Toch aanpassing Hoeveneind!   19 / 03/ 2019


Toch aanpassing Hoeveneind! Vorig najaar hebben een aantal omwonenden van het Hoeveneind samen met veel van hun kinderen hun zorgen uitgesproken over de onveiligheid op het Hoeveneind. Naar aanleiding van een behandeling in de gemeenteraad heeft een kleine werkgroep uit de omwonenden, de Dorpsraad en specialisten van de gemeente gezocht naar oplossingen om dit te verbeteren. Deze worden gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst in ’t Web die gehouden wordt op 2 april van 18.30 tot 20.00 uur. De omwonenden van deze weg worden daarvoor uitgenodigd. Naast het vernieuwen van het asfalt in de kom , wordt het deel buiten de kom van een nieuwe slijtlaag voorzien en krijgt tevens een andere (smallere) belijning. Hierdoor wordt het verkeer visueel meer naar het midden geleid. Tevens worden er enkele verkeersdrempels aangelegd om de snelheid van het verkeer te verminderen. Ook wordt in de zomer samen met de gemeente Oosterhout het kruispunt met de Bergse Baan aangepast. De voorrang voor het verkeer op het Hoeveneind komt te vervallen. Naast nog enkele andere zaken als verlichting wordt gehoopt dat dit bijdraagt aan een gewilde verbetering van de verkeersveiligheid. Van groot belang voor deze weg is de mogelijke woningbouw in de Woonakker. Op vragen van de Dorpsraad aan het College van B&W is het volgende antwoord gekomen: “Het onderzoek op milieuaspecten loopt in maart en in april verwachten we hier wel een lijn over te kunnen formuleren. We willen voorkomen dat we eerst iets enthousiast als plan neerzetten en dan vervolgens erachter komen dat het niet lukt om het binnen een redelijke termijn te realiseren.” Met nadere woorden: binnen het streven naar de bouw van 6000 extra woningen is er een duidelijke kans dat het plan geheel of gedeeltelijk uit de mottenballen wordt gehaald. Uiteraard zal de Dorpsraad de ontwikkelingen op de voet volgen.