openbare ruimte (wijkpakjes).
In het afgelopen jaar zijn op verschillende plekken struiken verwijderd en vervangen door minder onderhoud vragend gras. Ook in 2013 zal deze werkwijze worden doorgevoerd, tenzij belangstellenden of aanwonenden het onderhoud hiervan voor hun rekening willen nemen door middal van zogenaamde wijkdeals.
In Teteringen zijn enkele van dergelijke afspraken reeds gemaakt. De Dorpsraad ziet er op toe dat aanpassingen in goed overleg met de bewoners worden doorgevoerd.
Door de gemeente is ook aangekondigd dat meer aandacht besteed gaat worden aan "natuurlijk spelen". Dit betekent dat er plekken worden gemaakt waar kinderen meer kunnen rommelen, maar dat tegelijkertijd het aantal ingerichte speelplekken met attributen wordt verminderd. De gemeente zal op korte termijn de plannen voor de sanering van dergelijke speelplekken bekend maken. Hierbij wordt uitgegaan van een indeling in drie groepen:  A= behouden, oinderhouden en mogelijk uitbreiden, B=geen onderhoud plegen maar voorlopig laten blijven, C=laten vervallen en opruimen. Op basis van de plannen zal de Dorpsdraad met de gebiedsbeheerders ? de omwoneden deze plannen bespreken.

Concept-bestemmingspan Teteringen aangepast.24/01/2013

Afgelopen november heeft de Gemeente Breda het nieuwe concept- bestemmingsplan Kom Teteringen gepresenteerd. Dit diende ter vervanging van het sterk verouderde plan van het jaar 1986. Op basis van de reacties zijn er aanpassingen verricht, maar zijn er ook belangrijke zaken niet gehonoreerd. De meest belangrijke zijn:
1. Huidige winkelcentrum Scheperijplein is toch opgenomen in het plan. Aangezien er nog onvoldoende duidelijkheid is over de bouw van nieuwe winkels en woningen op deze locatie is de huidige bestemming toch vastgelegd. Zodra de plannen voor nieuwbouw op het plein zijn vastgesteld, is een eenvoudige en snelle aanpassing van het bestemmingsplan mogelijk.
2. Aanpassing gebruik individuele eigenaars/bewoners. Door een aantal inwoners (met name in en rond de Hoolstraat) zijn aanvragen ingediend ter verduidelijking en uitbreiding van het huidige gebruik. Bijna al deze aanvragen zijn gehonoreerd en verwerkt in het nieuwe concept.
3. Bezwaren rond het gebruik van de Nutsschool. Door omwonenden is bezwaar gemaakt tegen de groei van deze school tot ca 250 leerlingen. Op basis van een bezwaar heeft de Raad van State het bestemmingsplan afgekeurd op basis van een niet compleet geluidsonderzoek. Op basis van een nieuw onderzoek is dit volgens de gemeente gerepareerd en zal de huidige vestiging overeenkomstig het plan kunnen groeien tot het aangegeven maximum.
4. Bezwaren rond ingebruikneming pomp BP (voormalig Q8). Door een groep omwonenden is al eerder bezwaar gemaakt tegen de heropening van dit brandstofpomp. De bezwaren waren reeds eerder door de gemeente en de bezwarencommissie afgewezen. Om deze reden ziet de gemeente geen reden om deze vergunning alsnog in te trekken. Daarnaast worden enkele bezwaarmakers er op gewezen dat op het moment van de bouw van hun huis deze pomp al jaren in gebruik was, zodat ook van planschade geen sprake kan zijn.
Hoe verder:
De kans is groot dat de gemeenteraad het conceptbestemmingsplan Kom Teteringen zal vaststellen. In dat geval is een bezwaar via de rechtbank en ook de Raad van State nog mogelijk. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van de gemeente Breda.

Veel grondtransport in Teteringen.24/01/2013

In opdracht van de Gemeente Breda zal er veel grondverzet plaatsvinden in Teteringen. Dit valt reeds op bij de binnenkomst van het Dorp. Hier wordt de parkstrook aangelegd tussen het plan Meulenspie en de Oosterhoutseweg. Deze strook zal een waterloop krijgen en wandelpad dat het oude dorp verbindt met deze nieuwe wijk.
In de komende maanden zal er veel transport zijn van grond in het gebied Bouverijen. Dit heeft te maken met de verdere ophoging van dat toekomstige woongebied met gronden welke vrijkomen bij de aanleg van de Waterakkers . Hierdoor wordt de waterpartij vanaf de Meulenspie verbonden met het reeds aangelegde deel bij de Groenstraat.
Daarnaast worden er rietvelden aangelegd en wordt een gemaal gebouwd om een goede zuivering van het water te krijgen voordat dit wordt afgevoerd naar het natuurgebied in de Vugtpolder. In februari (afhankelijk van het weer) zal er ook worden geasfalteerd zodat de verbinding met de Espakker/Lammertiend in gebruik kan worden genomen en daarnaast de gehele nieuwe weg door de Bouverijen vanaf de Groenstaat naar de Oosterhoutseweg.
In het voorjaar gaat de gemeente ook de waterpartijen aanleggen voor het woonrijp maken van de Waterdonken, waar inmiddels de meeste woningen zijn gebouwd. De grond welke hier vrijkomt zal ook gebuikt worden voor de ophoging van de Bouverijen . Dit grondverzet zal via de noordelijke rondweg en de Oosterhoutseweg plaatsvinden om de werkzaamheden van de aanleg van de Waterakker niet te verstoren.
Als dit alles achter de rug is ontstaat er een fraaie waterpartij, een mooi wandelgebied en een snelle en veilige fietsverbinding tussen Teteringen en Breda. Al deze werkzaamheden zullen eind 2013 zijn gerealiseerd.

Nu snel aanleg Waterakkers.04/12/2012

Op 20 november heeft de firma Arcadis een presentatie gegeven van de definitieve plannen om de Waterakkers (de waterpartij tussen de Waterdonken en de Bouverijen) om te vormen tot een prachtig natuurgebied. De reden dat dit gebied wordt aangelegd is voor een deel veroorzaakt door de kwel in dat gebied, maar vooral om het mogelijk te maken het regenwater vanuit de gescheiden riolen van Breda zodanig te reinigen dat deze dit water kan worden gebruikt om het natuurgebied De Hoge Vugtpolder  te "vernatten". Dit gebeurt door een systeem waarbij water door middel van pompen door rietvelden wordt geleid, zodat de reiniging op een natuurlijke manier wordt bereikt.
Rondom het gebied komen fiets- en wandelpaden en dwars door het gebied komt een fietspad dat de Bouverijen verbindt met de Waterdonken en heel Breda Noord-oost. Een prachtige fietsroute welke het rijden over de hobbelige Zwarte Dijk overbodig maakt.
Om de natuur te versterken komen er veel bomen, dit ook op een eiland met knotwilgen. Aan de noordzijde komt een wand voor de oeverzwaluwen en een vleermuizenkelder vlak boven het water. Ook komt er een uitgebreid informatieaanbod welke inzicht geeft in het hoe en waarom van deze aanleg. Dat de natuur zijn weg naar het gebied al heeft gevonden blijkt wel uit het grote aantal watervogels welke nu al in het gebied verblijven.
Zoals het er nu naar uitziet zal er met de aanleg in het begin van het nieuwe jaar grote vooruitgang worden geboekt (grondverzet van 200.000 kubieke meter), dit is ook nodig om de definitieve oplevering in oktober 2013 te realiseren.
Meer informatie over het project en onder andere de gedichtenwedstrijd wordt verwezen naar http://waterakkers.mett.nl . Naast de aanleg van deze waterpartij zal de Gemeente Breda ook beginnen met het aanleggen van de waterpartijen tussen de woningen in de Waterdonken. Het transport van deze grond zal via de bestaande openbare weg en de noordelijke rondweg plaatsvinden.
Als dit allemaal klaar is, zal het totale gebied Noordoost nog gewilder worden om in te komen wonen!

Meer duidelijkheid over bouwplannen De Bouverijen.04/12/2012

Op 27 november heeft de Nederlandse Bouw Unie in 't Web haar plannen voor de bouw van de eerste woningen in de Bouverijen gepresenteerd. Voor deze bijeenkomst was niet alleen veel belangstelling van omwonenden en andere belangstellenden, maar er was ook een grote groep potenti?e kopers. De plannen voorzien in een zeer gevarieerd aanbod van woningen voor starters(rijtjeswoningen), ouderen, twee-onder-eenkapwoningen en enkele grotere woningen. Om te voorkomen dat er hier en daar woningen worden gebouwd en de openbare gebied (straten, groen) niet kan worden ingevuld wordt er gebouwd in zogenaamde clusters in een gezellige dorpse sfeer. Het plan van de NBU bestaat uit totaal 71 woningen welke worden verdeeld in clusters van respectievelijk 27, 21 en 23 woningen). De bouw van de eerste cluster zal al beginnen als 40% van de woningen is verkocht. Dat wil dus zeggen dat met de bouw van dit cluster wordt begonnen als 11 woningen zijn verkocht.
Het plan ziet er niet alleen gevarieerd uit wat betreft woningtype, maar door woningen voor een deel in steenkleur uit te voeren en een ander deel in een witte kleur, ontstaat een minder eentonig beeld dan de woningen in bv de Waterdonken.
Ook zal het door het gevarieerde woningtype voor jong en oud een prettige buurt worden om te wonen.
In het voorjaar van 2013 zal de verkoop van de woningen beginnen en de bouw zal dan in de herfst beginnen zodat de woningen eind 2014 kunnen worden opgeleverd.
Om de markt niet te verstoren zal zullen er voorlopig geen andere projecten in de Bouverijen op de markt komen.
Tijdens de presentiebijeenkomst heeft de Dorpsraad de directeur van NBU uitgedaagd om ook te komen met een plan voor woningen aan de Langelaar. Reden hiervoor is dat voorkomen moet worden dat na de sloop van niet alleen het oude Web, maar ook de Helder Camaraschool aan de Langelaar er in het dorp lelijke open gaten blijven bestaan.

Bibliotheek opent de deuren in De Mandt.20/11/2012

Enige jaren geleden heeft de Gemeente Breda besloten om twee nieuwe multifunctionele complexen te bouwen. Het ene complex De Stee is dit voorjaar in gebruik genomen. In dit complex is ondergebracht de Kobergroep (kinderopvang en buitenschoolse opvang, KBS Helder Camaraschool met 400 leerlingen, een grote sportzaal en de ruimtes van Dorpshuis 't Web.
Deze zomer is ook het andere complex De Mandt in gebruik genomen. Dit bevindt zich aan De Kriekenstaat, voor de Teteringers beter bekend als aan de Espakker). Ik dit meer moderne complex is ruimte voor De KBS de Wegwijzer, de OBS De Springplank, de Kobergroep (kinderopvang en buitenschoolse opvang), een grote sportzaal en de bibliotheek. Deze is gehuisvest aan de noordzijde van het gebouw en heeft meer ruimte ter beschikking dan de vroegere locatie in het oude Web.
Na een periode van het overbrengen van de inventaris en de inrichting opent de bibliotheek op vrijdag 23 november om 14.00 weer haar deuren.
Het zal even wennen woerden aan de nieuwe werkwijze van zelfbediening. Hierdoor hebben de medewerkers meer tijd voor het geven van advies.
De Dorpsraad hoopt dat na een twee maanden lange sluiting de inwoners de weg naar deze (helaas minder centrale) fraaie bibliotheek weer weten te vinden.

Bibliotheek opent de deuren in De Mandt.20/11/2012

Enige jaren geleden heeft de Gemeente Breda besloten om twee nieuwe multifunctionele complexen te bouwen. Het ene complex De Stee is dit voorjaar in gebruik genomen. In dit complex is ondergebracht de Kobergroep (kinderopvang en buitenschoolse opvang, KBS Helder Camaraschool met 400 leerlingen, een grote sportzaal en de ruimtes van Dorpshuis 't Web.
Deze zomer is ook het andere complex De Mandt in gebruik genomen. Dit bevindt zich aan De Kriekenstaat, voor de Teteringers beter bekend als aan de Espakker). Ik dit meer moderne complex is ruimte voor De KBS de Wegwijzer, de OBS De Springplank, de Kobergroep (kinderopvang en buitenschoolse opvang), een grote sportzaal en de bibliotheek. Deze is gehuisvest aan de noordzijde van het gebouw en heeft meer ruimte ter beschikking dan de vroegere locatie in het oude Web.
Na een periode van het overbrengen van de inventaris en de inrichting opent de bibliotheek op vrijdag 23 november om 14.00 weer haar deuren.
Het zal even wennen woerden aan de nieuwe werkwijze van zelfbediening. Hierdoor hebben de medewerkers meer tijd voor het geven van advies.
De Dorpsraad hoopt dat na een twee maanden lange sluiting de inwoners de weg naar deze (helaas minder centrale) fraaie bibliotheek weer weten te vinden.

Komt rozenperkje boerinnetje Hoeveneind terug?30/10/2012

Komt rozenperkje boerinnetje Hoolstraat terug? 30/10/2012

De gemeenteraad heeft besloten te bezuinigen op het beheer van het openbaar groen. Dat begint goed merkbaar te worden. Om deze bezuiniging te halen worden struiken verwijderd en omgevormd tot grasperken. Ook wordt getracht inwoners te laten zorgen voor het onderhoud van openbaar groen in de eigen omgeving. Hiervoor worden zogenaamde “wijkdeals” gesloten. In Teteringen is dat op twee plekken gerealiseerd. Helaas is ook het rozenperkje bij het boerinnetje aan het Hoeveneind verdwenen. De gemeente is bereid om dat weer te herstellen op voorwaarde dat enkele inwoners zorgen voor het snoeien en het onderhoud van dit kleine plantsoen. Vrijwilligers wordt verzocht zich te melden bij de leden van de Dorpsraad of via het Dorpsinformatiepunt met het emailadres dipteteringen@gmail.com

Maar de sanering openbaar groen en speelterreinen gaat verder!
Om de bezuinigingen op het beheer van openbaar gebied te realiseren is er door de gebiedsbeheerder een lijst gemaakt met mogelijke terreinen die voor sanering in aanmerking komen. Mogelijk kunnen bepaalde delen ook door inwoners worden geadopteerd. Naast de sanering van groen is ook sprake van het verwijderen van een aantal kleine speelplekken voor kinderen. De gemeente streeft naar meer “natuurlijk spelen” waarbij er meer mogelijkheden zijn voor graven en rommelen. Hierdoor snijdt het mes aan twee kanten: minder onderhoud van de terreinen en minder kosten voor de aanleg van dergelijke voorzieningen. Ook wordt er naar gestreefd de speelplaatsen van de scholen meer openbaar toegankelijk te maken. De Dorpsraad heeft er bij de gemeente aangedrongen op een tijdige communicatie over deze voornemens. Hierdoor kan de omgeving inspelen op deze ontwikkelingen en indien gewenst zelf zorgen voor het beheer van deze openbare voorzieningen.

Breda op zoek naar locaties voor verslaafden.30/10/2012

Per 1 januari start de Gemeente Breda met de opvang van 48 drank- en drugsverslaafden in een pand bij de jeugdgevangenis aan de Galderseweg.
Deze locatie zal de komende twee jaar worden gebruikt om deze groep onder intensieve begeleiding te huisvesten en om hen terug te laten keren in de maatschappij. Vanuit verschillende organisaties is een begeleidingsgroep samengesteld om ook de effecten op de omgeving in kaart te brengen.
Het bestuur van de stad heeft besloten om deze groep verslaafden na deze jaren in groepen van 12-25 personen onder te brengen in over de stad verspreide panden. Hiervoor wordt een locatieonderzoek uitgevoerd.
Aan het vinden van een acceptabele locatie zijn een aantal harde eisen verbonden. Voorbeelden hiervan zijn: niet in de buurt van scholen, winkelcentra, koffieshops. Daarnaast worden bepaalde wijken uitgesloten. Voorbeelden hiervan zijn delen van Breda-noord, delen van de Haagse Beemden, Haagpoort. Ook zijn er door de gemeenteraad minder harde eisen geformuleerd.
In de komende maanden zal een lijst worden opgesteld waarover in het najaar van 2013 een definitief besluit zal worden genomen. Aangezien er sprake is van bewoning zijn er nauwelijks mogelijkheden om een bezwaar te maken en het besluit van het stadsbestuur terug te draaien. Een uitzondering hierop is indien er sprake is van een wijziging van het bestemmingsplan. In dat geval kan ook sprake zijn van een planschaderegeling.
Dorpsraad Teteringen en ook andere dorp- en wijkraden hebben aangedrongen op een tijdige en open communicatie.

Bibliotheek gaat verhuizen.11/09/2012

In de laatste week van september gaat Bibliotheek Breda haar vestiging in Teteringen tijdelijk sluiten. De bestaande inboedel zal overgebracht worden naar een ruimte in de nieuwe Brede School De Mandt aan de Espakker. Er wordt gestreefd om in dit gebouw de uitleen in de loop van november weer te starten. In de tussentijd zal nieuwe ruimte voorzien worden van apparatuur waarbij de klanten zelf hun boeken kunnen scannen. Het boekenbestand zal iets worden verkleind, waarbij met name veel gelezen boeken beschikbaar blijven en waarbij ook boeken op bestelling kunnen worden geleverd vanuit bij voorbeeld de meer uitgebreide centrale bibliotheek. Ook is inmiddels gestart met een service "Boek aan Huis" om minder validen en ouderen een extra service te bieden.
De bibliotheek heeft ook aangekondigd de openingstijden te wijzigen. Hierdoor vervalt de avondopenstelling op vrijdagavond. Op maandag, woensdag en vrijdag is opening van 14:00 tot 18:00 uur. De Dorpsraad hoopt dat velen de weg naar deze nieuwe locatie weer zullen vinden. Voor voetgangers en fietsers is de noordelijke toegangsdeur aan te bevelen en automobilisten wordt aangeraden gebruik maken van de nieuwe weg door de Bouverijen. Zeer teleurstellend is het feit dat (het al tot het bot uitgeklede) Loket Burgerzaken in het oude Web met ingang van 23 september haar deur zal sluiten, naar verwachting zal deze service op de nieuwe locatie in De Mandt niet meer worden voortgezet. De Dorpsraad zal zich buigen over deze nieuwe ontwikkeling.

Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.11/09/2012

De Gemeente Breda is met het aanbrengen van bouwhekken rondom de voormalige Helder Camaraschool aan de Langelaar begonnen om de weg vrij te maken voor nieuwe ontwikkelingen. Dit gebouw zal snel worden afgebroken. Er wordt naar gestreefd om de bestemming "voorzieningen" te wijzigen in "woonbestemming". Hierdoor wordt de bouw van woningen op deze locatie mogelijk. Gestreefd zal moeten worden naar woningen welke aansluiten bij de bestaande bouw in deze straat.
Na de afbraak van de school zal in de loop van oktober ook begonnen worden met de sloop van het oude pand van 't Web. Daarnaast zal ook het voormalige postkantoor aan de Donkerstraat worden gesloopt. Een onderzoek naar dee mogelijkheden om te komen tot een nieuw winkelcentrum op deze plaats zijn in een beslissende fase. Naar verwachting zal nog voor het eind van het jaar duidelijk worden of er een keuze gemaakt wordt voor een winkelcentrum met bovenliggende woningen of dat er mogelijkheden zijn om daarnaast ook zorg in dit complex te integreren.
Er moeten nog veel besluiten worden genomen, een plan moet worden gepresenteerd, er moet een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt, de bouw moet worden aanbesteed en de bouw zal moeten worden gerealiseerd. Dat wil zeggen dat de opening van een nieuw winkelcentrum nog wel enige tijd zal duren.
Om deze reden heeft de Dorpsraad er bij de gemeente op aangedrongen om te zorgen voor een goede inrichting en een goed beheer van de tijdelijk vrijgemaakte ruimte. Gezien het onderhoud van veel andere gemeentelijke onbebouwde terreinen is deze zorg gegrond.