Meer duidelijkheid voor Teteringen!   9 / 07/ 2019


Scheperij: Volgende stap naderbij!
Onlangs is door de Gemeente Breda het nieuwe ontwerpbestemmingsplan Scheperij gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst in de Dorpsherberg. Naar aanleiding daarvan zijn er een nog onbekend aantal zogenoemde “ zienswijzen” ingediend bij de gemeenteraad van Breda. De tekst van deze bezwaren is mede tot stand gekomen door de “kerngroep” van omwonenden en andere belanghebbenden. De bezwaren richten zich vooral op de omvang van het gebouw, het gebrek aan groen en de afwikkeling van het verkeer. Zoals het er naar uitziet zal de gemeenteraad er na het zomerreces een besluit over nemen. Mochten de bezwaren worden afgewezen en het bestemmingsplan wordt goedgekeurd, kunnen de bezwaarmakers verder gaan in de richting van de Raad van Staten. Naast een reactie op het bestemmingsplan kon ook een bezwaar worden ingediend op de overschrijding van de geluidsdrempel. Zonder een dergelijke ontheffing zou veel woningbouw in een stedelijke omgeving met veel wegen voor auto’s en treinen vrijwel onmogelijk zijn. Dergelijke ontheffingen worden vrijwel standaard verleend. Het wordt dus nog een spannende periode. Ook de Dorpsraad Teteringen heeft een zienswijze ingediend. Zoals eerder gemeld staat de Dorpsraad achter het ontwerp om tegemoet te komen aan de behoefte aan een uitbreiding en vernieuwing van het winkelaanbod voor de basisbehoeften in combinatie met appartementen voor de deels vergrijzende maar vooral groeiende bevolking tot meer dan 9000 inwoners. Wel heeft de Dorpsraad in de zienswijze aanbevelingen gedaan om mogelijke problemen ten aanzien van de verkeersafwikkeling het hoofd te bieden. Op het terrein van wegen en verkeer houdt de Dorpsraad ook op andere plaatsen de vinger aan de pols.

Werkgroep Willem Alexanderplein actief bezig!
Er komt schot in de plannen om het Alexanderplein in Teteringen een meer hedendaagse beleving en uiterlijk te geven. De door de Dorpsraad opgezette werkgroep van bewoners, gebruikers en belanghebbenden (Dorpsherberg, Zorgcentrum, Kerk, organisaties als Hittegolf, Dorpsloop en Dorpsmaaltijd etc.) heeft inmiddels samen met de gemeente een gespecialiseerd bureau (“Urban Synergy”) de uitgangspunten meegegeven om een plan uit te werken waarin de Teteringenaren zich kunnen gaan vinden. Historie, ruimtelijke context, verkeer en parkeren, recreatie, evenementen, etc. komen daarin aan bod. Op basis van alle gegevens en ervaringen die de afgelopen jaren/maanden al zijn opgehaald zal tezamen met straatinterviews, een online-enquête en een eigen website een concreet programma van eisen worden opgesteld (gereed 1 november). Op basis van dit programma van eisen zullen de eerste voorzichtige nieuwe ontwerpen van het plein ontstaan en voorgelegd worden aan het dorp via de nieuwe Website, diverse sociale media en via inloopbijeenkomsten e.d.. Doelstelling is om eind maart volgend jaar met een concreet voorstel te komen van de nieuwe inrichting van het WA-plein. Met hopelijk maximale enthousiaste steun van alle inwoners kunnen we ons plan dan presenteren aan alle belangstellenden en belanghebbenden en natuurlijk aan de Burgemeester en Wethouders van onze stad. Dan zal ook duidelijk worden hoe snel de langgekoesterde wens van een vernieuwd Willem Alexanderplein gerealiseerd kan worden. Voor info of reacties: dhr. Cor Berkhout secretaris werkgroep) berkhoutcj@gmail.com en telefoon 06-51525290.

Woonakker blijft (nog) groen!
Zo’n vijf en twintig jaar geleden is besloten dat Teteringen samen met wat we nu de Waterdonken noemen één van de grote bouwlocaties van Breda zou worden. Deze woningbouwopgave was een belangrijke aanleiding voor de gemeentelijke herindeling. Dat het realiseren van woningen niet zonder slag of stoot ging, is wel gebleken. Immers de bouw van de meeste woningen, waaronder die in de Bouverijen is uitgesteld tot er een goede ontsluiting en aansluiting op noordelijke rondweg (Nieuwe Kadijk) was gerealiseerd. In dit gebied wordt nu hard gebouwd en zoals het ernaar uitziet zullen de laatste woningen in dit gebied in 2021 zijn gerealiseerd. In de afgelopen maanden heeft de Dorpsraad duidelijkheid gevraagd over de gemeentelijke plannen voor de Woonakker (ten noorden van de Mortelweg). Dit is de laatste grote bouwlocatie in Teteringen die na het realiseren van de Bouverijen ontwikkeld zou kunnen worden. Directe aanleiding voor het vragen van duidelijkheid waren onder andere het plan van Henk van Houten voor de bouw van 200 zonnewoningen en het plan van de coöperatie Brundtland om daar ruim 500 eco-woningen te realiseren. Onlangs heeft de gemeente de Dorpsraad schriftelijk meegedeeld dat het plan voor de Woonakker zoals ze dat noemen “on hold” blijft. Dit wil zeggen dat in de komende jaren geen bouw in dit gebied zal plaatsvinden. Reden hiervoor is onder andere de nabijheid van veehouderijen (varkens en geiten) en het feit dat aan een mogelijke bouw een uitgebreid verkeerstechnisch onderzoek moet voorafgaan.
Wel houdt de gemeente op langere termijn de Woonakker voor woningbouw beschikbaar.